Ból dolnego odcinka kręgosłupa – podsumowanie Spotkania Ekspertów 2017

Mateusz Wojciech Romanowski, Anna Kostiukow, Łukasz Kubaszewski, Wojciech Romanowski, Marian Majchrzycki, Ernest Wiśniewski, Włodzimierz Samborski

M. W. Romanowski, A. Kostiukow, Ł. Kubaszewski, W. Romanowski, M. Majchrzycki, E. Wiśniewski, W. Samborski – Low back pain – summary of the 2017 Expert Meeting. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 108-122

Streszczenie
Ból dolnego odcinka kręgosłupa (BDOK) jest jedną z głównych przyczyn problemów zdrowotnych w krajach rozwiniętych. BDOK może prowadzić do dużego stopnia niepełnosprawności i niekiedy wiązać się z wysokimi kosztami leczenia. Przyczyny BDOK możemy zakwalifikować do podstawowych trzech grup: ból niespecyficzny, ból potencjalnie związany z radikulopatią lub zwężeniem kanału kręgosłupa, ból potencjalnie związany z inną konkretną przyczyną. Leczenie bólu dolnego odcinka kręgosłupa powinno być ukierunkowane na przyczynę dolegliwości, obejmuje przede wszystkim leczenie nieinwazyjne fizjoterapię, farmakoterapię, edukację. Inwazyjne leczenie BDOK obejmuje blokadę farmakologiczną, zabieg operacyjny.

Słowa kluczowe:
ból dolnego odcinka kręgosłupa, ból krzyża, niespecyficzny ból dolnego odcinka kręgosłupa

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Główne czynniki powodujące występowanie dysplazji stawów biodrowych u niemowląt na podstawie analizy dokumentacji medycznej noworodków przebywających w oddziale neonatologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Tychach w roku 2017

Magdalena Kiecoń, Jarosław Madowicz, Paulina Głowacka, Renata Szczepaniak

M. Kiecoń, J. Madowicz, P. Głowacka, R. Szczepaniak – The main factors determining the occurrence of developmental dysplasia of the hip in infants based on the analysis of medical history of newborns staying in the neonatal ward of the Szpital Wojewódzki in Tychy in 2017. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 98-107

Streszczenie

Cel pracy. Zbadanie częstotliwości występowania dysplazji stawów biodrowych u noworodków oraz wyróżnienie głównych czynników powodujących jej występowanie.
Materiał i metodyka. Badaniu poddano dokumentację medyczną w postaci historii choroby 1591 pacjentów oddziału neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z o.o. w Tychach.
Wyniki. Częstotliwość występowania DDH była większa wśród dziewczynek niż wśród chłopców, a przeważała w stawach prawych. Badanie nie wykryło istotnych zależności pomiędzy występowaniem DDH a rodzajem porodu, tygodniem ciąży, mnogością ciąży i masą urodzeniową noworodków. Istotną statystycznie zależność wykryto natomiast między występowaniem stawów niedojrzałych fizjologicznie a masą urodzeniową noworodków.
Wnioski. 1. Częstotliwość występowania DDH wśród noworodków przebywających w oddziale neonatologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Tychach w roku 2017 wynosiła 2,7% i była mniejsza niż podaje to literatura. 2. Występowanie DDH było częstsze wśród dziewczynek niż wśród chłopców. 3. DDH występowała częściej w sposób statystycznie istotny w stawie prawym. 4. Stwierdzono istotną zależność pomiędzy występowaniem zmian typu IIa wg skali Grafa a masą urodzeniową noworodka. 5. Nie stwierdzono istotnych zależności między występowaniem DDH a rodzajem porodu, tygodniem ciąży, mnogością ciąży i masą urodzeniową noworodków.

Słowa kluczowe:
DDH, dysplazja stawów biodrowych, pediatria, noworodki, staw biodrowy

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena wpływu kompleksowej terapii uzdrowiskowej z zastosowaniem wód leczniczych radoczynnych na poziom hemoglobiny – badania wstępne

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Łukasz B. Lewandowski, Agata Trafalska, Wojciech Laber, Krzysztof Szarejko, Joanna Kuć, Krzysztof Aleksandrowicz

J. Kuciel-Lewandowska, Ł. B. Lewandowski, A. Trafalska, W. Laber, K. Szarejko, J. Kuć, K. Aleksandrowicz – Assessment of the influence of comprehensive spa therapy with therapeutic radon waters on hemoglobin levels: preliminary study. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 86-96

Streszczenie
Wstęp. Balneofizjoterapia to złożona interwencja terapeutyczna. Radonoterapia uzdrowiskowa jest szeroko stosowanym zabiegiem szczególnie w przypadku schorzeń narządu ruchu. Ta forma terapii przynosi wiele korzyści zdrowotnych obserwowanych w ocenie klinicznej. Ocena przemian metabolicznych zachodzących pod wpływem balneofizjoterapii uzdrowiskowej szczególnie z wykorzystaniem wód radonowych, stwarza wiele trudności interpretacyjnych i budzi również wiele kontrowersji.
Cel pracy. Celem pracy była ocena zmian poziomu hemoglobiny u pacjentów poddanych kompleksowej terapii uzdrowiskowej oraz działania małych dawek promieniowania jonizującego pochodzącego z wód leczniczych radoczynnych.
Materiał i metody. Obserwacją objęto pacjentów poddanych kompleksowej terapii uzdrowiskowej w ramach 21 dniowych turnusów sanatoryjnych z wykorzystaniem wody leczniczej radoczynnej, terapii borowinowej (peloidoterapii), fizykoterapii oraz kinezyterapii. Poziom hemoglobiny badano przed terapią oraz po 18 dniach leczenia w uzdrowisku. Grupę badanych stanowiło n = 35 pacjentów z bólem stawów obwodowych i stawów kręgosłupa, spowodowanym chorobą zwyrodnieniową lub dyskopatią. Wiek chorych wahał się od 47-63 lat. Średnia wieku badanych pacjentów wynosiła 56,5 lat. Wśród badanych znalazły się 24 kobiety i 11 mężczyzn. Grupę kontrolną stanowiło 15 osób, 9 kobiet i 6 mężczyzn, w wieku od 50 do 62 lat, średnia wieku wynosiła 54,2 lat. W obu grupach obowiązywały te same kryteria włączenia i wyłączenia z badania oraz te same procedury badawcze.
Wyniki. W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono istotnie statystycznych zmian poziomu hemoglobiny zarówno w grupie badanej jak i w grupie kontrolnej, porównanie wyników między grupami również nie wykazało różnic istotnych statystycznie.
Wnioski. 1. Kompleksowa terapia uzdrowiskowa z zastosowaniem peloidoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii oraz małych dawek promieniowania jonizującego pochodzącego z leczniczej wody radoczynnej nie wpłynęła na zmianę stężenia hemoglobiny. 2. Wskazane jest wykonanie dalszych badań w oparciu o większą populację oraz z zastosowaniem odrębnie poszczególnych elementów terapii uzdrowiskowej.

Słowa kluczowe:
medycyna uzdrowiskowa, hemoglobina, radonoterapia, balneologia, choroba zwyrodnieniowa narządu ruchu

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena rzetelności pomiarów precyzji ruchów manipulacyjnych palca wskazującego wykonanych urządzeniem własnego pomysłu w kontekście przyszłych zastosowań diagnostycznych

Jacek Polechoński, Jolanta Rojczyk-Chmarek, Kajetan Słomka

J. Polechoński, J. Rojczyk-Chmarek, K. Słomka – The precision of index finger manipulative movements as measured with a self-designed device – potential diagnostic applications. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 76-85

Streszczenie
Cel. W pracy zaprezentowano oryginalne manipulandum do badania parametrów ruchów w stawie śródręczno-paliczkowym palca wskazującego. Przedstawiono wyniki badań rzetelności pomiarów precyzji ruchów wykonanych urządzeniem oraz omówiono możliwości jego przyszłych zastosowań diagnostycznych.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto grupę 43 młodych mężczyzn. Precyzję ruchu oceniano opisanym w pracy przyrządem własnego pomysłu. Zadaniem badanych było wielokrotne trafianie do wyznaczonego celu poprzez wykonanie wyizolowanego ruchu. Ocenie podlegały dwa rejestrowane parametry: czas i droga dotarcia do celu. Rzetelność pomiarów szacowano analizą korelacji międzyklasowej.
Wyniki. Wykazano konieczność przeprowadzenia ponad 25-30 powtórzeń w celu uzyskania rzetelnych pomiarów. Rezultaty badań wskazują również na możliwość uczenia się ruchu przez osoby badane.
Wnioski. Manipulandum umożliwia rzetelną ocenę precyzji ruchów pod warunkiem wykonania dość sporej liczby pomiarów, co jednak nie stanowi problemu podczas badań, ponieważ czas trwania pojedynczej próby wynosi zaledwie 1-1,5 s, a ruch w stawie śródręczno-paliczkowym nie powoduje zmęczenia. Aby zminimalizować efekt uczenia się ruchu zasadne wydaje się modyfikowanie warunków wykonywania zadania ruchowego. Autorzy zakładają, że testowane urządzenie może znaleźć zastosowanie we wczesnej diagnostyce schorzeń o podłożu reumatycznym lub neurologicznym, prowadzących do upośledzenia sprawności funkcjonalnej dłoni.

Słowa kluczowe:
manipulandum, precyzja ruchu, reumatoidalne zapalenie stawów, mała motoryka

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Compliance to home exercise program (HEP) among subjects under physiotherapy care: Report of a qualitative study

Meshanti Kumarasamy, Narasimman Swaminathan, Marek Kiljański, Zbigniew Śliwiński

M.Kumarasamy, N. Swaminathan, M. Kiljański, Z. Śliwiński – Compliance to home exercise program (HEP) among subjects under physiotherapy care: Report of a qualitative study. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 70-74

Abstract
This study examined the extent of compliance towards HEP among subjects undergoing physiotherapy sessions in selected clinical settings. The findings of this study would provide insights on the perceived enablers and barriers that influence compliance towards prescribed home exercises.
Methodology. This qualitative inquiry study interviewed twenty subjects – 12 males and 8 females under physiotherapy care at various outpatient musculoskeletal rehabilitation at selected private hospitals and physiotherapy clinics located in the states of Kuala Lumpur and Negeri Sembilan of Malaysia. Subjects’ responses on the perceived opinions and experiences with prescribed home exercises were audio recorded through a semi-structured interview. The responses obtained were analysed further using keyword coding and content analysis.
Results and Analysis. Self-motivation, determination and commitments are the best-explored enablers for active involvement. Barriers that significantly lead to disengagement in home exercises among the participants of this study includes lack of time, work commitments, personal characteristics, disease nature or injury status and ineffective exercise prescriptions.
Conclusion. Content analysis of the recorded responses revealed that the predictors of compliance to home exercises is multifactorial. This study provides a baseline data for understanding the perceived enablers and barriers towards participation in home exercises; these findings will aid the health care professionals in implementing the measures to maximize compliance level among patients undergoing physiotherapy.
Highlights
• Compliance to home exercises are affected by various factors
• Lack of time, work commitments and injury status affect the home exercise compliance
• Self-motivation is the most important enabler for the compliance to HEP
• Nature of the disease affects compliance to HEP

Key words:
home exercise program, physiotherapy, musculoskeletal rehabilitation

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Charakterystyka lateralizacji u dzieci w wieku 5-7 lat

Sylwia Potępa, Aleksandra Czaplińska, Alicja Salwach, Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Małgorzata Domagalska-Szopa

S.Potępa, A. Czaplińska, A. Salwach, L. Szkoda, A. Szopa, M. Domagalska-Szopa – Characteristics of lateralization in children aged 5-7 years. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 60-68

Streszczenie
Lateralizacja nazywana również „asymetrią funkcjonalną” jest nieodzowną częścią prawidłowego rozwoju psychofizycznego każdego człowieka, która zależy od wyspecjalizowania półkul mózgowych. Lateralizacja charakteryzuje się większą sprawnością jednej strony ciała od drugiej oraz różnicami w rejestracji bodźców zmysłowych przez mózg. Lateralizacja jest istotnym czynnikiem, który rozwija się wraz ze sposobem w jaki nasze ciało orientuje się w przestrzeni, wykonuje zadania motoryczne, pomaga w kształtowaniu somatognozji oraz ostatecznego kształtu ciała.
Celem niniejszej pracy było ustalenie oraz obserwacja kształtowania się przebiegu lateralizacji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 110 dzieci w tym 55 dziewczynek i 55 chłopców w wieku 5-7 lat ze szkół podstawowych oraz przedszkoli z województwa śląskiego. Podczas badania zostały przeprowadzone próby diagnostyczne tzw. obserwacje swobodnego wyboru oka, ucha, kończyny górnej oraz dolnej.
Wyniki. Wykazano, że wraz z wiekiem wzrasta liczba dzieci o ustalonym profilu dominacji. U 35% dzieci zaobserwowano zaburzenia w postaci lateralizacji skrzyżowanej, najczęściej ten model występował w grupie dzieci 5-letnich.
Wnioski. Z otrzymanych danych wynika, iż dzieci w wieku 5-7 lat nie mają ukończonego procesu lateralizacji.

Słowa kluczowe:
lateralizacja, asymetria funkcjonalna, dominacja stronna

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ płaskostopia statycznego na występowanie wad postawy w obrębie stawów kolanowych i kręgosłupa u dzieci

Katarzyna Bogacz, Bartosz Pańczyszak, Daria Duch, Jacek Łuniewski, Marcin Krajczy, Jan Szczegielniak

K. Bogacz, B. Pańczyszak, D. Duch, J. Łuniewski, M. Krajczy, J. Szczegielniak- The influence of static splayfoot on body posture within knee joints and spine in children. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 52-58

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy była ocena postawy ciała uczniów szkół podstawowych oraz ocena wpływu płaskostopia statycznego na występowanie wad postawy w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa.
Materiał i metodyka badań
Materiał badawczy stanowiło 306 dzieci klas IV uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Kluczbork. Badania przeprowadzono na przełomie 2017 i 2018 roku. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej w celu zbadania zależności pomiędzy poszczególnymi wadami postawy ciała. Zastosowano analizę korelacji dla określenia związków pomiędzy ocenianymi zmiennymi.
Wyniki. Analiza występowania błędów postawy w całej przebadanej populacji wykazała zmienne istotne statystyczne dla bocznego skrzywienia kręgosłupa, stopy płaskiej oraz koślawości kolan. Dodatkowo u jednego dziecka zaobserwowano przykurcz zgięciowy stawów kolanowych.
Wnioski
1. Wady postawy w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa są powszechne u czwartoklasistów.
2. Istnieje istotny związek pomiędzy płaskostopiem a wadami postawy w obrębie kolan i kręgosłupa.

Słowa kluczowe:
Płaskostopie, wady postawy, dzieci, zdrowie

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

The effects of Whole body vibration energy on bone mineral density in post-menopausal women: A systematic Review

Mohannad Hawamdeh, Zaid Modhi Mansour, Saad Al-Nassan, Ziad Hawamdeh, MohammadEtoom, FarisAlshammari, Abdul-Majeed R. Almalty, Shaden Albustanji

M. Hawamdeh, Z. Modhi Mansour, S. Al-Nassan, Z. Hawamdeh, M. Etoom, F. Alshammari, Abdul-Majeed R. Almalty, S. Albustanji – The effects of Whole body vibration energy on bone mineral density in post-menopausal women: A systematic Review. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 46-50

Abstract
Aging increases the incidence of bone fractures due to the loss of bone mass especially with postmenopausal women Purpose. The aim of this systematic review is to re-evaluate the clinical trials done on the efficacy of WBV treatment of osteoporosis in postmenopausal women.
Approach. Data search and studies selection: The following databases Pub-Med, Medline, Science Direct and Google Scholar have been searched. The searches were conducted using the following key words: “Whole Body Vibration (WBV)”, “Osteoporosis,” “Post-Menopausal Woman,” “Bone Mineral Density (BMD).” Data Extraction: we extracted sample size, age, Study design, outcomes at baseline, whole body vibration details and the main findings.
Results. some studies showed that WBV increased bone mineral density, most studies showed that it hasn’t significantly increases bone mineral density in post-menopausal women.
Conclusion. we concluded that there is no consensus on the effects of WBV technique on bone mineral density.

Key words:
Osteoporosis, Aging, Fracture, Osteopenia

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena równowagi u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w wieku 5-7 lat

Alicja Salwach, Aleksandra Czaplińska, Sylwia Potępa, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa

A. Salwach, A. Czaplińska, S. Potępa, M. Domagalska-Szopa, A. Szopa – Evaluation of balance in 5-7-year-old children with autism spectrum disorder. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 38-44

Streszczenie
Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) stanowi rozległą klasę objawów manifestującą się w zakresie deficytów w takich obszarach jak komunikacja, rozwój społeczny oraz stereotypowe wzorce zachowania. Symptomy autyzmu ponadto ujawniają się w problemach w interakcjach społecznych, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach somatosensorycznych, problemach z uwagą. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego często diagnozowane są u dzieci z autyzmem. Niezwykle ważną umiejętności dla rozwoju dziecka jest utrzymanie równowagi w staniu, które polega na zdolności do kontrolowania środka ciężkości nad płaszczyzną podparcia. Odpowiednia równowaga jest niezbędna dla pomyślnego wykonywania wielu codziennych czynności. Opóźniony rozwój równowagi utrudnia późniejszy rozwój ruchowy i wpływa na szansę zaangażowania się dzieci w interakcje z rówieśnikami.
Celem pracy była obiektywna ocena umiejętności równoważnych u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 30 dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w wieku 5-7 lat. W tym 22 chłopców i 8 dziewczynek. Do oceny równowagi zastosowano test Scoring Form for Fullerton Advanced Balance (FAB) Scale.
Wyniki. Wyniki w testach różniły się w poszczególnych grupach wiekowych, natomiast różnice te nie były znaczące. Istotne różnice widoczne były w teście chodu tandemowego
w poszczególnych grupach wiekowych.
Wnioski. U dzieci z ASD występują zaburzenia w obszarze zdolności równoważnych.

Słowa kluczowe:
autyzm, równowaga, kontrola posturalna

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Judo jako alternatywna metoda rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym – badanie pilotażowe

Katarzyna Wiszniewska, Feliks Jaroszyk, Krystyna Opalko, Małgorzata Wiszniewska

K. Wiszniewska, F. Jaroszyk, K. Opalko, M. Wiszniewska – Judo as an alternative rehabilitation method in multiple sclerosis. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 30-36

Streszczenie
Cel pracy. Ocena skuteczności ćwiczenia judo w ramach programu fizjoterapeutycznego u osób cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM).
Materiał i metodyka. 8-tygodniowemu programowi poddano 4 kobiety, w przedziale wiekowym 32-49 lat, chorujące na stwardnienie rozsiane o postaci rzutowo-remisyjnej. Ocenę stanu pacjentek dokonano dwukrotnie (przed i po terapii). Przeprowadzono dwie ankiety: autorską oraz standaryzowaną MSIS-29. Do sprawdzenia stanu funkcjonalnego użyto: Functional Reach Test, 10 m TW (Time Walking) oraz testu Lovetta (dla mięśni: rectus femoris, biceps femoris, rectus abdominis, deltoideus).
Wyniki. Po zastosowanej terapii stwierdzono znaczący regres najbardziej uciążliwych dolegliwości pacjentek. Zanotowano lepsze wyniki testów funkcjonalnych, a pacjentki wykazywały lepsze samopoczucie psychiczne.
Wnioski. W badanej grupie rehabilitacja za pomocą ćwiczeń judo spowodowała poprawę stanu zarówno funkcjonalnego jak i psychicznego chorych. Program judo sprawdził się jako alternatywna forma fizjoterapii wśród osób cierpiących na stwardnienie rozsiane.

Słowa kluczowe:
stwardnienie rozsiane, fizjoterapia, judo, aktywność fizyczna

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
1 2 3 23