Artykuły

Program rehabilitacji ruchowej pacjentów we wczesnej fazie po operacji kardiochirurgicznej

{:pl}Wstęp. Autorzy opisali program rehabilitacji pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych (m.in. wszczepienie pomostów aortalno-wieńcowych, chirurgiczne leczenie wad zastawkowych, transplantacja serca) stosowany w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ w Krakowie.{:}{:en}Background. This article describes a program of rehabilitation for patients recovering from cardiac surgery (including coronary by-passes, surgical repair of valve defects, and heart transplants) currently in use at the

Trening sportowy jako alternatywna forma rehabilitacji pacjentów w odległej dobie po przeszczepie serca

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena “treningu sportowego” jako alternatywy dla tradycyjnej formy rehabilitacji kardiologicznej pacjentów w odległej dobie po przeszczepie serca.{:}{:en}Background. The goal of this study was to evaluate „sports training” as an alternative to the traditional forms of cardiac rehabilitation for patients in advanced recovery from heart transplant surgery.{:}{:zh}Background. The goal of this study was to evaluate „sports training”

Zaburzenia procesów poznawczych w następstwie choroby niedokrwiennej serca w aspekcie fizjoterapeutycznym

{:pl}Wstęp. Współczesny model rehabilitacji osób z chorobą niedokrwienną serca (CHNS) akcentuje konieczność integracji oddziaływań prowadzonych przez różnych specjalistów stykających się z pacjentem.{:}{:en}Background. The contemporary model of rehabilitation for persons with ischemic heart disease (CHNS) emphasizes the necessity to coordinate the therapeutic interventions of various specialists who come into contact with the patient.{:}{:zh}Background. The contemporary model of rehabilitation for persons with

Ciągły ruch bierny jako metoda kinezyterapii w leczeniu brachialgii

{:pl}Wstęp. Celem pracy było przedstawienie wyników leczenia brachialgii pourazowej u pacjentów, u których oprócz standardowej rehabilitacji zastosowano leczenie ruchem ciągłym (CPM).{:}{:en}Background. The purpose of this article is to describe the treatment outcomes for patients with bracchialgia who received, in addition to standard rehabilitation, treatment by continuous passive movement (CPM) as well.{:}{:zh}Background. The purpose of this article is to describe the

Ocena skuteczności kinezyterapii w skojarzeniu z terapią wysokotonową u pacjentów geriatrycznych

{:pl}Wstęp. Ocenie poddano proces usprawniania pacjentów geriatrycznych za pomocą programu kinezyterapii w skojarzeniu z terapią wysokotonową według systemu Wadia.{:}{:en}Background. This article evaluates the rehabilitation of geriatric patients using a program of kinesitherapy in conjunction with the application of high-tone wave therapy according to the WaDiT system, using exclusively variable electromagnetic fields (medium frequency current in the tone range from ca.

Wybiórcza meta-analiza wyników badań potencjałów wywołanych przeprowadzanych u pacjentów w okresie ostrym udaru mózgu

{:pl}Cel. Opracowanie meta-analizy przesiewowej publikacji kazuistycznych z lat 1988-1999, w których opisano wyniki badań somatosensorycznych i ruchowych potencjałów wywołanych, przeprowadzanych w okresie ostrym udaru mózgu.{:}{:en}Background. This article presents a selective meta-analysis of published case studies from the years 1988-1999 describing the results of somatosensory tests and evoked motor potentials conducted in the acute phase of stroke.{:}{:zh}Background. This article presents a

Kąty koślawości palucha i szpotawości palca małego u dzieci w wieku szkolnym w aspekcie fizjoterapii, ortopedii i ergonomii

{:pl}Wstęp. Zagadnienie budowy i wydolności stóp interesuje specjalistów różnych nauk, od antropologii, poprzez nauki medyczne i pedagogiczne, nauki o kulturze fizycznej, w tym także specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.{:}{:en}Background. The structure and efficiency of the foot is a subject of interest to specialists in various branches of science, from anthropology, through medical and pedagogical sciences, to sciences of physical culture, including

Neurorehabilitacja stronnego pomijania u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena efektywności dwóch zróżnicowanych programów rehabilitacji dla pacjentów z pomijaniem stronnym, występującym jako następstwo urazu czaszkowo-mózgowego.{:}{:en}Background. The purpose of this article is to evaluate the relative effectiveness of differentiated rehabilitation programs for patients with hemispatial neglect subsequent to traumatic brain injury (TBI).{:}{:zh}Background. The purpose of this article is to evaluate the relative effectiveness of differentiated rehabilitation

Termowizyjna ocena zachowania się temperatury powierzchni skóry po kriostymulacji przedramienia u dorosłych, zdrowych ludzi

{:pl}Wstęp. Autorzy opisują wpływ krioterapii miejscowej na organizm ludzki oraz zasady działania ośrodka termoregulacji.{:}{:en}Introduction. The authors describe the impact of local cryotherapy on the human organism and the operating principles of the thermoregulation center.{:}{:zh}Introduction. The authors describe the impact of local cryotherapy on the human organism and the operating principles of the thermoregulation center.{:}{:ru}Introduction. The authors describe the impact of

Rehabilitacja psychiatryczna chorego po zawale mięśnia sercowego

{:pl}Wstęp. Celem pracy było przedstawienie rehabilitacji psychiatrycznej pacjenta RK po zawale mięśnia sercowego, poddanego rehabilitacji kardiologicznej, u którego występowały objawy psychopatologiczne związane z sytuacją kryzysową, pojawiającą się po zawale mięśnia sercowego.{:}{:en}Background. The purpose of this article is to describe the psychiatric rehabilitation of patient RK, who in the course of cardiological rehabilitation subsequent to a myocardial infarct experienced psychopathological symptoms

Rehabilitacja pacjenta po zabiegu kardiomioplastyki dynamicznej

{:pl}Wstęp. Autorzy przedstawiają ocenę programu rehabilitacji młodego pacjenta po zabiegu kardiomioplastyki dynamicznej, z przewlekłą niewydolnością mięśnia sercowego.{:}{:en}Background. The authors presents an evaluation of a rehabilitation program for a young patient who underwent dynamic cardiomyoplasty due to chronic cardiac insufficiency.{:}{:zh}Background. The authors presents an evaluation of a rehabilitation program for a young patient who underwent dynamic cardiomyoplasty due to chronic cardiac

Strategie postępowania w terapii manualnej

{:pl}Ortopedyczna terapia manualna zajmuje się leczeniem odwracalnym zaburzeń kostno-stawowych, czyli dysfunkcji o charakterze zablokowania.{:}{:en}Orthopedic manual therapy is involved with treatable joint and bone disorders, i.e. dysfunctions characterized by blocking.{:}{:zh}Orthopedic manual therapy is involved with treatable joint and bone disorders, i.e. dysfunctions characterized by blocking.{:}{:ru}Orthopedic manual therapy is involved with treatable joint and bone disorders, i.e. dysfunctions characterized by blocking.{:}{:lt}Orthopedic manual

Wybrane zagadnienia biomechaniki stawu kolanowego

{:pl}W opracowaniu zaprezentowano zarys biomechaniki stawu kolanowego, pod kątem przydatności w diagnostyce i kinezyterapii.{:}{:en}This article presents of the biomechanics of the knee joint in terms suitable for application in diagnostics and kinesitherapy.{:}{:zh}This article presents of the biomechanics of the knee joint in terms suitable for application in diagnostics and kinesitherapy.{:}{:ru}This article presents of the biomechanics of the knee joint in

Kliniczna neurofizjologiczna ocena rdzeniowych neuromechanizmów stania lub kroczenia po uszkodzeniu mózgu lub rdzenia kręgowego

{:pl}Cel. Celem pracy było omówienie przydatności niektórych metod badań klinicznych neurofizjologicznych, w obiektywizacji i kwantyfikacji zaburzeń rdzeniowych neuromechanizmów stania i kroczenia, po przebytym udarze mózgu lub uszkodzeniu rdzenia kręgowego.{:}{:en}Background. The object of discussion is the suitability of certain neuropsychological methods of clinical testing to objectivize and quantify disturbances of spinal neuromechanisms subsequent to stroke or spinal cord damage.{:}{:zh}Background. The object

Rozwój koncepcji i metod fizjoterapii w XIX i XX wieku

{:pl}Janusz Orzech Janusz Orzech – The development of the concepts and methods of physiotherapy in the 19th and 20th centuries. Fizjoterapia Polska 2001; 1(2); 187-194 Streszczenie Słowa kluczowe: fizjoterapia Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim {:}{:en}Janusz Orzech Janusz Orzech – The development of the concepts and methods of physiotherapy in the 19th and 20th centuries. Fizjoterapia Polska 2001; 1(2); 187-194

Biomechaniczna diagnostyka funkcjonalna metodą McKenziego

{:pl}Tomasz Stengert Tomasz Stengert – Functional biomechanical diagnostics using the McKenzie method. Fizjoterapia Polska 2001; 1(2); 217-219 Streszczenie Słowa kluczowe: metoda McKenziego Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim {:}{:en}Tomasz Stengert Tomasz Stengert – Functional biomechanical diagnostics using the McKenzie method. Fizjoterapia Polska 2001; 1(2); 217-219 Abstract Key words: McKenzie method Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim {:}{:zh}Tomasz Stengert Tomasz Stengert

Możliwości zastosowania metody PNF w leczeniu skolioz

Boczne skrzywienia kręgosłupa od wielu lat są przedmiotem badań i dociekań nie tylko pod względem etiopatogenezy, ale również doboru odpowiedniego leczenia.