Zmiany subiektywnego odczucia dolegliwości bólowych u pacjentów z dysfunkcją szyjnego odcinka kręgosłupa usprawnianych wyciągiem Saundersa oraz metodą TENS

Andrzej Myśliwiec, Edward Saulicz

Andrzej Myśliwiec, Edward Saulicz – Changes in the subjective sensation of pain in patients with cervical spine dysfunction treated by means of Saunders traction and TENS. Fizjoterapia Polska 2010; 10(3); 211-221

Streszczenie
Wstęp. Dolegliwości bólowe szyjnego odcinka kręgosłupa są jedną z głównych przyczyn pogorszenia samopoczucia. Celem pracy jest przedstawienie zmian w odczuwaniu dolegliwości bólowych zlokalizowanych w szyjnym odcinku kręgosłupa po zastosowaniu wyciągu szyjnego oraz metody TENS. Materiał i metody. Analizie poddano 45 pacjentów w wieku od 21 do 66 lat z zespołem bólowym szyjnego odcinka kręgosłupa spowodowanym przeciążeniem. U pacjentów tych, zastosowano usprawnianie z wykorzystaniem wyciągu Saundersa oraz metody TENS. Zabiegi wykonywane były w 3 grupach eksperymentalnych. W grupie I zastosowano wyciąg Saundersa, w grupie II wykonano przezskórną stymulację nerwowo-mięśniową, zaś w III grupie wykonano pacjentom oba zabiegi. Każdy pacjent był poddany 10 zabiegom z przerwą nieprzekraczającą 3 dni. Wyniki. Analiza wyników subiektywnej oceny dolegliwości bólowych wg skali Laitinena, pozwoliła zaobserwować we wszystkich grupach redukcję dolegliwości bólowych, charakteryzującą się zmniejszeniem dolegliwości bólowych z poziomu umiarkowanego do poziomu lekkiego. Największy efekt terapeutyczny uzyskano w grupie, w której połączono zabieg trakcji z metodą TENS. Wnioski. Połączenie wyciągu Saundersa oraz metody TENS dało najlepsze i najtrwalsze wyniki redukcji dolegliwości bólowych. Największą poprawę zaobserwowano po wykonaniu pierwszego zabiegu. Efekty poprawy samopoczucia dostrzeżono również po zakończeniu terapii.
Słowa kluczowe
szyjny odcinek kręgosłupa, trakcja, TENS