Artykuły

Rola tlenku azotu w modulacji skurczu mięśniówki gładkiej tętnic wyzwalanego pobudzeniem receptorów adrenergicznych podczas biostymulacji laserowej

{:pl}Wstęp. Mechanizm działania biostymulacji laserowej na tkanki jest ciągłym przedmiotem badań naukowych.{:}{:en}Introduction. The mechanisms of action of laser biostimulation on tissue continues to be the object of scientific investigation.{:}{:zh}Introduction. The mechanisms of action of laser biostimulation on tissue continues to be the object of scientific investigation.{:}{:ru}Introduction. The mechanisms of action of laser biostimulation on tissue continues to be the object

Efektywność wczesnej neurostymulacji rozwoju wg Wrocławskiego Modelu Usprawniania dzieci z zespołem Downa w świetle badań bioelektrycznych mózgu

{:pl}Materiał i metody. Badania słuchowych potencjałów pniowych i potencjałów wzrokowych przeprowadzono w dwóch grupach małych dzieci z zespołem Downa (ZD) usprawnianych od urodzenia według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU) oraz nieusprawnianych i porównano z homologiczną grupą kontrolną dzieci zdrowych.{:}{:en}Material and methods. Brainstem auditory evoked potentials (BAEP) and visual evoked potentials (VEP) were examined in two groups of small children with Down

Wpływ rehabilitacji na czynność wentylacyjną płuc u chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG)

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest wykazanie wpływu rehabilitacji wczesnej poszpitalnej na czynność wentylacyjną płuc u chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG).{:}{:en}Background. The aim of this research paper is to describe the influence of early, post-hospitalization physiotherapy on ventilatory lung function in patients after CABG.{:}{:zh}Background. The aim of this research paper is to describe the influence of early, post-hospitalization physiotherapy on ventilatory

Ocena termowizyjna gry naczyniowej kończyny górnej niedowładnej po kriostymulacji miejscowej u pacjentów po udarze mózgu

{:pl}Wstęp. Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów i jedną z najczęstszych przyczyn kalectwa oraz najczęstszą przyczyną niesprawności u ludzi powyżej 40 roku życia.{:}{:en}Background. Stroke is the third most common cause of death, one of the most common causes of handicap, and the most common cause of disability among persons older than 40.{:}{:zh}Background. Stroke is the third most

Zastosowanie terapii energotonowej w rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniach tkanek miękkich stawu kolanowego

{:pl}Wstęp. W artykule przedstawiono wstępne wyniki usprawniania pacjentów po urazach stawu kolanowego z zastosowaniem terapii energotonowej (HiToP).{:}{:en}Background. This article presents the preliminary results from the treatment of patients with traumatic knee injuries using high-tone power therapy (HiToP).{:}{:zh}Background. This article presents the preliminary results from the treatment of patients with traumatic knee injuries using high-tone power therapy (HiToP).{:}{:ru}Background. This article presents

Studenci medycyny z Bydgoszczy w świetle typologii Adama Wankego

{:pl}Wstęp. W pracy podjęto próbę dokonania charakterystyki morfologicznej zespołu młodych ludzi wyselekcjonowanych intelektualnie z różnych środowisk i obciążonych dużym wysiłkiem, w większości umysłowym.{:}{:en}Background. The present study constitutes an effort to characterize the morphology of a group of young people selected for intellectual merit from various backgrounds and burdened by high exertion, primarily mental.{:}{:zh}Background. The present study constitutes an effort to

Terapia przepuklin krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

{:pl}Autorzy przedstawiają współczesne metody leczenia operacyjnego mające zastosowanie u chorych z przepuklinami krążka międzykręgowego.{:}{:en}This article presents contemporary methods of surgical treatment for application in patients with herniated disk.{:}{:zh}This article presents contemporary methods of surgical treatment for application in patients with herniated disk.{:}{:ru}This article presents contemporary methods of surgical treatment for application in patients with herniated disk.{:}{:lt}This article presents contemporary methods

Uszkodzenie krwinek czerwonych ludzkich spowodowane falami ultradźwiękowymi

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena reakcji ludzkich czerwonych krwinek na ultradźwięki stosowane w fizjoterapii (1 MHz). Materiał i metody.{:}{:en}Background. The aim of this study was to evaluate the response of human red blood cells to physiotherapeutic ultrasound (1 MHz).{:}{:zh}Background. The aim of this study was to evaluate the response of human red blood cells to physiotherapeutic ultrasound (1 MHz).{:}{:ru}Background. The

Wydolność krążeniowo-oddechowa a poziom tłuszczu w składzie ciała u mężczyzn w różnym wieku

{:pl}Wstęp. Głównym celem pracy było stwierdzenie występowania korelacji między poborem tlenu (VO2max) oszacowanego testem PWC 170 a zawartością tłuszczu w składzie ciała.{:}{:en}Background. The main aim of this work was the study of correlation between oxygen uptake (VO2max) estimated by the PWC 170 test and adiposity.{:}{:zh}Background. The main aim of this work was the study of correlation between oxygen uptake (VO2max)

Wpływ czerwonego promieniowania laserowego na erytrocyty ludzkie uwrażliwione Zn-ftalocianiną na poziomie błonowym i komórkowym

{:pl}Wstęp. Wzrasta zainteresowanie farbami fotosensytyzującymi, które służą jako efektory w terapii fotodynamicznej oraz w fotosterylizacji płynów biologicznych.{:}{:en}Background. There is increasing interest in photosensitizing dyes, used as effectors in photodynamic therapy and photosterilization of biological fluids.{:}{:zh}Background. There is increasing interest in photosensitizing dyes, used as effectors in photodynamic therapy and photosterilization of biological fluids.{:}{:ru}Background. There is increasing interest in photosensitizing dyes,

Ocena symetrii ruchomości kręgosłupa u dziewcząt w wieku 7-15 lat

{:pl}Wstęp. Zakłada się, że symetria ciała sprzyja równomiernemu rozłożeniu ciężaru ciała na powierzchnie nośne narządu ruchu, natomiast brak symetrii może przyczynić się do powstawania zmian przeciążeniowych.{:}{:en}Background. It is generally assumed that body symmetry is conducive to the equal distribution of body weight on the weight-bearing surfaces of the locomotor apparatus, while asymmetry may contribute to the development of pathological changes

Systematyka fizjoterapii

{:pl}Przedstawiono najnowszą systematykę fizjoterapii, opracowaną przez autora pracy.{:}{:en}This article presents the newest systematics of physiotherapy that has been compiled and developed by the author.{:}{:zh}This article presents the newest systematics of physiotherapy that has been compiled and developed by the author.{:}{:ru}This article presents the newest systematics of physiotherapy that has been compiled and developed by the author.{:}{:lt}This article presents the newest