Artykuły

Aktywność fizyczna mieszkańców miast i wsi po 65 roku życia

{:pl}Aktywność fizyczna ma istotny wpływ na zwiększenie niezależności i samodzielności, a tym samym wpływa na poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku. Celem pracy było porównanie aktywności fizycznej mieszkańców miast i wsi po 65 roku życia.{:}{:en}Physical activity has a significant impact on increasing independence and self-reliance, and thus improves the quality of life of the elderly. The aim of this

Trening uważności w pływaniu: próby zmniejszenia wypalenia i stresu u młodych sportowców

{:pl}Cel. Stosowanie treningu uważności w działalności sportowej powoduje poprawę, jednak brakuje dowodów na efekty związane z wypaleniem i stresem u młodych pływaków badanych za pomocą mieszanej metody badań. Dlatego niniejsze badanie analizowało wpływ uważności na wypalenie i stres.{:}{:en}Purpose. The application of mindfulness training in sports activities showed enhancement, but lack of evidence about the effects of mindfulness associated with burnout

Wpływ technik spontanicznego ułożenia główkowego w połączeniu ze stymulacją akustyczną na wyniki matczyno-noworodkowe w położeniu miednicowym płodu: randomizowane badanie kliniczne

{:pl}Cel. Położenie miednicowe płodu komplikuje 3-4% wszystkich porodów w terminie. Celem tego badania było zbadanie wpływu połączenia technik spontanicznego ułożenia główkowego (SCV) ze stymulacją akustyczną na pozycję płodów w położeniu miednicowym oraz ich wpływ na wyniki matczyno-noworodkowe.{:}{:en}Aim. Breech presentation complicates 3-4% of all term deliveries. This trial aimed to study the effect of combining spontaneous cephalic version (SCV) techniques with

Wpływ bólu kolana na równowagę ciała i aktywność elektromiograficzną mięśnia czworogłowego u szermierzy podczas ruchu wypadu

{:pl}Wprowadzenie. Badania nad szermierką w Indonezji są ograniczone, zwłaszcza jeśli chodzi o aktywację mięśni dolnej części nogi, a w szczególności mięśni czworogłowych, podczas ruchów szermierczych, takich jak wypad. Ta luka w literaturze jest jeszcze bardziej widoczna u sportowców z bólem kolana i różnicami kątów mięśni czworogłowych.{:}{:en}Introduction. The lack of research on fencing in Indonesia and the absence of analysis on muscle activation in the lower leg muscles, especially

Różnica wpływu na cechy postawy ciała w transporcie masy przyborów szkolnych na prawym lub lewym barku przez 7-letnich uczniów obojga płci

{:pl}Wstęp. Periodycznie, na przełomie sierpnia i września, podnosi się problem przeciążania dzieci zbyt ciężkimi plecakami szkolnymi i sugeruje wpływ tego obciążenia na inicjację różnych dysfunkcji, nie tylko w obrębie kręgosłupa.{:}{:en}Introduction. Periodically, at the turn of August and September the problem of overloading children with too heavy schoolbags rises and it may initiate various disorders not only around the spine area. {:}

Model treningu podstawowych technik piłkarskich dla wczesnego wieku: przegląd systematyczny

{:pl}Cel badania. Celem tego badania było opisanie Modelu Treningu Podstawowych Technik Piłkarskich dla grupy w wczesnym wieku. Materiał i metody. Metodą stosowaną w tym badaniu jest studium literatury lub przegląd literatury.{:}{:en}Study Purpose. The purpose of this study was to describe the training model of basic football techniques for the early-age group. Materials and Methods. The primary method used in this study was a literature

Porównanie krioterapii i fonoforezy kortykosteroidowej w leczeniu blizn keloidowych: Randomizowane badanie kliniczne

{:pl}Wstęp. Blizny keloidowe negatywnie wpływają na fizyczne i psychiczne samopoczucie pacjentów, powodując ból i świąd. Istnieje wiele metod leczenia blizn keloidowych poprzez modulację i poprawę ich charakterystyki. Cel. Badanie i porównanie efektów krioterapii i fonoforezy kortykosteroidowej u pacjentów z bliznami keloidowymi.{:}{:en}Background. Keloid scars negatively impact patients' physical and mental well-being, causing pain and itching. Several methods exist for treating keloids

Skuteczność masażu w zwiększaniu produktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

{:pl}Wprowadzenie. Rozwój zasobów ludzkich rozpoczyna się już przed narodzeniem poprzez skupienie się na dobrostanie przyszłych matek i trwa przez różne etapy życia: niemowlęctwo, wiek przedszkolny i szkolny, okres adolescencji, dorosłość i starość.{:}{:en}Introduction. The development of human resources begins even before birth, by focusing on the well-being of expectant mothers, and continues throughout various life stages: infancy, toddlerhood, preschool and school years, adolescence, adulthood,

Występowanie zaburzeń w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych podczas zarażenia COVID-19

{:pl}Wstęp. Pandemia SARS-CoV-2 spowodowała niekorzystne skutki dla zdrowia psychoemocjonalnego. Może to prowadzić do wystąpienia / nasilenia objawów ze strony stawów skroniowo-żuchwowych.{:}{:en}Introduction. The SARS-CoV-2 pandemic has caused adverse effects on psycho-emotional health. It may lead to the onset/exacerbation of temporomandibular joint symptoms  Aim. {:}

Skuteczność stosowania masażu lodem w celu przyspieszenia regeneracji po zmęczeniu u piłkarzy

{:pl}Wprowadzenie. Urazy u piłkarzy często obejmują drobne kontuzje, takie jak otarcia, krwiaki, naciągnięcia i skręcenia pierwszego stopnia oraz skurcze mięśni, które pozwalają zawodnikom kontynuować grę. Z kolei poważne urazy, takie jak zerwane więzadła, zwichnięcia czy złamania, uniemożliwiają kontynuację gry.{:}{:en}Introduction. Injuries in soccer players frequently range from minor ones like abrasions, hematomas, grade one strains and sprains, and muscle cramps, where players can continue

Nauczanie mieszane w celu poprawy nastroju i umiejętności motorycznych młodych sportowców w softballu: Randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Wdrażanie mieszanej metody nauczania w wychowaniu fizycznym znacząco wzrosło. Jednak brakowało dowodów dotyczących jej skuteczności w poprawie nastroju oraz umiejętności motorycznych młodych sportowców, co wskazywało na lukę badawczą, którą niniejsze badanie miało na celu wypełnienie. {:}{:en}The implementation of blended teaching in physical education has increased significantly, but there was a lack of evidence about its effectiveness in improving mood state

Efekt protokołu ćwiczeń łańcucha kinematycznego dla dolnej części ciała, tułowia i górnej części ciała na wyniki pchnięcia kulą wśród uniwersyteckich kulomiotów: badanie wstępne

{:pl}Aby osiągnąć maksymalną moc i prędkość w pchnięciu kulą, wymagana jest skoordynowana sekwencja ruchów. Łańcuchy kinematyczne podkreślają interakcje między różnymi segmentami ciała podczas ruchu. Wskazują, że produkcja i transfer siły są optymalizowane poprzez koordynowanie wielu stawów i grup mięśniowych.{:}{:en}A coordinated sequence of movements is required to generate maximum power and velocity in shot put. Kinematic chains emphasize the interactions between various body segments during a movement.

Ubezpieczenie społeczne fizjoterapeutów

{:pl}Fizjoterapeuci ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu są szczególnie narażeni na wypadki przy pracy. Istniejące w Polsce ubezpieczenie społeczne umożliwia im jednak zabezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy. W niniejszym artykule zawarto najważniejsze kwestie dotyczące definicji i rodzajów ubezpieczeń społecznych, z jakich mogą korzystać fizjoterapeuci.{:}{:en}Due to the specificity of their profession, physiotherapists are particularly exposed to accidents at work. The

Efekt programu treningu obwodowego na poziom kondycji fizycznej zawodników klubu siatkówki IPK Kuamang

{:pl}Celem badania jest ustalenie, jak trening obwodowy wpływa na kondycję fizyczną siatkarzy. Badanie to opiera się na eksperymentalnym podejściu przy użyciu schematu "badanie przedtestowe - badanie potestowe dla jednej grupy".{:}{:en}The aim of the study is to determine how circuit training affects the fitness of volleyball players. This research employs an experimental approach using a "one-group pretest-posttest design".{:}

Terapia manualna dla bólu miednicy o podłożu miofascjalnym: opis przypadku i przegląd narracyjny

{:pl}Wstęp. Ból miednicy o podłożu miofascjalnym (MFPP) charakteryzuje się obecnością wrażliwych punktów spustowych mięśniowo-powięziowych (MTrPs) w mięśniach i powięzi dna miednicy. Terapia manualna dna miednicy jest często proponowana jako pierwsza linia leczenia MFPP.{:}{:en}Background. Myofascial pelvic pain (MFPP) is characterized by the presence of tender myofascial trigger points (MTrPs) in the muscles and fascia of the pelvic floor. Pelvic floor manual

Wpływ metody treningu obwodowego z wykorzystaniem masy ciała na zwiększenie siły mięśniowej, wytrzymałości mięśniowej i równowagi zapaśników

{:pl}To badanie ma na celu ustalenie: (1) Wpływu metody treningu obwodowego z wykorzystaniem masy ciała na zwiększenie siły mięśni, wytrzymałości mięśniowej i równowagi zapaśników. (20) Różnicy w efekcie metody treningu obwodowego z wykorzystaniem masy ciała między grupą badaną a grupą kontrolną w zakresie wzrostu siły, wytrzymałości mięśniowej i równowagi zapaśników.{:}{:en}This study aims to find out: (1) the effect of the circuit bodyweight training method on increasing muscle

Możliwości postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z zespołem odpychania

{:pl}Następstwem uszkodzenia struktur mózgu często są różnego typu zaburzenia percepcyjno-motoryczne. Jednym z nich jest zespół odpychania (ang. Pusher Syndrome, PS). Jest on definiowany jako zaburzenie postrzegania pozycji ciała w płaszczyźnie czołowej, co w konsekwencji utrudnia utrzymanie prawidłowej pionowej postawy.{:}{:en}The consequences of damage to brain structures often includes various types of perceptual and motor disorders. One of them is Pusher Syndrome (PS). It is

Wpływ metody nauczania CGFU-PM515 na motywację i aktywność fizyczną uczniów szkoły podstawowej

{:pl}Wprowadzenie. Wzrost motywacji uczniów koreluje bezpośrednio z ich aktywnym zachowaniem. Motywacja nie tylko zwiększa aktywne uczestnictwo, ale także sprzyja ich fizycznemu rozwojowi uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.{:}{:en}Introduction. Increased student motivation correlates directly with active student behavior. Not only does motivation enhance students' active participation, but it also fosters their physical development in physical education classes.{:}

Rytmiczna aktywność fizyczna w celu poprawy zdolności motorycznych młodszych uczniów-sportowców w gimnastyce: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}To badanie ma na celu zbadanie wpływu rytmicznej aktywności fizycznej (RPA) na poprawę zdolności motorycznych młodszych studentów-sportowców uczęszczających na kursy gimnastyki na poziomie uniwersyteckim. Materiały i metody. Badanie to wykorzystało metodę randomizowanej próby kontrolnej przeprowadzonej przez okres 11 tygodni.{:}{:en}This study aims to investigate the effect of Rhythmic Physical Activity (RPA) on enhancing the motor abilities of junior athlete-students enrolled in

Skutki 12-tygodniowego modelu uczenia się “Brain Jogging” na zdolności motoryczne – motorykę dużą

{:pl}Cel Badania. Głównym celem tego badania było sprawdzenie efektów modelu uczenia się 'brain jogging' na podstawowe zdolności ruchowe uczniów szkoły podstawowej. Metody. Badanie to ma charakter quasi-eksperymentalny, opierając się na projekcie przedtestowo-potestowym dla dwóch grup.{:}{:en}Study Purpose. The primary objective of this study was to test the effects of the 'brain jogging' learning model on basic locomotor movement abilities among elementary

Rola różnych metod fizjoterapii w niewydolności mięśnia piszczelowego tylnego – przegląd literatury

{:pl}Wstęp. Dysfunkcja lub przerwanie PTT (ang. posterior tibial tendon) jest dość częstą przyczyną nabytego płaskostopia u dorosłych. W celu korekcji dysfunkcji PTT stosuje się leczenie zachowawcze oraz operacyjne. {:}{:en}Introduction. Dysfunction or rupture of the posterior tibial tendon (PTT) is a fairly common cause of acquired adult flatfoot. Conservative and surgical treatments are used to correct PTT dysfunction.{:}

Analysis of difficulties learning artistic gymnastic movements in elementary students

{:pl}Aktywność fizyczna w edukacji powinna być dostosowywana do charakteru uczniów, aby mogli rozwijać swój potencjał bez napotykania przeszkód. Podejście edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej różni się fundamentalnie od wyższych poziomów edukacyjnych. Edukacja na poziomie podstawowym przykłada większą wagę do zaangażowania i prostego procesu nauki.{:}{:en}Physical activity in education should be tailored to students' nature to allow them to develop their potential

Oddziaływanie treningu mięśni dna miednicy i brzucha na ruchy przepony u kobiet wieloródek

{:pl}Badania naukowe wykazują, że zmniejszona siła mięśni brzucha oraz mięśni dna miednicy (PFM) wpływa na funkcjonowanie przepony. Cel. Celem badania było zbadanie wpływu 12-tygodniowego treningu PFM i mięśni brzucha (AbM) na ruchy przepony (DE) u wieloródek{:}{:en}Background. Several research studies have indicated that the diminished strength of the abdominal and pelvic floor muscles (PFM) affects the diaphragmatic function. Objective. The study

Wpływ manipulacji HVLA górnych kręgów szyjnych na parametry równowagi statycznej i dynamicznej u zdrowych dorosłych – systematyczny przegląd literatury

{:pl}Równowaga to skomplikowane pojęcie, które dotyczy nie tylko zadań z ograniczoną bazą wsparcia, ale także codziennych czynności wymagających od nas utrzymania stałej pozycji. Tak, jak szerokie jest samo pojęcie, mechanizmy utrzymania równowagi są również złożone i opierają się na informacjach odbieranych z wielu obszarów ciała i narządów.{:}{:en}Balance is a complex concept that applies not only to tasks with a reduced

Porównanie skuteczności terapii Tepurak z masażem rozciągającym tkanek głębokich w leczeniu niespecyficznych urazów dolnego odcinka kręgosłupa

{:pl}Badanie miało na celu ustalenie: 1. Skuteczności terapii Tepurak (nacisk, uderzenie, ruch) w leczeniu niespecyficznych urazów dolnego odcinka kręgosłupa. 2. Skuteczności połączonego masażu głębokich tkanek ze stretchingiem (DTMS) w leczeniu niespecyficznych urazów dolnego odcinka kręgosłupa. 3.Porównania skuteczności między terapią Tepurak a połączeniem masażu głębokich tkanek ze stretchingiem w leczeniu niespecyficznych urazów dolnego odcinka kręgosłupa.{:}{:en}This study aimed to determine: (1) The

Badanie 8-tygodniowego internetowego programu umiejętności specyficznych dla aktywności w odniesieniu do BMI studentów lokalnych uczelni

{:pl}Wymaganie od studentów uczelni angażowania się w podstawowe ćwiczenia oporu, ruchy lokomocyjne i nie-lokomocyjne wykazało mieszane wyniki w zakresie zmniejszania i poprawy wskaźnika BMI. Celem tego badania było ocena skuteczności internetowego programu umiejętności specyficznych dla aktywności w odniesieniu do BMI studentów.{:}{:en}Requiring college students to engage in basic resistance training, locomotor, and non-locomotor exercises has shown mixed results in decreasing and