Swoboda kontroli vs kontrola swobody – jak sprostać funkcji ręki w procesie fizjoterapii

Ewa Górna, Zbigniew Śliwiński, Marek Wiecheć, Jan W. Raczkowski

E. Górna, Z. Śliwiński, M. Wiecheć, J. W. Raczkowski – Ease to Control vs Control of Ease- – How to Tackle the Functioning of Hand in the Process of Physiotherapy. FP 2016; 16(2); 32-41

Streszczenie
Ręka ludzka stanowi wysoko wyspecjalizowany narząd o szerokim spektrum czynnościowym. Celem pracy jest przedstawienie oddziaływań fizjoterapeutycznych przeprowadzonych u pacjenta, leczonego operacyjnie z powodu rozległego urazu ręki, przedramienia i ramienia. W programie usprawniania uwzględniono wytyczne ICF, obawy oraz cele funkcjonalne zgłaszane przez pacjenta. Zastosowanie terapii pośredniej i zjawiska irradiacji typowych dla koncepcji PNF pozwoliło zminimalizować ryzyko podrażnienia przeszczepionych tkanek miękkich i skóry oraz uszkodzenia zespoleń wewnętrznych w obrębie nie zrośniętych okolic ręki i kciuka. W opracowaniu zamieszczono ryciny ilustrujące aplikowane stymulacje, omówiono również inne zastosowane oddziaływania terapeutyczne.

Słowa kluczowe:
rekonstrukcja ręki i przedramienia, fizjoterapia, PNF, irradiacja, funkcjonalność, terapia pośrednia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Monitorowanie wyników usprawniania skolioz za pomocą systemu DIERS

Agnieszka Książek-Czekaj, Marek Wiecheć, Grzegorz Śliwiński, Zbigniew Śliwiński

A. Książek-Czekaj, M. Wiecheć, G. Śliwiński, Z. Śliwiński – Monitoring the results of scoliosis improvement using the DIERS system. FP 2016; 16(3); 124-134

Streszczenie
Celem pracy było przedstawienie nowoczesnej metody obrazowania postawy ciała człowieka jaką jest system DIERS formetric 4d. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi do bezinwazyjnej oceny efektów terapii pacjentów ze zdiagnozowaną skoliozą. Dzięki zastosowaniu aparatu DIERS formetric 4d, badanie postawy ciała może być wykonywane niemal w każdej chwili bez zastosowania reżimu czasowego pomiędzy poszczególnymi badaniami. Umożliwia to ocenę zarówno efektów terapii realizowanych w planie bliższym jak i tych realizowanych w założeniach planu dalszego terapii.
Zdaniem autorów pracy, zastosowanie metody DIERS formetric 4d w kontroli efektów leczenia skoliozy jest niezwykle istotne ze względu na możliwości częstego wykonywania tego badania, krótkiego czasu jego trwania oraz powtarzalności uzyskanych wyników. Są one dostępne bardzo szybko oraz istnieje możliwość ich porównania z wynikami badań poprzednich, co niezwykle ułatwi pracę fizjoterapeutom.

Słowa kluczowe:
skolioza, system Formetric 4D, DIERS, SOSORT

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ zastosowania Kinesiotapingu na rozkład obciążeń stóp u osób po plastyce hallux valgus w ujęciu badań pedobaroskopowych

Karolina Załoga, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Agata Kuźmicka, Zbigniew Śliwiński

K. Załoga, G. Brzuszkiewicz-Kuźmicka, A. Kuźmicka, Z. Śliwiński – Kinesio Taping and its effect on weight distribution on feet after hallux valgus corrective surgery, assessed with the use of pedobaroscope FP 2016; 16(3); 50-57

Streszczenie
Wprowadzenie. Stopa jako jeden z ważniejszych elementów narządu ruchu człowieka jest szczególnie narażona na wszelkiego rodzaju urazy i przeciążenia. Jedną z dolegliwości w obrębie stopy jest paluch koślawy (hallux valgus). Leczenie hallux valgus obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne.
Cel pracy. określenie wpływu aplikacji taśm kinesiotaping na wartości obciążenia stopy i jej zasadność jako terapii wspomagającej po operacji palucha koślawego.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 32 pacjentów po leczeniu operacyjnym palucha koślawego. Pacjentów przebadano na platformie sił reakcji podłoża. Wykorzystano oklejenie korekcji mechanicznej stosowane przy hallux valgus.
Wyniki. Obliczono poziom istotności dla wartości obciążeń operowanej kończyny oraz poziom istotności dla obciążenia przodostopia operowanej kończyny (kolejno: p=0,44, p=0,23). Obliczony wskaźnik korelacji dla obciążenia stopy operowanej z obciążeniem przodostopia tej kończyny po oklejeniu wykazał istotność statystyczną na poziomie p= 0,01.
Wnioski. Korekcja mechaniczna plastrami kinesiotaping jest skutecznym uzupełnieniem terapii lecz należy pamiętać, że jej nie zastępuje. Badania wskazują, że kinesiotaping wspomaga odtworzenie prawidłowego obciążania stopy oraz dociążenie I promienia stopy. Najlepsze wyniki w przeprowadzonych badaniach uzyskano podczas zastosowania w terapii obu oklejeń.

Słowa kluczowe:
kinesiotaping, hallux valgus, pedobaroskop, koślawość, rozkład sił reakcji podłoża

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena wpływu aplikacji Kinesiology Taping i Standardowej Terapii Udrażniającej na obrzęk limfatyczny u kobiet po mastektomii

Jolanta Darowska-Olszewska, Zbigniew Śliwiński

J. Darowska-Olszewska, Z. Śliwiński – Evaluation of Impact of the Application of Kinesio Taping and Standard Complete Decongestive Therapy on the Lymphedema in Women After Mastectomy. FP 2016; 16 (3); 18-32

Streszczenie
Wstęp. Celem badania jest ocena efektów leczenia obrzęku limfatycznego kończyny górnej po stronie operowanej u kobiet po mastektomii z zastosowaniem Standardowej Terapii Udrażniającej i zmodyfikowanej Terapii Udrażniającej, gdzie bandażowanie wielowarstwowe zastąpiono aplikacjami limfatycznymi Kinesio Taping. Cel zweryfikowano poprzez hipotezy badane:
1. Aplikacje limfatyczne Kinesiology Taping zastępują bandażowanie wielowarstwowe.
2. Techniki metody Kinesiology Taping mają wpływa na zakres ruchu w stawie ramiennym.
3. Aplikacje dynamicznego plastrowania zmniejszają ból w obrębie kończyny górnej po stronie operowanej.
Materiał i metody. Przebadano 24 kobiety z jednostronną amputacją piersi. Grupa badana to 12 pacjentek, u których zastosowano aplikacje limfatyczne Kinesiology Taping. Grupa kontrolna to 12 pacjentek, u których zastosowano bandażowanie wielowarstwowe. W każdej grupie przez 15 dni przeprowadzono 30-minutowy ręczny drenaż limfatyczny i ćwiczenia usprawniające przez 20 minut. Przed i po terapii oceniano obwody kończyn górnych przy pomocy taśmy centymetrowej. Pomiary zakresów ruchu w stawie ramiennym wykonano za pomocą goniometru. Ból oceniono przy pomocy skali VAS.
Wyniki. Analiza uzyskanych wyników wykazuje, że zastosowane aplikacje limfatyczne zmniejszają obrzęk limfatyczny i ból, oraz zwiększają zakres ruchu w stawie ramiennym kończyny górnej po stronie operowanej u kobiet po mastektomii.
Wnioski. Zastosowane techniki metody Kinesiology Taping w porównaniu z bandażowaniem wielowarstwowym w Kompleksowej Terapii Udrażniającej są porównywalnie efektywne.

Słowa kluczowe:
obrzęk limfatyczny, Kinesiology Taping, Kompleksowa Terapia Udrażniająca

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 10 11 12