Sytuacja fizjoterapeutów po czterech latach od ustawowego uregulowania zawodu

Marek Kiljański, Dariusz Jasiński

M. Kiljański, D. Jasiński – The situation of physiotherapists after four years of legal regulation of the profession. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 168-173

Streszczenie
Wstęp. Sytuacja finansowa fizjoterapeutów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ulegała stałemu pogorszeniu. Wpływ na to miały różne czynniki – zmiany ustawowe, inflacja oraz brak odpowiedniego finansowania rehabilitacji w Polsce. Po prawnym uregulowaniu zawodu w 2015 fizjoterapeutom stale przybywa obowiązków, jednak nie przekłada się to na odpowiednie zarobki. Coraz mniejszą wartość w systemie opieki zdrowotnej mają też najlepiej wykształceni fizjoterapeuci – specjaliści.
Cel. W niniejszej pracy spróbujemy zastanowić się, czy fizjoterapeuci mają rację, żądając wyższych wynagrodzeń oraz czy ich pracodawców oraz system opieki zdrowotnej w Polsce na to stać.

Słowa kluczowe:
zarobki fizjoterapeutów, finanse w ochronie zdrowia, nfz, specjaliści fizjoterapii

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Uwarunkowania aktywności fizycznej studentek Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia

Joanna Łuczak, Agata Wolska, Joanna Michalik

J. Łuczak, A. Wolska, J. Michalik – Determinants of physical activity students of the College of Engineering and Health. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 158-167

Streszczenie
Cel pracy. Cel pracy to określenie uwarunkowań aktywności fizycznej (AF) ocenianej Międzynarodowym Kwestionariuszem Aktywności Fizycznej IPAQ.
Materiał i metodyka. Grupa badana: 249 kobiet, wiek 18–30 lat (AVG 22,8, SD 2,7), studentki Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia. Wykonano IPAQ (wersja krótka) i ankietę autorską, zmierzono wysokość i masę ciała respondentów.
Wyniki. Całkowity poziom AF studentek to 2524 MET-min/tydzień, w tym chodzenie 1463, wysiłek intensywny 540, umiarkowany 521. Wysoki poziom AF stwierdzano częściej u osób uprawiających sport, a nie w związku z pracą lub czynnościami codziennymi (p < 0,0001). Osoby o wysokim AF w przeszłości uprawiały dodatkowo sport, poza lekcjami WF (p < 0,05) i pochodzą z domów, w których sport uprawiali rodzice lub dziadkowie (p < 0,001). Wnioski. 1. Wśród studentek kierunku kosmetologii Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia 17,67% ma niewystarczający, 52,21% wystarczający, a 30,12% wysoki poziom aktywności fizycznej. 2. Wysoki poziom aktywności fizycznej w badanej grupie mają osoby regularnie uprawiające sport. Poziom aktywności nie ma związku z trybem studiów ani faktem łączenia studiów z pracą. 3. Osoby, które w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej uprawiały dodatkowo sport poza lekcjami WF, częściej uprawiają również sporty w trakcie studiów. 4. Bardzo ważny jest wzorzec przekazywany w rodzinie – częściej w życiu dorosłym regularnie ćwiczą osoby, których dziadkowie lub rodzice również uprawiali sport. Słowa kluczowe: poziom aktywności fizycznej, badanie aktywności fizycznej, IPAQ, uwarunkowania aktywności fizycznej

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Ocena skuteczności głębokiej stymulacji elektromagnetycznej w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w zależności od miejsca aplikacji zabiegów

Agnieszka Przedborska, Małgorzata Kilon, Agnieszka Leszczyńska, Małgorzata Misztal, Jan W. Raczkowski

A. Przedborska, M. Kilon, A. Leszczyńska, M. Misztal, J. W. Raczkowski – Assessment of the effectiveness of deep electromagnetic stimulation in the treatment of low back pain depending on the area of application. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 148-156

Streszczenie
Wstęp. Zaburzony mechanizm stabilizacji centralnej związany z obniżonym napięciem mięśni dna miednicy może być przyczyną zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego. Celem pracy była ocena skuteczności głębokiej stymulacji elektromagnetycznej aplikowanej na okolicę lędźwiowo-krzyżową lub na mięśnie dna miednicy u kobiet z bólem kręgosłupa.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 109 kobiet z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa. Spośród pacjentek wyodrębniono dwie grupy. Grupę badaną stanowiło 45 kobiet, u których cykl leczniczy obejmował 10 zabiegów głębokiej stymulacji elektromagnetycznej mięśni dna miednicy. Grupę porównawczą stanowiły 64 kobiety, u których zabiegi aplikowano na okolicę lędźwiową. Ocenę skuteczności terapii przeprowadzono na podstawie skali VAS, oceny funkcji lokomocji i samoobsługi.
Wyniki. Zaobserwowano istotne statystycznie zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych kręgosłupa wg skali VAS w obu grupach – Me (IQR) odpowiednio: 5 (4–7) przed terapią vs 2 (1–3) po terapii w grupie badanej oraz 6 (4–7) przed terapią vs 3 (2–4) po terapii w grupie porównawczej. Istotnej statystycznie poprawie uległa także zdolność poruszania się oraz aktywność codzienna. Uzyskane efekty terapii nie były długotrwałe. U połowy pacjentek efekt analgetyczny utrzymał się co najwyżej 2 miesiące (IQR: 1–4) w grupie badanej oraz co najwyżej 4 miesiące (IQR: 2–6) w grupie porównawczej.
Wnioski. 1. Bez względu na miejsce aplikacji, głęboka stymulacja elektromagnetyczna wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawę funkcji chodu i samoobsługi kobiet z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.
2. Efekt przeciwbólowy terapii utrzymuje się dłużej przy aplikacji zabiegów na okolicę lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa.

Słowa kluczowe:
ból kręgosłupa lędźwiowego, choroba zwyrodnieniowa, mięśnie dna miednicy, stymulacja elektromagnetyczna

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Wpływ wysunięcia głowy do przodu (Forward Head Posture) na propriocepcję stawów skroniowo-żuchwowych u kobiet po okresie dojrzewania: badanie obserwacyjne

Nehal G. Omran, Amel M. Yousef, Hamada A. Hamada, Ayman Gouda Matar, Doaa A. Osman

Nehal G. Omran, Amel M. Yousef, Hamada A. Hamada, Ayman Gouda Matar, Doaa A. Osman – Effect of Forward Head Posture on Temporomandibular Joint Proprioception in Post-Pubertal Females: An Observational Study. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 142-146

Abstract
Aim: to explore the effect of forward head posture (FHP) on temporomandibular joint (TMJ) proprioception in post-pubertal females.
Material and Method. Forty post-pubertal females participated in this study. They were classified in accordance with the craniovertebral angle (CVA) into two groups. The Forward head posture (FHP) group had CVA of less than 48° (n = 21), while the control group had CVA of more than 48° (n = 19). TMJ repositioning accuracy had been measured by vernier caliper for females in both groups.
Results. Statistical analysis revealed that there were no significant (p > 0.05) differences between both groups regarding TMJ repositioning errors in all directions (mouth opening, protrusion and lateral movements) with eyes open or closed.
Conclusion and Discussion. In post-pubertal females, FHP has no negative effect on TMJ proprioception in all directions whether the eyes are open or closed.

Key words:
Forward head posture, craniovertebral angle, temporomandibular joint, proprioception, post-pubertal females

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Fizjoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych w świadomości i zachowaniach zdrowotnych studentów kierunków medycznych PSW w Białej Podlaskiej

Zofia Kubińska, Kamil Zaworski

Zofia Kubińska, Kamil Zaworski – Physioprophylaxis of civilization diseases in the consciousness and health behaviours of students of medical faculties at PSW in Biała Podlaska. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 130-140

Streszczenie
Zadaniem fizjoprofilaktyki jest popularyzowanie zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności. Choroby cywilizacyjne (ChC) to schorzenia związane z negatywnymi skutkami życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji. Ujęcie ChC w literaturze najczęściej eksponuje ich uwarunkowania, wśród których aktywność fizyczna (AF) jest bardzo ważnym zachowaniem zdrowotnym.
Cel. Celem pracy było uzyskanie i przedstawienie deklaracji studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii dotyczących znajomości chorób cywilizacyjnych i realizacji fizjoprofilaktyki ChC przez regularną, umiarkowaną AF.
Materiał i metoda. Przebadano 152 studentów PSW w Białej Podlaskiej – 82 z pielęgniarstwa i 70 z fizjoterapii. W sondażu wykorzystano autorską ankietę dotyczącą samooceny wiedzy studentów na temat ChC i stosowania fizjoprofilaktyki ChC poprzez AF. Do analizy statystycznejwykorzystano program SPSS i testy: Phi i test V Cramera.
Wyniki. Wyniki ukazują wysoki poziom wiedzy studentów na temat ChC (od 71,1% do 90,8%) i niski poziom realizacji fizjoprofilaktyki ChC przez AF (od 36,2% do 59,2%).
Wnioski. 1. Studenci pielęgniarstwa częściej niż fizjoterapii twierdzą, że posiadają wiedzę na temat chorób układu pokarmowego, oddechowego, odpornościowego i psychicznego. Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały posiadaną wiedzę, a w przypadku chorób układu pokarmowego wystąpiła zależność istotna statystycznie.
2. Badani nieposiadający wiedzy o ChC częściej wskazywali, że nie realizują fizjoprofilaktyki. Zależność między nie posiadaniem wiedzy a nie realizowaniem fizjoprofilaktyki była istotna w obu grupach w odniesieniu do chorób: układu ruchu, nowotworowych, układu pokarmowego, odpornościowego i neurologicznych.

Słowa kluczowe:
fizjoprofilaktyka, choroby cywilizacyjne, studenci, aktywności fizyczna

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Czynniki wpływające na sprawność funkcjonalną pacjentów z endoprotezą stawu biodrowego

Małgorzata Kilon, Agnieszka Przedborska, Joanna Kostka, Agnieszka Leszczyńska, Jan W. Raczkowski

M. Kilon, A. Przedborska, J. Kostka, A. Leszczyńska, J. W. Raczkowski – Factors influencing functional performance of patients after hip joint arthroplasty. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 122-128

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy była ocena czynników wpływających na stan funkcjonalny pacjentów po całkowitej jednostronnej protezoplastyce stawu biodrowego.
Materiał i metodyka. Do badania włączono 50 pacjentów (33 kobiety, 17 mężczyzn) w wieku 29–88 lat (średnia 66,7 ± 13 lat) z jednostronną protezą stawu biodrowego. Ocenę równowagi i funkcji chodu dokonano w oparciu o testy: Tinetti, „Wstań i Idź” (Timed Up and Go – TUG) oraz test dwóch wag, na podstawie którego obliczono wskaźnik symetryczności (WS). Stopień odczuwania dolegliwości bólowych podczas chodzenia po płaskiej powierzchni i po schodach oraz poziom sztywności oceniony został w skali Likerta. Do oceny zdolności wykonywania prostych i złożonych czynności dnia codziennego użyte zostały skale ADL Katza (Activities of Daily Living) i IADL Lawtona (Instrumental Activities of Daily Living). Dokonano także samooceny jakości życia w oparciu o skalę numeryczną. Ponadto obliczono wskaźnik masy ciała – Body Mass Index (BMI).
Wyniki. Wiek pacjentów, ból oraz sztywność determinowały większość wyników testów i skal funkcjonalnych. Pacjenci z większą ilością chorób uzyskali słabsze wyniki w teście Tinetti. Na wynik WS wpływało jedynie nasilenie bólu podczas chodzenia po schodach. Pacjenci zgłaszający silniejszy ból oraz sztywność poranną charakteryzowali się gorszą samooceną jakości życia.
Wnioski. Na stan funkcjonalny i jakość życia pacjentów z jednostronną protezą stawu biodrowego wpływa wiek, ból oraz sztywność poranna. BMI i okres, jaki upłynął od operacji, nie miał wpływu na stan pacjentów.

Słowa kluczowe:
protezoplastyka stawu biodrowego, jakość życia, stan funkcjonalny

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Wpływ akupunktury laserowej na gęstość mineralną kręgów lędźwiowych i ból pleców u kobiet po menopauzie z osteoporozą: randomizowane badanie kontrolowane

Elham Shahat Hassan, Salwa Mostafa EL-Badry, Amel Mohamed Yousef, Hamada Ahmed Hamda, Mohamed Hassan Mostafa

Elham Shahat Hassan, Salwa Mostafa EL-Badry, Amel Mohamed Yousef, Hamada Ahmed Hamda, Mohamed Hassan Mostafa – Effect of laser acupuncture on lumbar bone mineral density and back pain in postmenopausal women with osteoporosis: A Randomized Controlled Trial. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 116-121

Abstract
Purpose. To determine the effect of laser acupuncture on lumbar bone mineral density (BMD) and back pain in postmenopausal women with osteoporosis.
Methods. Forty postmenopausal osteoporotic women, aged 55-75 years, were randomized into 2 equal groups. Group (A) received calcium and vitamin D3 supplement for 12 weeks, while group (B) received the same calcium and vitamin D3 supplement in addition to laser acupuncture therapy for 12 weeks. The T-score of lumbar BMD was evaluated by dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) and the back pain level was assessed by Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO-41) before and after treatment.
Results. There were a highly significant improvement in lumbar BMD and a highly significant reduction in back pain level within both groups (p = 0.0001). Comparing both groups post-treatment showed that there was a highly significant improvement in lumbar BMD (p = 0.0001) while there was a highly significant reduction in back pain level (p = 0.001) in favor of group (B).
Conclusion. Laser acupuncture is an effective modality in improving lumbar BMD and reducing back pain in osteoporotic postmenopausal women.

Key words:
Postmenopausal osteoporosis, back pain, laser acupuncture, calcium, vitamin D3 supplement

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Rehabilitacja po wielokrotnym leczeniu operacyjnym powikłanego złamania wyrostka łokciowego. Studium przypadku

Joanna Bukowska, Magdalena Wilk-Frańczuk, Rafał Trąbka, Tomasz Maicki

J. Bukowska, M. Wilk-Frańczuk, R. Trąbka, T. Maicki – Rehabilitation after multiple fractures of olecranon process treated surgically. A case study. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 106-114

Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie przebiegu i wyników rehabilitacji pacjentki po złamaniu stawu łokciowego na podstawie przypadku.
Materiał i metodyka zostały przedstawione w oparciu o rehabilitację 23-letniej pacjentki po złamaniu wyrostka łokciowego prawego w wyniku upadku na rowerze, leczonej operacyjnie przez repozycję i stabilizację odłamu popręgiem Webera. Chora rozpoczęła rehabilitację dwa tygodnie po zabiegu, w trybie ambulatoryjnym, po której nie uzyskano pełnego zakresu ruchomości w stawie. Utrwalony przykurcz zgięciowo-wyprostny znacząco ograniczył czynności dnia codziennego. Kolejne cykle intensywnej fizjoterapii wpłynęły na poprawę funkcji, redukcję bólu oraz pozwoliły na osiągnięcie celów zakładanych w indywidualnym planie fizjoterapii. Proces odzyskiwania sprawności w przedstawionym przypadku był długi i trwał 2,5 roku ze względu na liczne powikłania leczone operacyjnie.
Wyniki. Analiza procesu leczenia pokazuje, że główne działania fizjoterapeutyczne powinny być ukierunkowane na zmniejszenie stanu zapalnego, redukcję bólu i uzyskanie pełnego zakresu ruchomości i funkcji w stawie.
Wnioski
1. Opisany przypadek potwierdza występowanie powikłań po złamaniu stawu łokciowego. 2. Fizjoterapia w leczeniu powinna być wczesna, intensywna i zindywidualizowana. 3. Przedstawiony w pracy program fizjoterapii pozwolił na odzyskanie utraconych funkcji.

Słowa kluczowe:
złamanie wyrostka łokciowego, powikłania, artroliza, fizjoterapia, przykurcz

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Wady stóp u uczniów klas pierwszych z terenu województwa śląskiego

Paulina Głowacka, Marcela Przyłudzka

P. Głowacka, M. Przyłudzka – Foot defects in children attending first class of primary school in Silesian voivodeship. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 94-105

Streszczenie
Wprowadzenie. Wady stóp dotyczą coraz szerszej grupy społecznej. Powstają w wyniku osłabienia siły mięśniowej oraz niestabilności aparatu więzadłowo-torebkowego, a w konsekwencji prowadzą do zaburzeń statycznych i funkcjonalnych stopy. Czynnikiem warunkującym pojawienie się tych problemów są złe nawyki postawy oraz brak edukacji i działań profilaktycznych.
Cel pracy. Ocena statyczna stóp metodą plantokonturograficzną u dzieci w wieku od 7 do 10 lat oraz wykazanie zależności pomiędzy płcią, masą ciała i wzrostem (BMI) a wymienionymi parametrami.
Materiał i metodyka. W badaniu wzięło udział 30 dzieci, w tym 15 dziewczynek i 15 chłopców w wieku od 7 do 10 lat, będących uczniami klas I–III szkół podstawowych z województwa śląskiego. W badaniu plantokonturograficznym uwzględniono 4 parametry diagnostyczne, tj. wskaźnik kątowy Clarke’a, wskaźnik Wejsfloga „W”, kąt piętowy gamma, kąt koślawości palucha alfa.
Wyniki. Zaobserwowano istotną statystycznie zależność pomiędzy BMI a podwyższonymi wartościami kąta alfa i kąta gamma. W całej badanej populacji obserwowano obniżone wartości kąta Clarke’a.
Wnioski. 1. W całej badanej populacji obserwowano zmniejszenie wysklepienia podłużnego stopy. 2. Masy ciała, BMI mają istotny wpływ na wysklepienia podłużne i poprzeczne stopy.

Słowa kluczowe:
wady stóp, plantokonturografia, diagnostyka, wysklepienie stopy

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error
1 2 3 26