Artykuły

Ocena poziomu duszności i aktywności fizycznej wśród Polaków mieszkających w Polsce i w Wielkiej Brytanii podczas trzeciego roku pandemii COVID-19 – badanie pilotażowe

{:pl}Celem badania była ocena poziomu duszności i związku pomiędzy dusznością a aktywnością fizyczną wśród Polaków mieszkających w Polsce i w Wielkiej Brytanii w trzecim roku pandemii COVID-19.{:}{:en}The aim of this study was to assess the extent of dyspnoea and the relationship between dyspnoea and physical activity among Poles living in Poland and the United Kingdom (UK) in the third year

Różnice między wieloetapowym testem sprawności fizycznej a wieloetapowym testem pływackim w zakresie zdolności tlenowej pływaka

{:pl}Cel Badania. Omówienie różnic między wieloetapowym testem sprawności fizycznej a wieloetapowym testem pływackim w ocenie zdolności tlenowej pływaków{:}{:en}Study Purpose. Discuss the differences between the multistage fitness test and the multistage shuttle swim test in assessing the aerobic ability of swimmers.{:}{:zh}研究目的。讨论多级体能测试和多级游泳梯级测试在评估游泳者有氧能力方面的差异。{:}{:lt}Tyrimo tikslas. Aptarti skirtumus tarp daugiaetapio fizinio išbandymo ir daugiaetapio plaukimo išbandymo vertinant plaukikų aerobinę gebėjimą.{:}{:hr}Svrha istraživanja. Raspravljati o razlikama između

Walidacja kwestionariusza satysfakcji z protokołu ćwiczeń metodą walidacji treściowej

{:pl}Kwestionariusz Satysfakcji z Protokołu Ćwiczeń został zaprojektowany w celu ustalenia, czy pacjenci są zadowoleni z protokołu ćwiczeń stworzonego dla nich, bez uwzględniania jakiegokolwiek uogólnionego reżimu. Ten kwestionariusz ma około 10 domen i 40 pozycji.{:}{:en}The Exercise Protocol Satisfaction Questionnaire is designed to ascertain whether patients are satisfied with the exercise protocol tailored for them without taking into account any generalized regimen{:}{:zh}运动方案满意度问卷旨在确定患者是否对为他们量身定制的运动方案感到满意,而不考虑任何一般性的方案{:}{:lt}Pratimų

10-tygodniowy trening TABATA w powtórzeniach i jego wpływ na wskaźnik masy ciała oraz obwód talii studentów studiów licencjackich

{:pl}Trening TABATA został doceniony w_wielu artykułach badawczych ze względu na korzyści dla młodych dorosłych. Jednak nie znaleziono ani nie przeprowadzono badań dotyczących studentów uczelni wyższych na Filipinach.{:}{:en}The TABATA workout has been praised in a number of research articles for its value to young adults. However, no research involving college students in the Philippines' higher education context was located or carried

Praca fizjoterapeuty z osobami transpłciowymi

{:pl}Transpłciowość jest trudnym zagadnieniem medycyny, choć towarzyszy człowiekowi niemalże od początków ludzkości. W jej ramach zawiera się transseksualizm – niezgodność płci psychicznej i płci metrykalnej{:}{:en}Transgenderism is a difficult issue in medicine, although it has accompanied humans almost since the beginning of mankind. It includes transsexualism – incompatibility of mental sex and registered sex{:}{:zh}跨性别是医学中的一个复杂问题,尽管它几乎从人类的开始就一直伴随着人类{:}{:lt}Translyginė praktika yra sudėtinga medicinos sritis, nors ji

Analiza ruchu dla w pełni immersyjnego modułu terapeutycznego wirtualnej rzeczywistości do zastosowania w dziedzinie fizjoterapii

{:pl}Cel. Ocena i analiza ruchów użytkowników podczas modułu terapeutycznego w Pełnej Immersyjnej Wirtualnej Rzeczywistości{:}{:en}Objective. To analyze the users’ movement during performing the tasks of Fully Immersive Virtual Reality Therapeutic module{:}{:zh}目的。分析在执行全沉浸式虚拟现实治疗模块任务期间用户的运动。{:}{:lt}Tikslas. Išanalizuoti naudotojų judesį atliekant Pilno imersinio virtualaus tikrovės terapinio modulio užduotis.{:}{:hr}Cilj. Analizirati pokret korisnika tijekom izvođenja zadataka Potpuno uronjenog terapijskog modula virtualne stvarnosti.{:}

Program treningu obwodowego poprawia zwinność i siłę mięśni kończyn u koszykarzy

{:pl}Moc i zwinność są ważnymi atrybutami w grze w koszykówkę. Niniejsze badanie ma na celu określenie wpływu programu treningu obwodowego na poprawę zwinności i siły mięśni kończyn u koszykarzy. Użyto metody eksperymentalnej z jednogrupowym projektem przedtestowo-potestowym{:}{:en}Power and agility are important attributes for playing basketball. This study aims to determine the effect of a circuit training program on improving agility and

Fizjoterapeutyczna diagnostyka funkcjonalna w ginekologii

{:pl}Schorzenia ginekologiczne często manifestują się odczuwaniem dolegliwości bólowych. Zaburzenia ze strony narządu ruchu mogą być przyczyną wystąpienia objawów, które mogą imitować choroby narządów wewnętrznych, również narządy wewnętrzne mogą imitować objawy dysfunkcji dla narządu ruchu. Toczący się proces chorobowy w obrębie danego narządu wewnętrznego może wywołać reakcję odruchową ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, np. zablokowanie stawów kręgosłupa w odpowiadającym narządowi segmentowi kręgosłupa{:}{:en}Introduction.

Efekt umiarkowanych i niskointensywnych ćwiczeń aerobowych na obniżenie poziomu cukru we krwi

{:pl}Globalna częstość występowania cukrzycy rośnie, równolegle z innymi chorobami związanymi z otyłością, takimi jak nadciśnienie, choroby serca i dyslipidemia. Wiadomo, że ćwiczenia pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Celem tego badania było zbadanie wpływu ćwiczeń sportowych o niskiej i umiarkowanej intensywności na poziom cukru we krwi u pacjentów{:}{:en}The global prevalence of diabetes is on the rise, alongside other diseases related

Dwuwymiarowa analiza parametrów chodu w schizofrenii – badanie obserwacyjne

{:pl}Analiza chodu to systematyczne badanie ludzkiego ruchu polegające na ocenie ruchów ciała, mechaniki ciała oraz aktywności mięśniowej. Cel. Analiza zmiennych przestrzenno-czasowych i kinematycznych w schizofrenii.{:}{:en}Gait analysis is a systematic study of human locomotion that involves evaluating body motions, body mechanics, and muscle activity Objective. To analyze spatiotemporal and kinematics variables in schizophrenia{:}{:zh}背景。步态分析是一项系统研究人类步行的研究,涉及评估身体运动、身体力学和肌肉活动{:}{:lt}Įvadas. Eiseno analizė yra sisteminis žmogaus lokomocijos tyrimas, apimantis

Porównanie podejścia ortodoksyjnego i wirtualnego w administracji baterii testów sprawności fizycznej w kontekście szkolnictwa wyższego

{:pl}Testy sprawności fizycznej (PFTs) zarówno w tradycyjnym, jak i wirtualnym podejściu okazały się skuteczne w kilku badaniach naukowych. Przez pięć tygodni to badanie porównywało obie metody przeprowadzania PFT. Wyniki uczestników po teście zostały użyte do oceny obu procedur{:}{:en}PFTs for both traditional and virtual approaches have been shown to be effective in several scientific studies. Over five weeks, this study compared

Wpływ ćwiczeń ekscentrycznych i terapii falą uderzeniową u osób z tendinopatią ścięgna Achillesa – przegląd literatury

{:pl}Cel pracy. Celem pracy była próba oceny skuteczności treningu wykorzystującego ćwiczenia ekscentryczne oraz terapię falą uderzeniową u osób z tendinopatią ścięgna Achillesa.{:}{:en}Aim of study. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of training using eccentric exercises and shock wave therapy in people with Achilles tendinopathy{:}{:zh}研究目的。本研究旨在评估偏心运动和冲击波疗法在跟腱炎患者中的有效性{:}{:lt}Tyrimo tikslas. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti ekscentrinio pratimo ir smūgio bangų terapijos

Skutki ćwiczeń mięśni rdzenia na ból kolana, niepełnosprawność, propriocepcję i siłę mięśnia czworogłowego u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego: Randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Cel. To kontrolowane badanie przedtestowe i potestowe badało wpływ ćwiczeń stabilizujących na ból w kolanie, niepełnosprawność, propriocepcję i siłę mięśni czworogłowych u pacjentów z gonartrozą (KOA){:}{:en}Aim. This pretest-posttest controlled study investigated the effects of core exercises on knee pain, disability, proprioception, and quadriceps strength in patients with knee osteoarthritis (KOA){:}{:zh}目的。这项前后测试对照研究调查了核心锻炼对膝骨关节炎(KOA)患者膝疼痛、残疾、本体感知和股四头肌力量的影响{:}{:lt}Tikslas. Šis priešpožiūrinis-paskirtinis kontroliuojamas tyrimas išnagrinėjo pagrindinių pratimų poveikį kelio skausmui,

Czynniki wpływające na transfery sportowców w sporcie zawodowym: Studium przypadku i analiza polityki z Specjalnego Regionu Yogyakarta

{:pl}Dziś sportowcy są postrzegani nie tylko jako zawodnicy, ale także jako profesjonaliści, gdzie sportowcy są pracownikami, a kluby działają jako pracodawcy. Sportowcy dążą nie tylko do osiągnięcia sukcesów sportowych, ale także do zrównoważenia swoich aspektów ekonomicznych, edukacyjnych i społecznych. Cel. Celem tego badania jest wyjaśnienie czynników wpływających na transfery sportowców z perspektywy sportowców.{:}{:en}Today, athletes are viewed not just as competitors

Wykorzystanie metody EOS do wsparcia w diagnozowaniu i wdrażaniu procesu leczenia w fizjoterapii

{:pl}Celem pracy jest opisanie metody EOS w korelacji z innymi badaniami w ramach diagnostyki obrazowej oraz wykazanie użyteczności niniejszej metody przy diagnozowaniu i wdrażaniu procesu leczenia w fizjoterapii{:}{:en}The aim of this study is to describe the EOS method in correlation with other imaging studies within the field of medical diagnostics and demonstrate its utility in the diagnosis and implementation of

Efekty masażu i terapii ćwiczeniowej w leczeniu kontuzji piszczeli u biegaczek na długie dystanse

{:pl}Wysoka intensywność treningów biegaczy często prowadzi do przetreningowania. Sportowcy, którzy nie są w optymalnej kondycji, a czasem nawet zapominają o rozciąganiu i schładzaniu, są podatni na kontuzje piszczeli. Kontuzje te z pewnością wpływają na ich wyniki podczas treningów i zawodów{:}{:en}The high intensity of running athletes' training to overtraining and athletes who are not optimal even forget to do stretching and

Suche igłowanie kontra techniki energii mięśniowej w przypadku przykurczu stawu barkowego po mastektomii

{:pl}Cele. Porównać wpływ suchego igłowania i techniki energii mięśniowej na zapalenie torebki stawowej barku po mastektomii{:}{:en}Objectives. To compare the effect of dry needling and muscle energy technique on adhesive capsulitis post mastectomy{:}{:zh}目的:比较干针刺疗法和肌力能技巧对乳腺切除术后肩关节粘连囊炎的影响{:}{:lt}Tikslas. Palyginti sauso adatos įvedimo ir raumenų energijos technikos poveikį sąnarinių kapsulų uždegimui po mastektomijos{:}{:hr}Ciljevi. Usporediti učinak suhom iglom i tehnike mišićne energije na adhezivni kapsulitis ramena nakon mastektomije{:}

Skuteczność ćwiczeń aerobowych i treningu mobilności dla studentów studiów licencjackich: badanie eksperymentalne

{:pl}Przeprowadzono wiele badań nad korzyściami płynącymi z treningu aerobowego i mobilności w celu poprawy wskaźnika BMI. Jednakże jego przydatność w środowisku wirtualnej klasy nie była testowana w żadnych badaniach akademickich. Celem tego kontrolowanego eksperymentu jest ustalenie, czy różne rodzaje treningu aerobowego i mobilności prowadzą do znaczącej poprawy wskaźnika masy ciała wśród uczestników badania.{:}{:en}There have been a number of studies conducted

Integracja sensoryczna układu przedsionkowego jako jeden z elementów kompleksowej rehabilitacji dziecka z uszkodzonym słuchem

{:pl}Jednym z najważniejszych zmysłów człowieka jest układ przedsionkowy, który jest powiązany morfologicznie z narządem słuchu. Płód odbiera dźwięki od około 16. tygodnia rozwoju, a jego ucho wewnętrzne rozwija się od 4. tygodnia życia płodu.  Prawidłowy odbiór i przetwarzanie fal dźwiękowych warunkuje rozwój i rozumienie mowy{:}{:en}The vestibular system is one of the most important human sensory systems, morphologically connected with the

Monitorowanie i ocena płaskostopia u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

{:pl}Kwestia płaskostopia u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym jest często omawianym zagadnieniem w ostatnim czasie. Problem ten jest szczególnie ważny w kontekście pogarszającej się sprawności fizycznej i ogólnego zdrowia dzieci. Brak właściwej stymulacji sensorycznej związanej z stopą może prowadzić do nieprawidłowego rozwoju sklepienia stopy, co później może mieć wpływ na inne elementy układu podpierająco-ruchowego.{:}{:en}The issue of flat-feet

Proprioreceptywna neuromuskularna facylitacja i napoje izotoniczne u sportowców taekwondo dollyo chagi

{:pl}Celem tego badania jest opracowanie rozwiązania, które może poprawić kopnięcia dollyo chagi u sportowców taekwondo. Badano wpływ ćwiczeń Proprioreceptywnej Neuromuskularnej Facylitacji (PNF) w połączeniu z piciem napojów izotonicznych na kopnięcia dollyo chagi w taekwondo{:}{:en}This research aims to develop a solution that can enhance dollyo chagi kicks in taekwondo athletes. It investigates the effect of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) exercises combined

Występowanie dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i zaburzenia ginekologiczne u kobiet jeżdżących konno a wzmacnianie mięśni stabilizujących odcinek lędźwiowy kręgosłupa

{:pl}Celem pracy było zweryfikowanie postawionej hipotezy oraz porównanie Kwestionariusza Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale w wersji polskiej oraz autorskiego kwestionariusza dotyczącego dolegliwości ginekologicznych pomiędzy grupą badaną i kontrolną{:}{:en}The study aimed to validate the hypothesis and compare the Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale Questionnaire in the Polish version and the author's questionnaire on gynaecological complaints between the

Wpływ belki równoważnej na zdolność równowagi w młodym wieku w Akademii DBL w Yogyakarcie

{:pl}Kluczowym fundamentem dla ogólnego rozwoju dziecka są jego pierwsze lata. Gdy dzieci uczą się nowych rzeczy i uczą się nowych rodzajów ruchu, potrzebują ciągłego i odpowiedniego wsparcia dla ich rozwoju poznawczego oraz zdolności ruchowych na tym etapie{:}{:en}The key foundation for a child's overall development is their early years. As children learn new things and acquire new types of movement, they

Analiza funkcjonalnej propriocepcji kończyny dolnej wśród młodszych i starszych dorosłych

{:pl}Propriocepcja to wewnętrzne wyczucie, które pomaga jednostce w nauce zadania motorycznego i jego bezbłędnym wykonywaniu. Zwykle deficyt propriocepcji jest testowany poprzez mierzenie stopnia błędu w pozycjonowaniu stawu lub kończyny w przestrzeni. Większość pomiarów korzysta z ruchu jednostawowego, a w kilku przypadkach ruchy wielostawowe są testowane za pomocą zaawansowanego sprzętu w warunkach laboratoryjnych{:}{:en}Proprioception is the internal sense that assists an individual

Nauczanie mieszane a edukacja online: wpływ na zaangażowanie uczniów szkoły podstawowej w aktywność fizyczną i wskaźnik masy ciała

{:pl}Głównym celem tego badania jest zbadanie wpływu nauczania mieszanego (blended) oraz online na kondycję fizyczną i wskaźnik masy ciała dzieci z próby uczniów publicznych szkół podstawowych na Filipinach. Wykorzystano 16-tygodniowy test wstępny i końcowy w grupie kontrolnej w podejściu quasi-eksperymentalnym. Grupa eksperymentalna korzystała z nauczania mieszanego (blended), podczas gdy grupa kontrolna uczestniczyła wyłącznie w zajęciach online{:}{:en}Examining the impacts of blended

Zastosowanie interaktywnych gier konsolowych w rehabilitacji kardiologicznej: badanie pilotażowe

{:pl}Zbyt wiele osób unika regularnej aktywności fizycznej, dlatego podejmowane są różne strategie mające na celu zwiększenie ich motywacji. W ostatnich latach zyskały popularność ćwiczenia z wykorzystaniem gier konsolowych, tzw. exergames{:}{:en}Too many people avoid regular physical activity, and therefore various strategies are taken to increase their motivation. In recent years, exercising with the use of console games, i.e. exergames, has gained

Terapia ćwiczeniami wobec poziomu płytek krwi w otyłości

{:pl}Cel tego badania polegał na określeniu wpływu treningu o umiarkowanej intensywności (MIT) oraz treningu interwałowego o wysokiej intensywności (HIIT) na liczbę płytek krwi stosowanych jako opcja leczenia otyłości{:}{:en}The purpose of this study was to determine the effect of Moderate Intensity Training (MIT) and High Intensity Interval Training (HIIT) on the number of platelets used as a treatment option for obesity{:}{:zh}本研究的目的是确定适度强度训练(MIT)和高强度间歇训练(HIIT)对用作肥胖症治疗选择的血小板数量的影响{:}{:lt}Šio

Porównawcze badanie skuteczności terapii laserem o dużej mocy i fonoforezy z zastosowaniem ketoprofenu w leczeniu przewlekłego zapalenia stawów kolanowych

{:pl}Osteoartroza jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i obniżenia jakości życia. Charakteryzuje się postępującym degeneracyjnym zmianom w stawach, które prowadzą do utraty ich elastyczności oraz powodują ból, obrzęk stawów, deformacje i utratę funkcji{:}{:en}Osteoarthritis is one of the major causes of disability and reduced quality of life. characterized by progressive joint degeneration. It decreases the flexibility of the joint, and causes

Wpływ aktywności fizycznej na stan funkcjonalny pacjentów z_zesztywniającym zapaleniem stawów (ZZSK) – przegląd literatury

{:pl}Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) to jedna z najczęściej występujących chorób reumatoidalnych. W przebiegu tej choroby zajęty jest głównie układ mięśniowo-szkieletowy. W procesie leczenia należy wziąć pod uwagę aktualny stan ogólny, progresję choroby oraz funkcjonowanie pacjenta{:}{:en}Ankylosing spondylitis (AS) is one of the most common rheumatoid diseases. In the course of this disease, the musculoskeletal system is mainly involved. The treatment

Zarządzanie zajęciami sportowymi z łucznictwa przy użyciu metod demonstracyjnych w celu poprawy wyników nauki początkujących umiejętności łuczniczych

{:pl}Niniejsze badanie analizuje implementację zarządzania zajęciami sportowymi z łucznictwa przy użyciu metody demonstracyjnej (10 podstawowych kroków techniki łuczniczej) w kursach łucznictwa na programie studiów PJKR na wydziale FIKK UNY w semestrze letnim 2022/2023{:}{:en}This research examines archery sports class management implementation using the demonstration method (10 steps of basic archery techniques) in archery courses in the PJKR study program, faculty of

Wpływ zróżnicowanych podejść do treningu aerobowego na wzmacnianie gęstości kości u młodych osób

{:pl}Różne podejścia do treningu aerobowego zdobyły znaczne zainteresowanie jako narzędzie poprawy zdrowia kostnego u młodych osób. Niniejsze badanie analizuje efekty wielokierunkowego treningu aerobowego o wysokim i niskim wpływie na gęstość kości u zdrowych młodych studentów, w celu poprawy zdrowia kostnego. W tym badaniu głównym celem jest ocena wpływu zróżnicowanych programów treningu wielokierunkowego na gęstość kości wśród osób w wieku 20-25

Przywrócenie kondycji fizycznej uczniów: kluczowa rola programów aktywności fizycznej po pandemii

{:pl}W warunkach po pandemii COVID-19 uczniowie nie angażują się w aktywność fizyczną zarówno w szkole, jak i w domu, co prowadzi do spadku jakości kondycji fizycznej uczniów. Celem tego badania jest poprawa kondycji fizycznej uczniów poprzez wdrożenie dobrze zaplanowanego, dokładnego, konsekwentnego i mierzalnego programu ćwiczeń fizycznych oraz monitorowanie aktywności sportowych podejmowanych przez uczniów{:}{:en}In post-COVID-19 pandemic conditions, students are not engaging