Ocena sEMG aktywności mięśnia prostego brzucha oraz mięśnia wielodzielnego w zależności od sposobu przyjmowania pozycji siedzącej / sEMG assessment of the activity of the rectus abdominis and multifidus muscles in different sitting postures

Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Justyna Żurawska, Arkadiusz Żurawski

FP 2017; 17(3); 52-62

Streszczenie

Cel. Ocena aktywności mięśni prostego brzucha (RA) i wielodzielnego (MF) podczas przyjmowania swobodnej i aktywnej pozycji siedzącej.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 30 osób w wieku 19-23 lat, u których oceniano aktywność mięśni: rectus abdominis (RA) oraz multifidus (MF) w czterech różnych pozycjach siedzących za pomocą powierzchniowego badania elektromiograficznego. Badaniem ankietowym oceniono również stopień trudności przyjęcia poszczególnych pozycji. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Najwyższą wartość napięcia m. RA odnotowano w pozycji skorygowanej z tyłopochyleniem tułowia 2,34, najniższą w pozycji siedzącej swobodnej 1,16. Najwyższą aktywnością m. MF cechowała się pozycja skorygowana z przodopochyleniem tułowia 33,01, najniższą natomiast pozycja swobodna 18,66. Najwięcej osób uznało za łatwą pozycję skorygowaną z przodopochyleniem tułowia tj. 86,67% badanych, oraz swobodną 83,33%. Najtrudniejsza okazała się pozycja skorygowana z tyłopochyleniem tułowia tj. dla 90% badanych. Wyniki w skali T1 wskazują, że obserwacje empiryczne przyjmują rozkład normalny.
Wnioski
1. Pozycja siedząca skorygowana z przesunięciem tułowia do przodu realizuje kliniczne założenia prawidłowego ustawienia ciała w przestrzeni.
2. Pozycja siedząca skorygowana z przesunięciem tułowia do przodu powinna być włączona w powszechny program profilaktyki zespołów przeciążeniowych kręgosłupa.

Słowa kluczowe:
pozycja siedząca, sEMG, aktywność mięśni RA i MF, skala T1

Abstract

Aim. To assess the activity of the rectus abdominis (RA) and multifidus (MF) muscles during slump and active sitting.
Material and method. The study involved 30 participants aged 19-23 years. The activity of the rectus abdominis (RA) and multifidus (MF) muscles was assessed by surface electromyography in four different sitting postures. A questionnaire was also used to assess the degree of difficulty associated with maintaining a particular position. The results were subjected to a statistical analysis.
Results. The highest RA tone of 2.34 was recorded in the adjusted position with backward tilting of the trunk, and the lowest of 1.16 in the slump position. The MF muscle was most active (33.01) in the adjusted position with forward tilting of the trunk, and least active (18.66) in the slump position. The highest proportion of the participants considered the adjusted position with forward tilting of the trunk to be the easiest, followed by the slump position (86.67% and 83.33%, respectively). The adjusted position with backward tilting of the trunk turned out to be the most difficult to maintain (for 90% of the participants). T1 scores indicate a normal distribution of the empirical data.
Conclusions
1. The adjusted sitting position with forward tilting of the trunk is compatible with the clinical assumptions of correct body posture.
2. The adjusted sitting position with forward tilting of the trunk should become an element of national programmes of back overload prevention.

Key words:
sitting posture, sEMG, RA & MF activity, T1 scores

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version