Porównanie sprawności fizycznej fizjoterapeutów z 20-letnim stażem pracy ze sprawnością fizyczną studentów fizjoterapii / Comparison of phisical fitness phisiotherapists 20 years of service with phisical fitness phisiotherapist’s students

Anna Stecz, Marek Kiljański

FP 2016;16(4);6-12

Streszczenie

Cel pracy: Celem pracy było porównanie sprawności fizycznej fizjoterapeutów z 20-letnim stażem pracy ze sprawnością fizyczną studentów fizjoterapii. Poddano także analizie wydolność badanych.
Materiał i metodyka: Badania zostały przeprowadzone w terminie od kwietnia 2015 do marca 2016 na grupie 48 zdrowych osób. Badanych podzielono na 2 grupy: 24 studentów fizjoterapii, wśród których było 13 kobiet i 11 mężczyzn i 24 fizjoterapeutów (14 kobiet i 10 mężczyzn). Do analizy materiału badawczego posłużył kwestionariusz ankiety, który zawierał 15 pytań odnośnie aktywności fizycznej i nawyków badanych, a także wybrane próby z Indeksu sprawności fizycznej Zuchory (gibkość, skoczność, szybkość, siła mm. brzucha).
Wyniki: W badanych próbach sprawnościowych nie odnotowano istotnej statystycznie zależności pomiędzy wiekiem badanych a poziomem wykonania poszczególnych prób sprawnościowych. Jednak średnie wyniki badanych uzyskane w każdej z prób podają, iż fizjoterapeuci uzyskali wyższe wyniki w próbie gibkości i siły mm. brzucha natomiast studenci w szybkości i skoczności. Istotna statystycznie okazała się zależność pomiędzy częstością podejmowanej aktywności fizycznej a poziomem wydolności.
Wnioski: Studenci wyższe wyniki uzyskali w próbie szybkości i skoczności, natomiast fizjoterapeuci w próbie siły mm. brzucha i gibkości. Nie ma istotnej statystycznie zależności pomiędzy wiekiem badanych a poziomem sprawności fizycznej. Częstość podejmowania aktywności fizycznej wpływa na poziom wydolności w badanych grupach.

Słowa kluczowe:

ruch, sprawność fizyczna, aktywność fizyczna, wydolność, fizjoterapeuci


Abstract

Aim. The aim of this study was to compare the physical fitness of phisiotherapists from the 20 years of work experience with the physical fitness of physiotherapy’s students. They were also subjected to analysis of the performance of the respondents.
Material and Methods. The study was conducted in the period from April 2015 to March 2016 in a group of 48 healthy people. Patients were divided into 2 groups: 24 physiotherapy students (13 women and 11 men) and 24 physiotherapists (14 women and 10 men). For the analysis of the research material was used a questionnaire, which contained 15 questions about physical activity and habits studied and selected samples from the Zuchora’s Index of physical fitness (agility, jumping, speed, strength of abdomen muscles).
Results. The tested samples of fitness, there were no statistically significant correlation between the subjects’ age and level of implementation of individual skill tests. However, the average results of the respondents obtained in each of the tests say that the physiotherapists scored higher in an attempt flexibility and strength mm. belly while students in speed and jump try. It turned out to be statistically significant correlation between the frequency of physical activity undertaken and the level of efficiency.
Conclusions. The students obtained higher scores in an attempt to speed and jumping, while physiotherapists in an attempt to strength of abdomen muscles and flexibility. There is no statistically significant correlation between the subjects’ age and level of physical fitness. The frequency of physical activity influences the level of efficiency in the study groups.

Keywords:

movement, physical fitness, physical activity, endurance, physiotherapists

Pobierz/Download Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

 

Charakterystyka pacjentów usprawnianych w zakresie rehabilitacji neurologicznej / The characteristics of patients undergoing neurological rehabilitation

Karol Wojciechowski, Marek Kiljański, Krzysztof Mirecki, Jan Szczegielniak

FP 2015;15(3);78-89

Streszczenie
Celem pracy jest próba dokonania analizy profilu pacjenta kierowanego do leczenia w zakresie rehabilitacji neurologicznej.
Materiał badawczy stanowiły dane sprawozdane przez dziewięć oddziałów rehabilitacji neurologicznej posiadających zawarte umowy z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
Analiza materiału badawczego dokonanego pod względem wieku pacjentów usprawnianych w oddziale rehabilitacji neurologicznej wykazała, iż najczęściej usprawniano pacjentów w wieku 56-75 lat i stanowili oni 59,74% ogółu.
W toku badania stwierdzono, iż najczęściej sprawozdawane były rozpoznania „kurczowe porażenie połowicze” (40,58% ogółu) oraz „porażenie połowicze, nie określone” (21,19% ogółu).

Słowa kluczowe:
rehabilitacja neurologiczna, rozpoznania główne


Abstract
The present paper is an attempt to characterize the profile of a patient referred for neurological rehabilitation.
The research material included data collected from nine units of intramural neurological rehabilitation which had signed contracts with the Lodz Voivodeship Department of the National Health Fund.
The analysis of research material with respect to the age of patients undergoing neurological rehabilitation has shown that the most commonly rehabilitated patients were those aged between 56-75 which constitutes 59.74% of all patients.
The research has shown that the most commonly reported diagnosis was “spastic hemiplegia” (40.58% of all patients) and “hemiplegia, unspecified” (21.19% of all patients).

Key words:
neurological rehabilitation, main diagnoses

Pobierz/Download Pobierz artykuł w j. polskiem/Available only Polish version

Zastosowanie metody fizjoterapeutycznej Kinesiology Taping w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa wśród młodych stomatologów / Application of the physiotherapy Kinesiology Taping method in treatment of pain of the cervical spine in young dentists

Łukasz Kopacz, Danuta Lietz-Kijak, Artur Perz, Elżbieta Kubala, Paulina Strzelecka, Edward Kijak, Zbigniew Śliwiński, Marek Kiljański

FP 2015;15(3);36-44

Streszczenie
Wstęp. Lekarze dentyści, biorąc pod uwagę warunki wykonywanej pracy, narażeni są bardzo często na wiele obciążeń zarazem fizycznych jak i psychicznych. Uwzględniając ergonomię pracy, stan zdrowia tej grupy zawodowej należy rozpatrywać głównie w aspekcie schorzeń kręgosłupa, szczególnie jego odcinka szyjnego. Odnosi się to do wszystkich pozycji podczas pracy, zarówno samodzielnej, jak i w technikach zespołowych, gdzie oprócz monotypii i monotonii, pojawia się zawsze wymuszona pozycja ciała, a więc duże obciążenie statyczne, przyczyniające się do szeregu zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawów kręgosłupa szyjnego oraz zaburzeń będących czołowymi następstwami wspomnianych zwyrodnień. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Grupa badanych osób liczyła 36 studentów piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wszyscy badani zgłaszali przewlekłe dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa. Grupa badanych osób została poddana leczeniu metodą Kinesiology Taping, w której zastosowano technikę mięśniową i więzadłową, zgodną z metodyką wykonania. W badaniu została użyta także metoda sondażu diagnostycznego za pomocą kwestionariusza ankiety. Do oceny stopnia odczuwania przez badanych dolegliwości bólowych użyto wizualno-analogowej skali VAS w formacie poziomej skali cyfrowej w zakresie 0-10. Wyniki. Zakres ruchu zgięcia i wyprostu kręgosłupa szyjnego, po zastosowaniu metody Kinesiology Taping uległ poprawie. Uwzględniając zakres ruchu skłonu w bok, a także skrętów odcinka szyjnego kręgosłupa w badanej grupie odnotowano znaczącą poprawę, zarówno w ruchu w stronę prawą jak i lewą. Oceniając badanych pod względem poziomu deklarowanych wartości dolegliwości bólowych na skali VAS zauważono znaczne zmniejszenie omawianego schorzenia. Wnioski. Aplikacja Kinesiology Taping korzystnie wpłynęła na zakres ruchów odcinka szyjnego kręgosłupa, jednocześnie poprawiając komfort pracy i samopoczucie badanych. Metoda Kinesiology Taping przyniosła również korzystny efekt wśród młodych stomatologów w deklarowanych wartościach dolegliwości bólowych na skali VAS, co przekłada się na ich zmniejszenie. Uwzględniając płeć pacjentów, w grupie kobiet znaczącej poprawie uległ zakres ruchu wyprostu, natomiast w grupie mężczyzn zakres ruchu zgięcia.

Słowa kluczowe:
Kinesiology Taping, ból, kręgosłup


Abstract
Introduction. Dentists, due to the conditions of their work, are exposed to many loads both physical and psychological. Considering the ergonomics of work, health status of this professional group should be considered primarily in terms of diseases of the spine, especially the cervical. This applies to all items in the work, both independently, as well as in team techniques, where apart from monotypy and monotony, there is always forced posture, and large static load, that contributing to a lot of degenerative arthritis changes of the cervical spine disorders, which are the result of the above-mentioned degenerations. Material and method. The study were conducted in the Department of Propedeutics and Dental Physicodiagnostics of the Pomeranian Medical University. The study group consisted of 36 fifth-year students of dentistry at the Faculty of Medical-Dentistry, Pomeranian Medical University in Szczecin with chronic pain of the cervical spine. Group of examined persons was subjected to the treatment with Kinesiology Taping method,  in which were used muscular and ligaments technique , accordance with the methodology. In the study has been used diagnostic survey method – a questionnaire. To assess the degree of feeling pain by the subjects were used a visual analogue scale VAS in the horizontal format in the range of 0-10.
Results. Considering the range of motion of the cervical spine flexion, the Kinesiology Taping method has improved in this movement, and extension range in the cervical spine improved more than the range of flexion. Taking the scope of the movement of the bend into the side, as well as the turn of the cervical spine in the test group were significantly improved, both in motion toward the right as and left. Examined in terms of assessing the level of the declared values of pain on VAS observed a significant reduction of this disease. Conclusion. Kinesiology Taping application also favorably influenced the range of motion of the cervical spine, while improving comfort work. Kinesiology Taping method applied among young dentists had a positive effect on the declared value of pain on the VAS, which transfers into a reduction. Considering the sex of patients, in the group of women has significantly improved the range of extension, while in men the range of flexion.

Key words:
Kinesiology Taping, pain, spine

Pobierz/Download Pobierz artykuł w j. polskiem/Available only Polish version

Zjawisko dominującego i utajonego zablokowania stawu krzyżowo-biodrowego w bocznym skrzywieniu kręgosłupa – problemy związane z terapią miednicy / Phenomenon of the dominant and latent blocks of the sacroiliac joint in lateral curvature of the spine – problems related to the pelvis therapy

Daniel Olędzki, Andrzej Sadowski, Tomasz Sajko, Marek Kiljański

FP 2015;15(3);12-22

Streszczenie
Od najmłodszych lat życia dziecka w wielu wypadkach postrzegamy wielopłaszczyznowe odchylenie kręgosłupa od osi długiej ciała. Odchylenia te mają ścisłe powiązanie z ustawieniem kości miednicy względem siebie, w czym istotną rolę odgrywają stawy krzyżowo-biodrowe a ściślej mówiąc ich dysfunkcja.
Nawet niewielkie przesunięcie kości krzyżowej względem kości biodrowej powoduje zmianę przestrzennego ustawienia całego kompleksu miednicy, segmentów kręgosłupa umiejscowionych powyżej oraz stawów biodrowych. Wczesna interwencja w diagnostyce dysfunkcji tych stawów u małych dzieci daje nam możliwość skutecznej korekcji miednicy względem kręgosłupa jeszcze na etapie tzw. ”skoliozy kompensującej”, gdy problem tkwi jeszcze tylko w asymetrycznym ułożeniu miednicy determinującej ustawienie kręgów w przestrzeni i jest jeszcze całkowicie odwracalny.
Zespół badawczy potwierdził fakt występowania „zjawiska dominującego i utajonego zablokowania stawu krzyżowo-biodrowego” stwierdzając jego obecność u 50% badanej grupy.
Powyższe zjawisko może być przyczyną braku pełnej skuteczności korekcji kompleksu miednica-kręgosłup. Zatem w przypadku przeprowadzenia terapii tylko jednego stawu krzyżowo-biodrowego u dzieci ze skoliozą należy spodziewać się, że w co drugim przypadku nie przyniesie zamierzonych rezultatów.
Należy przynajmniej dwukrotnie wykonywać badania manualne celem oceny stanu obydwu SKB i porównania ich wyników z badaniem pierwotnym. Realizujemy wówczas zasadę terapii manualnej, badania przed i po leczeniu manualnym.

Słowa kluczowe:
staw krzyżowo-biodrowy, terapia manualna, skolioza, zablokowanie


Abstract
The deviation of the spine from the long vertical line of the body can be detected from the early years of a child. The deviation is closely related to the position of the pelvic bones to each other and sacroiliac joints, especially their disfunction, play an important part in this process.
Even a slight shift of the sacrum relative to a hip bone causes the change in the spatial arrangement of the pelvis complex, spine segments located above as well as the hip bones. Early intervention by early diagnosis of the disfunction in little children gives us a chance to correct efficiently the pelvis relative to the spine at the level of so-called “compensatory scoliosis” when the problem lies only in the asymetric arrangement of the pelvis that affect the spatial arrangement of the vertebrae and is totally reversable.
The research team confirmed the fact of occurring “the dominant phenomenon and latent blocks of sacroiliac joints”. Its existance has been proven in 50% of subjects.
The examination and therapy of joints is relatively difficult taking into consideration the phenomenon described in this work. In case of a therapy of only one joint, no intended results can be expected in every second case.
There should be at least two manual examinations to assess the condition of both sacroiliac joints and comparing them with the primal examination. The rule of the manual therapy and examination before and after the therapy is applied in such a case.

Key words:
sacroiliac joint, manual therapy, scoliosis, block

Pobierz/Download Pobierz artykuł w j. polskiem/Available only Polish version

„Długi marsz” do ustawy określającej zawód fizjoterapeuty jako samodzielny zawód medyczny / “Long march” to a bill defining the profession of physiotherapist as an individual occupation

Katarzyna Wierdak,  Marek Kiljański

FP 2015;15(4);108-115

Streszczenie
Celem pracy jest przybliżenie historii prac nad Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, etapów pracy nad nią i jej uchwalenie. Od 1998 roku i pierwszych prób regulacji standardów zawodu fizjoterapeuty, poprzez rok 2004, kiedy znalazł się on jako pozycja 223903 na liście zawodów i specjalności, po najważniejsze wydarzenie – podpisanie 26 października 2015 roku przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Projektu Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty. Dla przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, praca nad skutecznym jej procedowaniem to godziny spędzone z ekspertami różnych branż; długa walka na argumenty z lobby lekarskim i Naczelną Rada Lekarską przeciwnym sfinalizowaniu procedury legislacyjnej; spotkania w Ministerstwie Zdrowia i Polityki Społecznej; rozmowy z parlamentarzystami kolejnych kadencji; Rzecznikiem Praw Obywatelskich; konsultacje oraz nagłaśnianie problemu w mediach. I ostatni etap, czyli mobilizacja środowiska fizjoterapeutów, której efektem było zakończone sukcesem głosowanie w Sejmie i w Senacie nad złożonym przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego projektem Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Metoda. Kwerenda poświęconych fizjoterapii i ochronie zdrowia oraz Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty zapisów obrad parlamentarnych, programów i artykułów w mediach oraz publikacji w periodykach branżowych.
Wnioski. Dzięki konsekwentnemu i zdecydowanemu stanowisku Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, po ponad 20 latach od wskazania potrzeby, prawnie usankcjonowano przepisy określające zawód fizjoterapeuty jako autonomiczny zawód medyczny. Określono standardy kształcenia, zakres działań samorządu zawodowego i odpowiedzialności zawodowej uniemożliwiając jednocześnie wykonywanie tego zawodu przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji. Dla dobra i bezpieczeństwa polskich pacjentów.

Słowa kluczowe
zawód fizjoterapeuty

Abstract
The aim of the article is to present the history of the stages of development and implementation of the bill on the Profession of Physiotherapist. Since 1998 and the first attempts to regulate the profession of physiotherapist standards, through 2004, when the occupation was placed on the 223,903 position on the list of professions and specialties, to the most important event – signing the Project Bill of Physiotherapist by President of Poland Andrzej Duda on 26th October 2015. For the representatives of the Polish Society of Physiotherapy, working on the bill and effective processing meant hours spent with experts from various industries; long struggle with the medical lobby and the Supreme Council of Physicians who were against finalizing the legislative procedure; meetings in the Ministry of Health and Social Policy; talks with parliamentarians; The Polish Ombudsman; public consultation and publicizing the issue in the media. And the last step, which was to activate the physiotherapists’ environment, which lead to successful voting in the Parliament on the bill issued by Polskie Stronnctwo Ludowe one of the Polish political parties.
Conclusions. Thanks to the persistent and determined position of the Polish Society of Physiotherapy after more than 20 years since the first signs of the need, the physiotherapist occupation was pronounced an independent medical profession. Such issues as training, duties of the governing association and professional responsibility were established to prevent from performing the job by unqualified people. Everything was done for the sake and safety of Polish patients.
Scientific method. Enquiry of records devoted to physiotherapy and health safety including a bill defining the profession of physiotherapist from parliamentary sessions, media programs and articles plus publications in trade press

Key words:
profession of physiotherapist

Pobierz/Download Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Wartość terapeutyczna krioterapii miejscowej w leczeniu objawowym pacjentów z zespołem bólowym stawu barkowego / Therapeutic value of local cryotherapy in symptomatic treatment of patients with shoulder joint pain syndrome

Łukasz Kopacz, Żaneta Ciosek, Karolina Kot, Danuta Lietz-Kijak, Edward Kijak, Zbigniew Śliwiński, Marek Kiljański

FP 2015;15(4);54-62

Streszczenie
Wstęp. Cel przeprowadzonych badań opierał się na ocenie wpływu zabiegów krioterapii miejscowej na zakres ruchomości w stawie barkowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Uwzględniono w nim ruch zgięcia i wyprostu. Dodatkowo analizowano potencjalne  zmiany w dolegliwościach bólowych wśród badanych pacjentów.
Materiał i metody. Grupa badana liczyła 54 pacjentów, wśród których wyróżniono 31 kobiet i 23 mężczyzn. Pacjentów poddano 15-tu codziennym zabiegom krioterapii miejscowej na okolicę stawu barkowego. Przed przystąpieniem do zabiegów został zebrany wywiad odnośnie chorób współistniejących, a także zbadano dolegliwości bólowe według skali VAS. U wszystkich badanych wykonano pomiar zakresu ruchów w stawie barkowym za pomocą goniometru. Został on wykonany przed rozpoczęciem terapii, a także po jej zakończeniu.
Wyniki. Wśród wszystkich badanych pacjentów, poddanych serii zabiegów krioterapii miejscowej można stwierdzić znaczną poprawę w zakresie ruchu zgięcia i wyprostu w stawie barkowym. Rozpatrując dolegliwości bólowe oceniane za pomocą skali VAS, po zakończeniu terapii wykazano pokaźne zmniejszenie deklarowanych wartości dolegliwości bólowych wskazywanych przez badanych na skali VAS.
Wnioski. Krioterapia miejscowa jest niezawodną metodą, która skutecznie redukuje dolegliwości bólowe, jednocześnie wpływając na poprawę zakresu ruchów w stawie barkowym u pacjentów z zespołem bólowym stawu barkowego.

Słowa kluczowe:
zimnolecznictwo, staw barkowy, krioterapia


Abstract
Introduction. The aim of this study was to determine the effects of the cryotherapy treatment on the mobility of the shoulder joint of the patients with osteoarthritis. We took into consideration the motion of flexion and extension. Additionally, the potential changes in the pain complaints were analyzed.
Material and methods. We examined 54 patients in the study, including 31 women and 23 men. They were put through the local cryotherapy on the shoulder joint 15 times daily. Before participating, all patients gave their informed consent to take part in the study and they were asked to rate their pain in the Visual Analogue Scale (VAS). The range of motion in the shoulder joint of every patient was measured  by goniometer before and after cryotherapy.
Results. All patients who underwent the series of cryotherapy had significant improvement of flexion and extension in the shoulder joint. Taking into consideration the general analysis of pain rated in the VAS score by the participants, we observed a significant reduction in the values of VAS indicated by the patients after the series of treatments.
Conclusions. Local cryotherapy is a reliable method that reduce pain and improve range of motion in the patients with pain syndrome of the shoulder joint.

Key words:
cryotherapy, shoulder joint, cold therapy

Pobierz/Download Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Wykorzystanie głębokiej oscylacji i elekrostymulacji mięśni gładkich w niwelowaniu wybranych parametrów zmęczenia mięśniowego / Application of Deep Oscillation and Electric Stimulation in Smooth Muscles to Minimize the Selected Parameters of Muscular Fatigue

Robert Trybulski, Aleksandra Żebrowska, Wiesław Marcol, Robert Roczniok, Katarzyna Kępa, Marek Kiljański

FP 2016;16(2);14-30

Streszczenie
W literaturze naukowej obserwujemy wzrost zainteresowania metodami, których celem jest aktywacja pracy układu limfatycznego oraz mikrokrążenia, a co za tym idzie –  wpływ różnych bodźców na układ immunologiczny. Niestety, nadal są to doniesienia nieliczne. Nie jest poznana kwestia wpływu metod stymulujących limfangiomotorykę jakimi są głęboka oscylacja oraz elektrostymulacja typu bodyflow na napięcie mięśniowe i  ból mięśniowy. Medycyna fizykalna, w zakresie wpływu stymulacyjnego na procesy regeneracji tkanek, jest na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do manualnych metod, wykorzystuje bowiem własności elektryczne i magnetyczne związków organicznych.
Bagatelizowanie fizjologicznych wskaźników przeciążenia, takich jak zmęczenie, zaburzone napięcie mięśniowe czy ból mięśniowy, zdecydowały o tym, że urazy wynikające z przeciążenia przybrały rozmiar epidemii. Metody i środki fizjoterapeutyczne, by sprostać nowym wyzwaniom  stale ewoluują stając się nieodzownym elementem periodyzacji treningu i fizjoterapii pourazowej.
Celem pracy była analiza wpływu innowacyjnych metod medycyny fizykalnej w postaci elektrostymulacji mięśni gładkich (Bodyflow) oraz drenażu głęboką oscylacją (Deep Oscylation) na zjawisko bólu mięśniowego i zaburzenia napięcia mięśniowego. Badaniem zostało objętych 60 mężczyzn trenujących mieszane sztuki (ang. mixed martial arts – MMA) walki w wieku 18-35 lat.
Zastosowanie  fizykalnych metod drenażu limfatycznego w postaci bodyflow oraz głębokiej oscylacji w procesie wyrównywania zmian w tkance mięśniowej związanych z bólem i napięciem mięśniowym poprzez  stymulowanie mikrokrążenia, wydaje się być w świetle przedstawionych wyników badań skuteczną metodą.

Słowa kluczowe:
głęboka oscylacja, elektrostymualcja mięśni gładkich, mikrokrążenie, zmęczenie mięśniowe


Abstract
In the scientific literature on the subject, we observe an increased interest in the treatment techniques, which target the activation of lymphatic system and microcirculation, and hence the impact of different stimuli on the immune system. Unfortunately, the reports are still rather scarce. Not very well researched is the impact of the techniques stimulating lymphatic motoricity, such as deep oscillation and electric stimulation of the body flow type, on the muscle tension and the muscle pain. Physical medicine, in the area of stimuli impact on the processes of tissue regeneration, has an advantage over the manual techniques, as it utilizes the electrical and magnetic properties of the  organic compounds.
Underestimation of physiological indicators of muscles overload, such as fatigue, impaired muscle tone or muscle pain, has caused the number of injuries resulting from muscles overload raise to quite epidemic proportions. The methods and means of physiotherapy, in order to face the new challenges, are constantly evolving and have become an indispensable part of the periodization training and post traumatic physiotherapy treatment.
The aim of this study has been to analyze the impact of the innovative methods of physical medicine, such as smooth muscles electrical stimulation (Body Flow) and deep oscillation drainage (Deep Oscillation), on the phenomena of muscle pain and abnormal muscle tone. In the study participated 60 male subjects, engaged in training of the Mixed Martial Arts (MMA), 18-35 years old.
The use of physical methods of lymphatic drainage, such as the body flow and the deep oscillation, in the process of rebalancing – through the stimulation of microcirculation – of the changes in the muscle tissue associated with pain and muscle tension, appears to be effective in light of the test results presented in the study.

Key words:
deep oscillation, smooth muscles electric stimulation, microcirculation, muscular fatigue

Pobierz/Download Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

 

Porównanie urazowości piłkarzy ręcznych wybranych drużyn z Superligi mężczyzn i I ligi mężczyzn w sezonie 2014/2015 / Comparison of injury rate among members of selected handball teams (men’s Super League and First Division), 2014/2015 season

Szymon Fugiel, Marek Kiljański

FP 2016; 16(3); 68-78

Streszczenie
Wstęp. Urazy sportowe to poważny problem zarówno w sporcie amatorskim, jak i w wyczynowym, gdyż często ograniczają lub całkowicie uniemożliwiają sportowcom wykonywanie czynności zawodowych. Niektóre polskie drużyny piłki ręcznej nie mają odpowiedniego zaplecza medycznego i odsuwają zdrowie zawodników na dalszy plan.
Cel pracy. Celem pracy była analiza urazowości piłkarzy ręcznych wybranych drużyn z Superligi i I ligi mężczyzn w sezonie 2014/2015.
Badaniom ankietowym poddani zostali piłkarze ręczni 4 drużyn: 2 z Superligi i 2 z I ligi. Informacje zbierane były od sierpnia do października 2015 roku, a pytania dotyczyły urazów sportowych doznanych w sezonie 2014/2015. Do oceny urazowości użyto wskaźnika urazowości, który obliczono za pomocą wzoru: Liczba urazów x 1000 godzin / Rzeczywisty czas ekspozycji na doznanie urazów.
Wyniki. Drużyna I miała najwyższy wskaźnik urazowości – 7,86, wyprzedzając kolejno drużynę III – 5,20, drużynę IV – 3,93 oraz drużynę II – 2,63. Wskaźnik urazowości zawodników, którzy mieli wykonane badania screeningowe oraz indywidualnie dostosowany program korekcji ich wyników wynosił: 2,71, a zawodników nie poddanych badaniu i terapii korekcyjnej – 7,02. Piłkarze ręczni najczęściej doznawali urazów w trakcie wykonywania rzutu (30,4% wszystkich urazów).
Wnioski. Obecność fizjoterapeuty oraz jego praca w drużynie piłki ręcznej wpływa na zmniejszenie ryzyka odniesienia urazów sportowych. Badania screeningowe narządu ruchu oraz indywidualnie dostosowany program korekcji ich wyników wpływają na zmniejszenie ryzyka odniesienia urazów sportowych. Należy tworzyć i wdrażać do treningów piłki ręcznej programy ćwiczeń doskonalących technikę wykonywania rzutu w sposób bezpieczny, nie niosący ze sobą ryzyka odniesienia urazu.

Słowa kluczowe:
urazy sportowe, wskaźnik urazowości, piłka ręczna, badania screeningowe


Abstract
Introduction. Sport injury needs to be considered a major issue, both in amateur and competitive circumstances; it often limits athletes’ ability or totally prevents them from performing their professional activities. A number of handball teams in Poland fail to provide adequate medical facilities, which results in the situation where the players’ health is not satisfactorily cared for.
Aim. The aim of this paper is to analyse the injury rate among members of selected handball teams from men’s Super League and First Division, 2014/2015 season.
The respondents who participated in this study play in 4 different teams, 2 teams are currently in Super League and 2 in the First Division. The data was collected between August and October 2015 and the questions discussed only the sport injuries suffered in the 2014/2015 season. Injury rate coefficient was then calculated, based on the following formula: Number of injuries x 1000 hours / Actual time of injury risk exposure.
Results. The highest injury rate coefficient was calculated for Team 1, 7.86. This left the remaining teams behind with the coefficient value of 5.20 for Team 3, 3.93 for Team 4 and only 2.63 for Team 2. Injury rate coefficient calculated for these players who have been subject to screening examination and received a tailored result correction programme was recorded at the level of 2.71, as compared to 7.02 calculated for the players who have not been examined and received correction therapy. In general, handball players experienced injury primarily during the execution of a throw; these incidences amounted to 30.4% of all injuries.
Conclusions. Physiotherapist and his involvement in a handball team reduces the risk of sport injuries. Screening examination of musculoskeletal system, as well as tailored result correction programme, significantly reduce the risk of sport injuries. Therefore, technique improving exercise programmes should be created and incorporated into handball training, practising safe, injury risk-free way of executing a throw.

Key words:
sport injuries, injury rate, handball, screening examination

Pobierz/Download Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

 

Porównanie zabiegu krioterapii miejscowej z zastosowaniem ciekłego azotu i dwutlenku węgla / Comparison of the Local Cryotherapy Treatment with the Application of Liquid Nitrogen or Carbon Dioxide

Katarzyna Bęben, Marek Kiljański

FP 2016; 16(3):6-17

Streszczenie
Cel pracy. Celem badania było porównanie temperatury powierzchownej skóry w zabiegach krioterapii miejscowej z użyciem dwutlenku węgla i par ciekłego azotu.
Materiał i metody. Badanie wykonano w Pabianickim Centrum Rehabilitacji na przełomie 2014/2015 roku w 52- osobowej grupie zdrowych ochotników obojga płci w przedziale wiekowym 20-36 lat, którą poddano jednorazowemu zabiegowi krioterapii miejscowej. Respondenci zostali podzieleni na dwie grupy B i P. W grupie B jako czynnik chłodzący wykorzystany został dwutlenek węgla, w grupie P pary ciekłego azotu. Wykonano rejestrację termowizyjną temperatury powierzchownej skóry przed krioterapia, bezpośrednio po oraz 2 minutach po niej.
Wyniki i wnioski. Porównanie otrzymanych wyników w obu grupach wskazują, iż wyższy stopień obniżenia temperatury wykazała krioterapia z użyciem dwutlenku węgla. Wystąpił odruch konsensualny w ręce przeciwnej.

Słowa kluczowe:
Krioterapia miejscowa, pary ciekłego azotu, dwutlenek węgla, termowizja


Abstract
Goal. The aim of the study has been to compare the temperature of the skin surface during the local cryotherapy treatment using carbon dioxide and liquid nitrogen vapor.
Materials and Methods. The study has been carried out in the Pabianice Rehabilitation Center, at the turn of the year 2014/2015, with the group of 52 healthy volunteers of both genders, 20-36 years old, who have been subjected to an one time cryotherapy treatment. The participants have been divided into two groups, marked as B and P. In Group B carbon dioxide has been used as the refrigerant, while in Group P it has been the liquid nitrogen. We have recorded, by means of thermography, the temperature of skin surface before the cryotherapy treatment, immediately after it and after 2 minutes time.
Results and Conclusions. The comparison of the results obtained in both groups indicates, that it is the carbon dioxide, that lowers the temperature, in cryotherapy, to a greater degree. There has been the consensual response in the other hand.

Key words:
Local cryotherapy, liquid nitrogen vapors, carbon dioxide, thermography

Pobierz/Download Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

1 2 3 4