Artykuły

Ocena skuteczności leczenia wybranych metod zachowawczych palucha sztywnego i ograniczonego z uwzględnieniem zaopatrzenia ortopedycznego – przegląd literatury

{:pl}Wstęp. Paluch sztywny (ang. hallux rigidus) i paluch ograniczony (ang. hallux limitus) charakteryzuje się ograniczeniem zakresu ruchomości pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w płaszczyźnie strzałkowej. Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie możliwości oraz ocena skuteczności leczenia zachowawczego palucha sztywnego i ograniczonego z uwzględnieniem zaopatrzenia ortopedycznego na podstawie dostępnej literatury.{:}{:en}Introduction. Hallux rigidus and hallux limitus are characterized by limited range of motion of the first metatarsophalangeal joint

Krótkoterminowy wpływ spożycia mleka (niepasteryzowanego i pasteryzowanego) na aktywną hemoglobinę w okresie dojrzewania

{:pl}Mleko jest jednym z napojów spożywanych w okresie rekonwalescencji. Ze względu na sposób wytwarzania wyróżnia się mleko krowie surowe i pasteryzowane. Do tej pory nie zbadano wpływu spożycia mleka na poziom hemoglobiny u osób aktywnych fizycznie; niektóre badania analizują jedynie wpływ spożycia mleka na korzyści związane z kondycją i regeneracją.{:}{:en}Milk consumption is one of the beverages options for the recovery

Międzypłciowe różnice w koszcie energetycznym aktywności fizycznej seniorów

{:pl}Wprowadzenie. Starzenie się organizmu człowieka, będące procesem nieuniknionym i nieodwracalnym powoduje zmiany w budowie i czynnościach narządów, obniżenie sprawności intelektualnej i funkcji poznawczych. Aktywność fizyczna ma duże znaczenie dla jakości życia seniorów.{:}{:en}Introduction. The aging of the human body, which is an inevitable and irreversible process, causes changes in the structure and functions of organs and a decrease in intellectual and cognitive functions. Physical activity is

Analiza profilu somatotypowego osób uprawiających sztuki walki Tarung Derajat: badanie porównawcze między kategoriami ruchu i walki

{:pl}Cel. Somatotyp to parametr służący do określenia kryteriów na podstawie budowy ciała. Jednakże podczas selekcji potencjalnych sportowców rzadko dokonuje się pomiarów somatotypu. Niniejsze badanie ma na celu analizę somatotypu sportowców uprawiających sztuki walki Tarung Derajat. Materiał i metody. W badaniach zastosowano opisowe metody badawcze i badania ankietowe oraz podejścia ilościowe, a mianowicie pomiar antropometryczny do identyfikacji budowy ciała ludzkiego.{:}{:en}Study Purpose.

Wpływ przezczaszkowej stymulacji magnetycznej na wyniki czynnościowe u pacjentów z niecałkowitym uszkodzeniem rdzenia kręgowego: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Informacje wprowadzające. Niecałkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego jest częstym zaburzeniem prowadzącym do utraty funkcji czuciowych lub motorycznych. Cel. Badanie to miało na celu zbadanie wpływu powtarzanej przezczaszkowej stymulacja magnetycznej (rTMS) na wyniki czynnościowe u pacjentów z niecałkowitym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.{:}{:en}Background. Incomplete spinal cord injury is a common disorder leading to sensory or motor function loss. Objective. This study aimed to investigate

Opracowanie gier obwodowych mawashigeri w oparciu o CGFU-PM 515 dla dzieci w wieku 10-12 lat uprawiających karate

{:pl}Cel. Zrozumienie podstawowych ruchów jest często poważnym problemem, dlatego od najmłodszych lat potrzebne są wskazówki dotyczące podstawowych ruchów lub prawidłowych podstawowych technik dla dzieci. Brakuje modelu treningu opartego na grach, łatwo powodujących znudzenie, co ma wpływ na jakość techniki, gdy stają się zawodowymi sportowcami. Celem badania było stworzenie modelu treningu obwodowego mawashigeri opartego na CGFU-PM 515 dla dzieci w wieku

Samoocena występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego i lekarzy

{:pl}Wstęp. Dolegliwości i choroby układu mięśniowo-szkieletowego dotyczące kręgosłupa stanowią problem medyczny, społeczny i ekonomiczny. Celem pracy była samoocena występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego i lekarzy. Materiał i metody. Badaniami objęto 100 aktywnych zawodowo osób w wieku 40–50 lat, w tym 50 reprezentujących personel pielęgniarski i 50 lekarzy, którzy w ciągu 2 lat poprzedzających badania doznali dolegliwości bólowych kręgosłupa.{:}{:en}Introduction.

Badanie porównawcze sportowców ze znaczącą i nieznaczną nomofobią i jej wpływu na celność w łucznictwie

{:pl}Brak samokontroli w korzystaniu ze smartfonów może prowadzić do nomofobii. Niniejsze badanie miało na celu określenie wpływu nomofobii na celność sportowców strzelających z łuku w Banyumas Regency. Badanie jest porównawczym badaniem opisowym z udziałem 30 łuczników Banyumas jako populacji wybranej przy użyciu techniki całkowitego doboru próby. Co więcej, 30 łuczników zostało sklasyfikowanych jako osoby ze znaczącą i nieznaczną nomofobią.{:}{:en}Lack of

Interdyscyplinarna koncepcja leczenia porażenia Bella – opis przypadku

{:pl}Wprowadzenie. Porażenie Bella to samoistne porażenie nerwu twarzowego (czyli nerwu czaszkowego VII). Objawia się osłabieniem mięśni prowadzącym do asymetrii twarzy, opadającym kącikiem ust, utratą zdolności gwizdania, mrugania, zamykania powiek, zaciskania ust czy uśmiechania się. Czoło po stronie dotkniętej chorobą staje się gładkie, a pacjent nie jest w stanie marszczyć ani unosić brwi.{:}{:en}Background. Bell’s palsy is a spontaneous paralysis of the

Opracowanie wózka inwalidzkiego jako narzędzia wspomagającego powrót do zdrowia osób po udarze mózgu

{:pl}Cel. Zasada rekonwalescencji pacjentów po udarze opiera się na działaniach wspomagających, promujących funkcje ruchowe i ruch mięśni. Sytuacja wymaga zwrócenia uwagi na opracowanie środków wspomagających powrót do zdrowia, takich jak ćwiczenia fizyczne dla osób po udarze mózgu, aby mogły odzyskać utracone funkcje poprzez rehabilitację. W ramach badania opracowano odpowiednio przystosowany wózek inwalidzki, który służy zarówno do treningu siłowego, jak i

Przebieg zachorowania na COVID-19 w odniesieniu do zmysłu węchu, smaku i wzroku

{:pl}Wstęp: Wirus SARS-CoV-2 przyczynia się do wystąpienia zaburzeń w obrębie zmysłu węchu, smaku i wzroku, atakując na swojej drodze wiele ważnych dla organizmu struktur. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie, czy istnieje zależność pomiędzy zachorowaniem na COVID-19 a zaburzeniami w obrębie zmysłu węchu, smaku i wzroku.{:}{:en}Aim of the study The aim of this study was to investigate whether there is

Wpływ programu FIFA 11+ na szybkość, równowagę ciała i siłę mięśni nóg stworzonego w celu zapobiegania urazom wśród zawodników uniwersyteckiego klubu piłkarskiego

{:pl}Informacje wprowadzające. Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem w Indonezji. W meczu piłki nożnej gra trwa 2 x 45 minut. Piłkarze często doznają kontuzji w wyniku kolizji i błędów w lądowaniu po skoku. Niektóre czynniki zwiększające występowanie urazów to słaba siła mięśni nóg, słaba równowaga i niska prędkość biegu.{:}{:en}Introduction. Football is the most popular sport in Indonesia. In a football match,

Monitorowanie sprawności funkcjonalnej, mobilności i jakości życia seniorów w czasie pandemii COVID-19

{:pl}Metody. Grupę badaną stanowiło 130 seniorów z województwa preszowskiego o średniej wieku 74,1 (maks. 94, min. 65) lat i średnim wskaźniku masy ciała (BMI) 27,13 (maks. 41,09, min. 16,00). Wśród nich było 54 mężczyzn (41,5%): średnia wieku 74,3 lat i średnie BMI 26,78, oraz 76 kobiet: średnia wieku 74,0 lat i średnie BMI 27,37. U wszystkich seniorów oceniliśmy sprawność fizyczną

Ćwiczenia rozciągające PNF i rozciąganie statyczne: działania zwiększające elastyczność mięśni uda u futsalistów

{:pl}Cel. Słaba elastyczność ścięgna mięśnia podkolanowego jest jednym z najczęstszych czynników ryzyka urazów ścięgna mięśnia podkolanowego. Wynika to z napięcia w strukturach mięśniowo-ścięgnistych, które zmniejsza zdolność mięśni do szybkiego rozciągania bez urazów. Dlatego niniejsze badanie ma na celu wykazanie wpływu ćwiczeń rozciągających PNF i rozciągania statycznego na poziom elastyczności ścięgien mięśni podkolanowych u sportowców.{:}{:en}Study Purpose. Poor hamstring muscle flexibility is

Zastosowanie Ultrasonografii w fizjoterapii i rehabilitacji – słowo wstępu do programu nauczania fizjoterapeutów

{:pl}Badanie ultrasonograficzne staje się coraz popularniejsze wśród fizjoterapeutów. Opracowany termin Rehabilitative Ultrasound Imaging ma za zadanie jasno określić o przydatności tego badania w procesie rehabilitacyjnym oraz niewkraczaniu w proces diagnostyki lekarskiej i kolidowaniu we współpracy między specjalnościami medycznymi. Zastosowanie badania USG w praktyce fizjoterapeutycznej znajduje miejsce w ocenie tkanki i jej funkcji układu mięśniowo-szkieletowego.{:}{:en}Ultrasound examination (USG) is becoming more popular

Różnice w częstotliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych w tygodniu oraz ich wpływ na poziom antyoksydantów w surowicy i uszkodzenia mięśni

{:pl}Problemy i cel. Ćwiczenia fizyczne wykonywane zgodne z zasadami mogą poprawić zdolności fizjologiczne. Jednak ćwiczenia fizyczne wykonywane niezgodnie z zasadami, czyli brak odpowiedniego czasu na regenerację spowodowany zbyt częstymi ćwiczeniami, mogą zwiększać gromadzenie się wolnych rodników w organizmie. Ponadto ograniczony czas regeneracji może również zwiększyć uszkodzenie tkanki mięśniowej.{:}{:en}Problems and Purpose. A measurable physical exercise that follows the rules can improve

Opracowanie i walidacja modułu e-zdrowie – PregEx w celu wspierania ćwiczeń i edukacji

{:pl}Wprowadzenie. Ciąża, poród i macierzyństwo to ważne etapy w życiu kobiety. Podczas tych etapów kobiety nie tylko doświadczają zmian fizjologicznych, ale także dostosowują się do nowych ról i obowiązków jako matki. Światowa Organizacja Zdrowia zadeklarowała, że korzyści płynące ze korzystania z modułu e-zdrowie należy uznać za jeden z podstawowych elementów każdej strategii i najważniejszych programów zbierania informacji dotyczących opieki zdrowotnej

Intensywny trening interwałowy jako alternatywny program ćwiczeń zwiększający VO2 Max kandydata do służby w policji

{:pl}Policja jest organem władzy państwowej, którego zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa, porządku i porządku publicznego (aresztowanie osób łamiących prawo). Policja odgrywa rolę w utrzymywaniu porządku publicznego i bezpieczeństwa, egzekwowaniu prawa, zapewnianiu ochrony i świadczeniu usług dla społeczności.{:}{:en}The police is an agency of the state government whose job is to maintain security, order and public order (arresting people who break the law).

Prawo własności intelektualnej w fizjoterapii

{:pl}Prawo własności intelektualnej dotyczy wielu sfer codziennej działalności. W wielu momentach sięgamy po czyjeś wynalazki, a czasami sami stajemy się autorem dzieł literackich, fotograficznych lub audiowizualnych.{:}{:en}Intellectual property law applies to many spheres of everyday work activity. In many moments we reach for someone else's inventions, and sometimes we ourselves become the author of literary, photographic or audiovisual works.{:}{:zh}Intellectual property law applies to

Przegląd wpływu suplementów diety na siłę i wytrzymałość mięśni u sportowców

{:pl}Sportowcy powszechnie stosują suplementy diety w celu zwiększenia siły i wytrzymałości mięśni. Celem tego przeglądu jest podsumowanie wpływu powszechnie stosowanych suplementów diety na siłę i wytrzymałość mięśni u sportowców.{:}{:en}Athletes widely use nutritional supplements to increase muscle strength and endurance. This review aims to summarize the effects of commonly used dietary supplements on muscle strength and endurance in athletes.{:}{:zh}Athletes widely use

Pomiary temperatury na powierzchni skóry części twarzowej czaszki w ocenie kamerą termowizyjną na podczerwień oraz pirometrem po zastosowaniu fizykoterapeutycznych aplikacji świetlnych

{:pl}Każdy zabieg kliniczny postępowania stomatologicznego, a zwłaszcza przebiegający z naruszeniem ciągłości tkanek, niesie za sobą ryzyko powstania powikłań, które zdarzają się w każdej specjalności. Do nich należą: ból rany pooperacyjnej, obrzęk tkanek, krwawienie, zaczerwienienie, podwyższona temperatura, szczękościsk, zaburzenia czucia, będące następstwem uszkodzenie nerwu.{:}{:en}Any clinical procedure in dentistry, especially one that involves a breach of tissue integrity, carries the risk of

Wpływ HIIT i MIT na poziomy TNF-α i profil krwi w leczeniu otyłości

{:pl}Cel. Omówienie wyników treningu o umiarkowanej intensywności (MIT) i treningu interwałowego o wysokiej intensywności (HIIT) na czynnik martwicy nowotworu-alfa (TNF-α) i profile krwi, które mają być stosowane w leczeniu otyłości. Materiał i metody. Badanie eksperymentalne z grupą kontrolną badaną po interwencji. {:}{:en}Study purpose. Discusses the outcomes of Moderate Intensity Training (MIT) and High Intensity Interval Training (HIIT) on Tumor Necrosis

Monitorowanie aktywności fizycznej pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym za pomocą akceleratora Actigraph – wpływ środowiska

{:pl}Informacje wprowadzające. Środowisko jest ważnym wyznacznikiem zachowań fizycznych, a także wpływa na jakość życia. Zdrowy styl życia uważany jest za najprostszą formę profilaktyki i terapii nadciśnienia tętniczego.Cel. Celem pracy było określenie korelacji między zachowaniami fizycznymi pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w zależności od środowiska.{:}{:en}Background. The environment is an important determinant of physical behaviour and also affects the quality of life.

Zmniejszenie uczucia zmęczenia pracą u nauczycielek w przedszkolach poprzez zastosowanie masażu circulo

{:pl}Stresory psychospołeczne obejmują środowisko pracy, środowisko rodzinne i środowisko społeczne. Nauczyciele przedszkolni, tj. nauczyciele lub wychowawcy, muszą umieć przekazać podstawową wiedzę, znaleźć w swoich uczniach dobre cechy i radzić sobie z trudnymi.{:}{:en}Psychosocial stressors consist of work environment, family environment, and community environment. Kindergarten teachers as teachers or early educators, must be able to provide basic knowledge, find good and tough

Anomalie strukturalne determinowane przez nieprawidłowo zorganizowany wysiłek fizyczny

{:pl}Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu wybranych form aktywności na profilaktykę dysfunkcji i zmniejszenie dolegliwości bólowych w obrębie stawu biodrowego{:}{:en}The purpose of this study is to determine the effect of selected forms of activity on the prevention of dysfunction and reduction of pain in the hip joint.{:}{:zh}The purpose of this study is to determine the effect of selected forms of activity on

Znaczenie systematycznej rehabilitacji na przestrzeni 45 lat pacjentki z rozwojową dysplazją stawu biodrowego (studium przypadku)

{:pl}Wrodzona dysplazja stawu biodrowego jest wadą teratogenną i dotyczy 2% populacji, powstaje w okresie płodowym i może być spowodowana czynnikami patologicznymi pochodzącymi zarówno ze strony matki, jak i płodu.{:}{:en}Congenital hip dysplasia is a teratogenic defect and affects 2% of the population; It arises in the fetal period and can be caused by pathological factors from both the mother and the