Ocena przydatności rehabilitacji domowej w podnoszeniu sprawności fizycznej i psychospołecznej osób niepełnosprawnych

Michalina Musiałek, Dariusz Białoszewski, Maciej Janiszewski, Aleksandra Maciąg, Mirosław Dłużniewski

M. Musiałek, D. Białoszewski, M. Janiszewski, A. Maciąg, M. Dłużniewski – Ocena przydatności rehabilitacji domowej w podnoszeniu sprawności fizycznej i psychospołecznej osób niepełnosprawnych. FP 2013; 13(3); 34-40

Streszczenie
Wstęp: Rehabilitacja domowa jest świadczeniem realizowanym w ramach opieki zdrowotnej. Dla osób niepełnosprawnych to zwykle jedyna możliwość utrzymania sprawności fizycznej na osiągalnie najwyższym poziomie. Celem pracy było zbadanie czy rehabilitacja domowa niesie korzyści, w zakresie sprawności fizycznej i psychospołecznej osób niepełnosprawnych.
Materiał i metody: 50 osób niepełnosprawnych, w wieku 31-89 lat, objętych rehabilitacją domową, zaangażowano do badania ankietowego. Ocenie poddano stan pacjentów przed rozpoczęciem programu rehabilitacji – 1 Cześć ankiety, oraz po półrocznym okresie usprawniania – Część 2. Zapytano o osobiste doświadczenia pacjentów, dotyczące ich stanu fizycznego, psychospołecznego, lokomocji, czynności codziennych, upadków, oraz dolegliwości. Następnie przeanalizowano różnice odpowiedzi w obu częściach ankiety, celem zweryfikowania efektów rehabilitacji. Podsumowując wyniki posłużono się metodami statystycznymi w programie Statistica GPL. Wyniki: Analiza porównawcza ankiety, z wykorzystaniem statystyk podstawowych i testu kolejności par Wilcoxona wykazała, min. poprawę stanu fizycznego (p<0,05) i psychicznego (p< 0,05), wzrost sprawności lokomocyjnej (p<0,01), możliwości wychodzenia z domu (p<0,05) i redukcje lęku przed upadkiem (p<0,05). 96% ankietowanych zaobserwowało korzyści zdrowotne rehabilitacji domowej. Wnioski: 1. Rehabilitacja domowa przynosi korzyści, w zakresie sprawności fizycznej i psychospołecznej. 2. Szczególnie ważna jest u osób niepełnosprawnych „unieruchomionych w łóżku” oraz niesamodzielnych w osobistych czynnościach dnia codziennego i w pełnieniu ról społecznych. Słowa kluczowe niepełnosprawność, rehabilitacja domowa, jakość życia  

Please follow and like us:
error

Czynniki wpływające na sprawność funkcjonalną pacjentów z endoprotezą stawu biodrowego

Małgorzata Kilon, Agnieszka Przedborska, Joanna Kostka, Agnieszka Leszczyńska, Jan W. Raczkowski

M. Kilon, A. Przedborska, J. Kostka, A. Leszczyńska, J. W. Raczkowski – Factors influencing functional performance of patients after hip joint arthroplasty. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 122-128

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy była ocena czynników wpływających na stan funkcjonalny pacjentów po całkowitej jednostronnej protezoplastyce stawu biodrowego.
Materiał i metodyka. Do badania włączono 50 pacjentów (33 kobiety, 17 mężczyzn) w wieku 29–88 lat (średnia 66,7 ± 13 lat) z jednostronną protezą stawu biodrowego. Ocenę równowagi i funkcji chodu dokonano w oparciu o testy: Tinetti, „Wstań i Idź” (Timed Up and Go – TUG) oraz test dwóch wag, na podstawie którego obliczono wskaźnik symetryczności (WS). Stopień odczuwania dolegliwości bólowych podczas chodzenia po płaskiej powierzchni i po schodach oraz poziom sztywności oceniony został w skali Likerta. Do oceny zdolności wykonywania prostych i złożonych czynności dnia codziennego użyte zostały skale ADL Katza (Activities of Daily Living) i IADL Lawtona (Instrumental Activities of Daily Living). Dokonano także samooceny jakości życia w oparciu o skalę numeryczną. Ponadto obliczono wskaźnik masy ciała – Body Mass Index (BMI).
Wyniki. Wiek pacjentów, ból oraz sztywność determinowały większość wyników testów i skal funkcjonalnych. Pacjenci z większą ilością chorób uzyskali słabsze wyniki w teście Tinetti. Na wynik WS wpływało jedynie nasilenie bólu podczas chodzenia po schodach. Pacjenci zgłaszający silniejszy ból oraz sztywność poranną charakteryzowali się gorszą samooceną jakości życia.
Wnioski. Na stan funkcjonalny i jakość życia pacjentów z jednostronną protezą stawu biodrowego wpływa wiek, ból oraz sztywność poranna. BMI i okres, jaki upłynął od operacji, nie miał wpływu na stan pacjentów.

Słowa kluczowe:
protezoplastyka stawu biodrowego, jakość życia, stan funkcjonalny

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Zmiany jakości życia osób z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych pod wpływem terapii energotonowej

Joanna Szymańska, Olga Nowotny-Czupryna, Krzysztof Czupryna, Renata Szczepaniak

J. Szymańska, O. Nowotny-Czupryna, K. Czupryna, R. Szczepaniak – Improvement in the quality of life of persons with chronic lower extremity ischaemia after high-tone power therapy. FP 2017; 17(3); 64-73

Streszczenie

Wstęp. PNKD powoduje obniżenie zdolności chodzenia czego powodem jest spowodowane bólem ograniczanie aktywności fizycznej. Jest to zasadniczy element obserwowanego u tych chorych obniżenia jakości życia. Z tych też powodów jednym z celów terapeutycznych jest zmniejszenie ubytku wydolności fizycznej, do której doszło wskutek wieloletniej zwykle bardzo niskiej aktywności ruchowej.
Celem pracy było sprawdzenie, czy u pacjentów z PNKD terapia energotonowa wpływa na poprawę możliwości funkcjonalnych w zakresie chodu, a poprzez to poprawia jakość życia w ich własnej ocenie.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 68 chorych w wieku 40-70 lat, których
przydzielono do grupy A – zasadniczej i B – kontrolnej. Oceniano ich możliwości funkcjonalne w zakresie chodu z wykorzystaniem kwestionariusza WIQ – Walking Impairment Questionnaire, oceniającego 4 domeny: dystans chromania, szybkość chodzenia, natężenie chromania, zdolność chodzenia po schodach. Badanych z grupy A poddano serii zabiegów terapii energotonowej, zaś w grupie B zabiegi te były symulowane.
Wyniki. Wykazano różnice w każdej badanej domenie kwestionariusza WIQ, jednak istotne tylko w grupie A. Największe zmiany dotyczyły bólu i kurczów łydek, nieco mniejsze prędkości chodu oraz chodzenia na różnych dystansach, zaś najmniejsze możliwości chodzenia po schodach. Pewne zmiany odnotowano też w grupie kontrolnej, ale były one mniej wyraźne i dotyczyły niektórych tylko domen kwestionariusza WIQ.
Wnioski. Terapia energotonowa powoduje subiektywną poprawę możliwości funkcjonalnych w zakresie lokomocji we wszystkich domenach samooceny chorych. Poprawa funkcji kończyn dolnych uwarunkowana jest obecnością dodatkowych czynników, stanowiących swego rodzaju czynniki ryzyka choroby.

Słowa kluczowe:
terapia energotonowa (HiToP), jakość życia, przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych (PNKD)

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Jakość życia pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Zbigniew Śliwiński, Malwina Śliwa, Małgorzata Starczyńska, Wojciech Kiebzak

Z. Śliwiński, M. Śliwa, M. Starczyńska, W. Kiebzak – Quality of life in patients with lumbar spinal pain. FP 2014; 14(2); 26-39

Streszczenie
W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się na potrzebę holistycznego podejścia do pacjenta. Dlatego na przełomie kilkudziesięciu lat coraz to intensywniej obserwuje się rozwijające się badania dotyczące pomiaru, jakości życia, które uwzględniają i nie tylko sferę fizyczna człowieka, ale również jego strefy psychiczne i duchowe. W przypadku tak częstych schorzeń, jakim są zespoły bólowe kręgosłupa, pomiar, jakości życia jest niezwykle istotny, ponieważ stanowią one plagę rozwijających się społeczeństw. Celem pracy było przybliżenie oraz rozpowszechnienie badań dotyczących, jakości życia. Badaniem zostało objęte 38 osób (23 kobiety i 15 mężczyzn) skarżących się na bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Grupa była zróżnicowana m.in. pod względem wiekowym. Przeprowadzone badania ukazują różny stopień pomniejszenia, jakości życia w zależności od ubytku sprawności w przebiegu choroby. Wnioski oparte na przeprowadzonej ankiecie ukazują potrzebę ujmowania, jakości życia w procesie rehabilitacji. Jej pomiar dostarcza wielu informacji na temat pacjenta, jego stosunku do choroby, jak również procesu usprawniania.

Słowa kluczowe:
jakość życia, Kwestionariusz Bólu Krzyża Rolanda i Morrisa, bóle dolnego odcinka kręgosłupa, Kwestionariusz Oswestry, Indeks Jakości Życia Ferrans i Powers

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Badanie wpływu masy ciała oraz aktywności fizycznej na jakość życia młodzieży gimnazjalnej

Anna Kogut, Marek Kiljański

A. Kogut, M. Kiljański – Studying the impact of body weight and physical activity on quality of life of junior high school students. FP 2017; 17(1); 14-22

Streszczenie
Wprowadzenie. Nadwaga i otyłość obecnie stanowią poważne zagrożenie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dotykają one nie tylko osób dorosłych. Z roku na rok powiększa się liczba dzieci i młodzieży borykających się z problemem nadwagi lub otyłości. Nieakceptowanie własnego ciała może przyczynić się do obniżenia jakości życia u tych osób. Ważnym aspektem staje się regularnie podejmowana aktywność fizyczna.
Cel pracy. Badanie wpływu masy ciała i aktywności fizycznej na jakość życia młodzieży gimnazjalnej.
Materiał i metoda. Badania wykonano u 57 osób (w tym 29 dziewczynek i 28 chłopców), w wieku od 12-15 lat (średnia 13,75 roku). W badanej grupie przeprowadzono ankietę dotyczącą aktywności fizycznej, Inwentarz poczucia własnej wartości CSEI S. Coopersmitha oraz wykonano cztery testy sprawnościowe.
Wyniki. Po zebraniu danych i analizie wyników nie zaobserwowano obniżenia jakości życia osób, u których BMI przekraczało górną granicę normy.
Wnioski. Nadmierna masa ciała nie powoduje obniżenia jakości życia nastolatków.
Poziom aktywności fizycznej nie wpływa na jakość życia młodzieży.
Częstość aktywności fizycznej znacząco wpływa na samoocenę i poczucie własnej wartości.

Słowa kluczowe:
jakość życia, BMI, otyłość, aktywność fizyczna

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Ocena jakości życia kobiet po mastektomii z uwzględnieniem procesu fizjoterapii

Mateusz Curyło, Katarzyna Cienkosz, Agata Curyło, Piotr Wróbel, Magdalena Wilk-Frańczuk, Jan W. Raczkowski

M. Curyło, K. Cienkosz, A. Curyło, P. Wróbel, M. Wilk-Frańczuk, J. W. Raczkowski – Assessment of life quality of women after mastectomy with consideration to physiotherapy process. FP 2016; 16(3); 80-87

Streszczenie
Cel pracy. Ocena jakości życia i stanu pacjenta po leczeniu operacyjnym raka sutka – mastektomii, oraz znalezienie zależności pomiędzy stanem zdrowia kobiet a przeprowadzoną rehabilitacją i uczestnictwem w grupie wsparcia.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono za pomogą ankiety zawierającej pytania otwarte i zamknięte, zawierała ona 25 pytań dotyczących stanu pacjentki przed i po zabiegu.
Wyniki. Większość kobiet korzysta z fizjoterapii (88%) i wsparcia oferowanego przez Kluby Amazonek (88%). Najpopularniejszą forma rehabilitacji okazała się kinezyterapia (94%) i masaż (70%). Zaobserwowano zmniejszoną sprawność kończyny górnej po stronie operowanej, po zabiegu za dobrą uznało ją tylko 16% ogółu. Większość kobiet uznała, że ich stan emocjonalny po zabiegu nie zmienił się (32%) lub uległ nieznacznemu pogorszeniu (24%). Żadna z kobiet nie zadeklarowała braku akceptacji swojego stanu po amputacji. Aż 48% badanych nie zauważyła wpływu mastektomii na jakość życia, a dla 36% zmiana ta była negatywna.
Wnioski. Nie można jednoznacznie stwierdzić czy większy wpływ na samoocenę jakości życia ma bezpośrednio tylko fizjoterapia czy przynależność do Klubu Amazonek budującego tak ważne relacje psychospołeczne, świadczy to o kompleksowości leczenia rehabilitacyjnego. Konieczne jest łączenie opieki onkologicznej z postępowaniem fizjoterapeutycznym i działalnością organizacji społecznych, gdyż wszystkie te aspekty mają korzystny wpływ na samoocenę kobiet po mastektomii.

Słowa kluczowe:
choroba nowotworowa, mastektomia, gruczoł sutkowy, rehabilitacja, jakość życa

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error