Wpływ masażu polem elektrostatycznym o różnej częstotliwości na napięcie wybranych mięśni szkieletowych obręczy barkowej

Patryk Kiljański

P. Kiljański – The effect of massage with an electrostatic field of different frequency on the tension of selected skeletal muscles of the shoulder girdle. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 138-158

Streszczenie
Cel pracy. Celem badania jest wykazanie, czy masaż polem elektrostatycznym ma wpływ na spadek napięcia spoczynkowego górnej części mięśnia czworobocznego.
Materiał i metody. W badaniu udział wzięło 20 osób, mężczyźni i kobiety w wieku 23-29 lat. Styl życia badanych był zróżnicowany. Grupę badawczą stanowiły zarówno osoby uprawiające sporty rekreacyjnie, spędzające wiele czasu przed komputerem czy przy książkach, a także osoby pracujące dorywczo. Wszystkich badanych charakteryzował czynny styl życia.
Do pomiaru napięcia mięśniowego wykorzystany został miotonometr „Szirmai”. Do terapii masażu polem elektrostatycznym posłużyło urządzenie Deep Oscillation marki Physiomed. Masaż odbywał się w dwóch etapach, każdy z użyciem pola o różnej częstotliwości, odpowiednio – 50 Hz (badanie nr 1) i 150 Hz (badanie nr 2). Przerwa pomiędzy badaniami wynosiła 2-3 tygodnie.
Wyniki i wnioski. Z badań wynika, że masaż polem elektrostatycznym ma wpływ na spadek napięcia mięśniowego zarówno przy częstotliwości 50 Hz, jak i 150 Hz. Zaobserwowano brak istotnej statystycznie różnicy obniżenia napięcia mięśniowego, między masażem 50 Hz a 150 Hz.

Słowa kluczowe:
masaż, napięcie mięśniowe, częstotliwość, Deep Oscillation

Invalid download ID. Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Prekursorskie działania Edwarda Madeyskiego na rzecz rozwoju fizjoterapii, wychowania fizycznego i higieny we Lwowie w latach 1870-1906

Sławomir Jandziś, Ewa Puszczałowska-Lizis, Maciej Łuczak

S. Jandziś, E. Puszczałowska-Lizis, Maciej Łuczak – Edward Madeyski’s pioneering activities for the development of physiotherapy, physical education and hygiene in Lviv in the years 1870-1906. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 130-136

Streszczenie
Autorzy na podstawie materiałów źródłowych i nielicznych opracowań przedstawili działalność Edwarda Madeyskiego na rzecz rozwoju fizjoterapii, wychowania fizycznego i higieny we Lwowie w latach 1870–1906. Ten z wykształcenia lekarz, a z zamiłowania propagator gimnastyki, fizjoterapii, higieny, dietetyki i zdrowego stylu życia stworzył podstawy teorii wychowania fizycznego. Prezentował kierunek zdrowotno-higieniczny, był zwolennikiem „gimnastyki racjonalnej”, opublikował pierwsze polskie podręczniki do nauczania gimnastyki w szkołach. Głównym celem artykułu jest przedstawienie mało znanej działalności E. Madeyskiego w zakresie fizjoterapii jaką prowadził od 1870 r. we własnym Ortopedycznym Zakładzie Gimnastycznym we Lwowie. Leczył tam przy pomocy czynników fizykalnych (gimnastyka lecznicza, masaż, zaopatrzenie ortopedyczne) dzieci ze schorzeniami narządu ruchu, głównie ze skrzywieniami kręgosłupa. Autorzy przedstawili również działania E. Madeyskiego jako nauczyciela i popularyzatora wychowania fizycznego i higieny w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Jego praca dała podstawy do rozwoju teorii wychowania fizycznego, kształcenia specjalistów gimnastyki oraz działalności zakładów ortopedyczno-gimnastycznych. W uznaniu zasług za wieloletnią działalność leczniczą, pedagogiczną i naukową w 1889 r. cesarz nadał mu tytuł profesora.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, gimnastyka lecznicza, historia rehabilitacji

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Ocena wpływu metody integracji sensorycznej na rozwój lateralizacji

Natalia Habik-Tatarowska, Paweł Wieczorkowski, Zbigniew Śliwiński

N. Habik-Tatarowska, P. Wieczorkowski, Z. Śliwiński – Assessment of the impact of sensory integration method on the development of laterality. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 122-128

Streszczenie
Wprowadzenie. Jednym z aspektów, a zarazem i czynników rozwoju ruchowego dziecka jest postępujący proces lateralizacji, czyli inaczej przewagi stronnej jego ruchowych czynności. Lateralizacja u dzieci jest zróżnicowana pod względem siły i tempa rozwoju procesu. W wielu czynnościach niezbędna jest harmonijna współpraca oka, ręki i nogi, czemu sprzyja dominacja narządów po tej samej stronie ciała. Nieustalona lateralizacja staje się źródłem zaburzeń w orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej. U dzieci wieku szkolnym zaburzenia procesu lateralizacji często stają się przyczyną niepowodzeń w czytaniu i pisaniu co może prowadzić do występowania zaburzeń emocjonalnych.
Cel badań. Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu metody Integracji Sensorycznej na rozwój lateralizacji u dzieci.
Materiał i metody. Zbadano 46 dzieci w wieku 7-9 lat. Analizy rozwoju lateralizacji dokonano przed rozpoczęciem terapii metodą Integracji Sensorycznej oraz po 6 miesiącach jej trwania. Badania prowadzono od czerwca 2016 roku do grudnia 2017 roku. Przez okres 6 miesięcy terapia metodą Integracji Sensorycznej obejmowała następujące rodzaje ćwiczeń: stymulację polisensoryczną, ćwiczenia sprawności manualnej, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, ćwiczenia sekwencji słuchowych i wzrokowych, ćwiczenia pamięci sekwencyjnej i symultanicznej oraz ćwiczenia koordynacji wzorkowo-ruchowej.
Wyniki i wnioski. Analiza przeprowadzonych badań wskazuje na poprawę rozwoju lateralizacji na skutek prowadzonej terapii metodą Integracji Sensorycznej. Im wcześniej pomożemy dziecku wybrać dominującą rękę, tym wcześniej będzie ono gotowe do rozumienia mowy otoczenia i samodzielnego budowania zdań gramatycznie poprawnych.

Słowa kluczowe:
lateralizacja, Integracja Sensoryczna, dzieci, terapia

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Zastosowanie prądów wielkiej częstotliwości w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Agnieszka Przedborska, Ewa Pomorska, Marcin Świątczak, Małgorzata Staniszewska, Małgorzata Misztal, Jan W. Raczkowski

A. Przedborska, E. Pomorska, M. Świątczak, M. Staniszewska, M. Misztal, J. W. Raczkowski – Application of high frequency currents in treatment of patients with knee osteoarthritis. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 112-121

Streszczenie
Wstęp. Ciepło endogenne jest powszechnie stosowane w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Rozwój technologii umożliwia nowe sposoby aplikacji prądów wysokiej częstotliwości.
Celem pracy jest ocena skuteczności prądów wielkiej częstotliwości aplikowanych różnymi metodami w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 111 osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, spośród których wyodrębniono dwie grupy. Grupę badaną stanowiło 61 osób poddanych terapii prądami wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem urządzenia Thermo TK. Grupę porównawczą stanowiło 50 osób, poddanych zabiegom diatermii krótkofalowej. Ocenę skuteczności terapii przeprowadzono na podstawie skali VAS, skali Laitinena, obwodu i zakresu ruchu w stawie kolanowym.
Wyniki. W obu grupach stwierdzono po terapii istotne statystycznie (p < 0,0001) zmniejszenie dolegliwości bólowych wg skali Laitinena (mediana (zakres międzykwartylowy IQR) odpowiednio przed i po terapii: w grupie badanej: 7 (6-8) pkt vs 3 (2-6) pkt oraz w grupie porównawczej: 8 (6-10) pkt vs 3.5 (2-7) pkt). Dodatkowo, w grupie badanej zaobserwowano istotne statystycznie (p = 0,0031) zmniejszenie częstości stosowania leków przeciwbólowych. Po terapii w każdej z grup odnotowano również istotne statystycznie (p < 0,0001) złagodzenie dolegliwości bólowych wg skali VAS podczas chodzenia po płaskiej powierzchni i po schodach. Zmniejszeniu uległ także obwód przez staw kolanowy (p < 0,0001), natomiast istotnie zwiększył się zakres ruchu zgięcia (p < 0,0001). Czas trwania efektu analgetycznego w obu grupach był podobny. Wnioski. 1. Bez względu na rodzaj aplikacji, prądy wysokiej częstotliwości wpływają na zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę zakresu ruchu stawów kolanowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową. 2. Efekt przeciwbólowy terapii w obu grupach nie był trwały. Słowa kluczowe: stawy kolanowe, choroba zwyrodnieniowa, prądy wielkiej częstotliwości

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Wpływ aktywności ruchowej na wyrównanie zaburzeń przemiany materii u młodzieży licealnej

Magdalena Madej, Zbigniew Śliwiński

M. Madej, Z. Śliwiński – The influence of physical activity on the alignment of metabolic disorders in secondary school students. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 102-111

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu systematycznej aktywność fizycznej na zmiany parametrów ciśnienia tętniczego krwi a tym samym na przemianę materii, rozmieszczenie tłuszczu, składu procentowego mięśni, wody, masy tkanki kostnej w ciele uczniów oraz wartość BMI.
Materiał i metody. Badaniami objęto 98 uczniów, którzy nie uprawiają regularnie aktywności ruchowej, oraz 98 uczniów którzy uprawiają sport przynajmniej 3-4 razy tygodniowo. Pacjentów przebadano pojedynczo według ustalonego schematu: analiza bioimpedancji tkankowej, pomiar obwodu talii oraz bioder, wykonanie próby wydolnościowej Martineta. Na koniec anonimowa ankieta dotycząca stylu życia.
Wyniki. Niższe średnie wartości wskaźnika BMI, WHR oraz składu procentowego tłuszczu odnotowano wśród uczniów, którzy regularnie uprawiają uprawiają sport. Ci sami, wykazali również lepszą wydolność organizmu.
Wnioski. Przeprowadzone badania jednoznacznie udowadniają, iż systematyczna aktywność fizyczna, ma korzystny wpływ na organizm człowieka. Gwarantuje maksymalną efektywność organizmu, chroni przed wieloma chorobami metabolicznymi, ma wpływ na proporcje składu ciała oraz jest nieodłącznym elementem dobrego samopoczucia. W większym stopniu w grupie badanej. Różnica była istotna statystycznie.

Słowa kluczowe:
aktywność ruchowa, przemiana materii, bioimpedancja, BMI, choroby metaboliczne

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Charakterystyka urazów i kontuzji u zawodników piłki wodnej

Joanna Kałuża-Pawłowska, Iwona Serwin, Robert Serwin, Marek Kiljański

J. Kałuża-Pawłowska, I. Serwin, R. Serwin, M. Kiljański – Characteristics of injuries and injuries of water polo players. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 94-101

Streszczenie
Wstęp. Uraz sportowy określany jest najczęściej pojęciem kontuzji. Jest urazem, którego można doznać podczas uprawiania aktywności fizycznej, o charakterze sportowym, głownie w czasie treningów i zawodów, powodujący wystąpienia obrażenia sportowego, którego następstwem jest wyłączenie czasowe lub całkowite z dalszego udziału w aktywności sportowej.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena charakterystyki występowania kontuzji wśród piłkarzy wodnych.
Materiał i metoda.Badania zostały przeprowadzone w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego opracowanego przez autorów, za zgodą trenera i zawodników. Ankieta zawierała 20 pytań zarówno otwartych jak i  metryczkowych. Pytania dotyczyły doznanych urazów, oraz ich fizjoterapii. Badaniem objęto 52 zawodników należących do polskich klubów sportowych w wieku od 15 do 30 lat trenujących waterpolo nie krócej niż 5 lat.
Wyniki. Żaden z badanych zawodników w trakcie kariery ni doznał więcej niż 15 kontuzji, jednakże 100% zawodników doznało przynajmniej jednej. Najczęstszą sytuacją, w jakiej zawodnicy doznawali kontuzji był trening w wodzie – 75%. Po urazie badani piłkarze wodni niestety aż w 42% przypadków nie korzystali z pomocy fizjoterapeutów. Badani piłkarze wodni najczęściej doznawali urazu stawu barkowego – 35,1%, 26,4% to urazy palców dłoni, 17,5% nadgarstka, a 10,5% łokcia.
Wnioski. 1. Najczęściej do urazów dochodziło podczas treningów w wodzie, co przekłada się na zbyt małą rzetelność przeprowadzonej rozgrzewki oraz, nieprawidłowo wykonywanie ćwiczeń przez zawodników. 2. Najbardziej narażonymi na urazy częściami ciała są stawy barkowe, nadgarstka i palców dłoni. 3. Piłka wodna jest grą kontaktową o dużej urazowości, dotyczącej uszkodzeń torebek stawowych, nadciągnięcia więzadeł i mięśni w/w  części ciała. 4. Zwiększenie świadomości oraz dostępu do profesjonalnej fizjoterapii pozwoli zawodnikowi na szybszy powrót do formy sprzed urazu oraz zapobiegnięciu kolejnym kontuzjom.

Słowa kluczowe:
piłka wodna, uraz sportowy, fizjoterapia w sporcie

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Ocena stanu funkcjonalnego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu wybranych skal i testów

Małgorzata Kilon, Martyna Ruszkiewicz, Jan W. Raczkowski

M. Kilon, M. Ruszkiewicz, J. W. Raczkowski – Evaluation of functional status of children with cerebral palsy using selected scales and tests. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 86-93

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy jest ocena stanu funkcjonalnego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) przy użyciu wybranych skal i testów oraz analiza czynników wpływających na uzyskane wyniki.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 33 dzieci z rozpoznaniem MPD w wieku od 4 do 18 lat uczęszczających do wybranych ośrodków rehabilitacyjnych na terenie województwa łódzkiego. Jako narzędzie badawcze zastosowano autorską ankietę i do oceny motoryki dużej skale Gross Motor Function Measure (GMFM) oraz Gross Motor Function Classification System (GMFCS), a do motoryki małej Manual Ability Classification System (MACS).
W analizie statystycznej wpływ zmiennych ilościowych na wyniki skal określony został na podstawie współczynnika korelacji Pearsona i Spearmana w zależności od rozkładu. Do oceny wpływu zmiennych jakościowych na sprawność funkcjonalną dzieci wykorzystano analizę wariancji ANOVA lub nieparametryczny test Kruskala-Wallisa.
Wyniki. Siedmioro dzieci wykazywało zerową lub skrajnie niską sprawność fizyczną. Były to dzieci z porażeniem czterokończynowym – tetraparezą. Na wyniki testów miała wpływ długość trwania ciąży, urodzeniowa masa ciała, wiek i wzrost, oraz kontakt słowno-logiczny. Nie stwierdzono związku pomiędzy zmiennymi jakościowymi, takimi jak: płeć i współistniejąca padaczka. Zaobserwowano silną korelacje między motoryką małą i dużą.
Wnioski: W zastosowanych skalach i testach badane dzieci przedstawiały zróżnicowany poziom sprawności funkcjonalnej. Ilość punktów uzyskiwana przez nie była ściśle powiązana z typem MPD. Dzieci w lepszym kontakcie słowno-logicznym osiągnęły lepszą punktację w ocenianych skalach. Subiektywna ocena sprawności dzieci według rodziców pokrywała się z wynikami testów.

Słowa kluczowe:
mózgowe porażenie dziecięce, MACS, GMFM, GMFCS

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Test FMS w ocenie ryzyka wystąpienia urazu w grupie unihokeistek

Tomasz Ridan, Adrianna Warzecha, Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz, Beata Kita, Krzysztof Czupryna

T. Ridan, A. Warzecha, K. Ogrodzka-Ciechanowicz, B. Kita, K. Czupryna – FMS test in assessing the risk of injury in a group of female floorball players. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 74-84

Streszczenie

Functional Movement Screening jest jednym z testów, które pozwalają oceniać istniejące ryzyko uszkodzeń. Celem pracy była ocena stanu funkcjonalnych możliwości ruchowych zawodniczek unihokeja za pomocą testu Functional Movement Screen (FMS) oraz ocena możliwości poprawy wyniku przy pomocy zestawu ćwiczeń korekcyjnych. Badaniami objęto grupę 50 sprawnych dziewczyn w wieku 16-24 lat, trenujących unihokej w kategorii juniorek starszych i seniorek (średnia wieku 18,2). Badane zostały poddane badaniu funkcjonalnej ocenie motorycznej za pomocą urządzenia FMS. Ocena testem FMS składała się z siedmiu funkcjonalnych testów ruchowych. Średni wynik uzyskany przez zawodniczki w teście FMS przed korekcją wyniósł 14,6 pkt (SD = 1,5), po korekcji 16,3 pkt (SD = 1,4). Zawodniczki unihokeja w oparciu o przeprowadzony test FMS, prezentują dobry poziom podstawowej sprawności ruchowej z klasyfikacją ryzyka urazu na poziomie 25-35%. Wprowadzenie korekcji wg testu Functional Movement Screening już po okresie 2 miesięcy poprawia sprawność funkcjonalną zawodniczek unihokeja.

Słowa kluczowe:
Functional Movement Screen, ocena funkcjonalna, ryzyko urazu, unihokeistki

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Nowe urządzenie do Dynamicznej Korekcji Kręgosłupa (DKK): wskazania i przeciwwskazania

Wojciech Kaczmarek, Paweł Łęgosz, Renata Szczepaniak, Anna Lipińska, Krzysztof Mucha

W. Kaczmarek, P. Łęgosz, R. Szczepaniak, A. Lipińska, K. Mucha – The new Dynamic Spine Correction (DSC) device: indications and contraindications. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 62-72

Streszczenie
Urządzenie do Dynamicznego Korekcji Kręgosłupa (patent PL 229766 oraz patent US 9949,884 B2) zostało zaprojektowane i skonstruowane do fizjoterapii pacjentów. Urządzenie opracowano i wykonano przez firmę Bio.morph Sp. z o.o. w ramach projektu Unii Europejskiej – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013.
Dynamiczny Korektor Kręgosłupa (DKK) z proponowaną nowatorską metodą fizjoterapii mają umożliwiać prawie samodzielną rehabilitację, która prowadzona pod kontrolą fizjoterapeuty na bieżąco skontroluje ostekinematykę kręgosłupa pacjenta w trakcie przywracania fizjologicznej gry stawowej w zablokowanych stawach kręgosłupa. Dzięki zastosowanemu nowemu systemowi diagnostyki, istnieje również możliwość́: a) wizualizacji stanu kręgosłupa; b) rejestracji parametrów pracy pacjenta, a także c) rejestracji wyników oraz obiektywnej oceny aktualnego stanu i postępów fizjoterapii pacjenta.
Nowe rozwiązanie diagnostyczne, wraz z innowacyjną metodą terapeutyczną, jaką jest metoda Dynamicznej Korekcji i Mobilizacji Kręgosłupa oraz Posturalnej Reedukacji Nerwowo-Mięśniowej, naszym zdaniem pozwala na skuteczną fizjoterapię schorzeń́ kręgosłupa o różnej etiologii, przy równoczesnej minimalizacji potencjalnych zagrożeń́ dla pacjenta, wynikających ze stosowanych obecnie określonych technologii leczniczych oraz materiałów i leków o możliwej szkodliwości i niskiej specyficzności (np. leki przeciwbólowe).

Słowa kluczowe:
Ból kręgosłupa, DKK, dynamiczna korekcja kręgosłupa, fizjoterapia, kręgosłup, posturalna reedukacja nerwowo–mięśniowa, rwa kulszowa

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
1 2 3 22