Wpływ pulsującego pola elektromagnetycznego na chód u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych

Reham R. Mahmoud, Awny F. Rahmy, Mohamed G. Ibrahim, Abeer A. Farghaly

Reham R. Mahmoud, Awny F. Rahmy, Mohamed G. Ibrahim, Abeer A. Farghaly– Effect of Pulsed Electromagnetic Field on Walking Capacity in Patients with Peripheral Arterial Disease. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 226-232

Streszczenie
Wstęp. Choroba tętnic obwodowych (PAD) jest powszechnym zaburzeniem naczyniowym charakteryzującym się chromaniem przestankowym z poważnymi powikłaniami i znacznym zmniejszeniem wydolności funkcjonalnej. Pulsujące pole elektromagnetyczne (PEMF) jest powszechnie stosowane w różnych populacjach pacjentów ze względu na jego działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i angiogenetyczne, natomiast ostatnio zaczęto stosować je również w leczeniu PAD. Cel. Badanie miało na celu ocenę wpływu PEMF na funkcjonalne parametry chodu u pacjentów z PAD. Materiał i metody. Sześćdziesięciu pacjentów z PAD (stadium II wg klasyfikacji Fontaine’a), w wieku 45-65 lat, podzielono na dwie grupy A i B. Grupa (A) była poddawana działaniu pulsującego pola elektromagnetycznego przez 60 minut/sesję, 3 sesje/tydzień przez 8 tygodni oraz leczeniu lekami, podczas gdy grupa (B) była poddawana wyłącznie tradycyjnemu leczeniu farmakologicznemu przez okres 8 tygodni. Kryteria oceny obejmowały dystans chromania (CPD), maksymalny dystans chodu (MWD), czas chromania (CPT), maksymalny czas chodu (MWT) oraz wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI). Wyniki. Wystąpiły znaczące zmiany we wszystkich mierzonych zmiennych w porównaniu z wartościami wyjściowymi w obu grupach. Między grupami wystąpiły istotne różnice w zakresie CPD, MWD, CPT, MWT i ABI na korzyść grupy poddawanej PEMF (p < 0,05). Wniosek. PEMF może być skuteczną metodą terapeutyczną, która może pomóc poprawić funkcjonalną zdolność chodu u pacjentów z PAD (stadium II wg klasyfikacji Fontaine’a).
Słowa kluczowe
pulsujące pole elektromagnetyczne, choroba tętnic obwodowych, zdolność chodu, chromanie przestankowe
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Analiza dolegliwości bólowych i poziomu jakości życia u kobiet po mastektomii radykalnej i oszczędzającej

Kinga Czaja, Zbigniew Śliwiński, Edyta Dziewisz-Markowska, Kamil Markowski

Kinga Czaja, Zbigniew Śliwiński, Edyta Dziewisz-Markowska, Kamil Markowski – Analysis of pain and quality of life in women after radical and sparing mastectomy. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 214-225

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy była analiza dolegliwości bólowych i jakości życia u kobiet po mastektomii radykalnej i oszczędzającej. Poziom jakości życia kobiet po przebytej mastektomii radykalnej w porównaniu do pacjentek po mastektomii oszczędzającej scharakteryzowano, oceniając utrudnienia w życiu codziennym i w pracy zawodowej oraz ograniczenia w podejmowaniu różnych aktywności, spowodowane dolegliwościami bólowymi po zabiegu. Sprawdzono, czy rodzaj przebytej mastektomii wpływał istotnie na wybrane aspekty życia.
Materiał i metodyka. Badania techniką ankietowania zostały przeprowadzone wśród 100 pacjentek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w wieku od 29 do 88 lat po leczeniu radykalnym i oszczędzającym raka piersi. W celu porównania wartości zmiennych ilościowych i jakościowych między grupami zastosowano test t-Studenta, test chi-kwadrat, test Manna–Whitneya oraz test Shapiro–Wilka. W toku analizy przyjęto poziom istotności p < 0,05. Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem programu Statistica 13.1. firmy StatSoft, dane gromadzono w programie Excel 2016.
Wyniki. Analiza wykazała brak istotnych statystycznie różnic w poziomie natężenia bólu w każdym analizowanym obszarze między grupami kobiet, natomiast potwierdziła istotny statystycznie związek pomiędzy rodzajem przeprowadzonego zabiegu a okresem pojawienia się dolegliwości bólowych oraz ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu. Analiza wykazała brak istotnych statystycznie różnic w poziomie natężenia bólu z zależności od okresu leczenia.
Wnioski. Poziom dolegliwości bólowych po mastektomii radykalnej i oszczędzającej był na podobnym poziomie. Po mastektomii radykalnej jakość życia kobiet była niższa niż po mastektomii oszczędzającej. Rehabilitacja spowodowała obniżenie natężenia bólu oraz poprawiła jakość życia kobiet.
Słowa kluczowe:
mastektomia radykalna, mastektomia oszczędzająca, rehabilitacja, jakość życia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ diety ketogenicznej i ćwiczeń aerobowych na poziom glukozy u kobiet w stanie przedcukrzycowym o prawidłowej masie ciała: randomizowane badanie kontrolowane

Mona Mohamed Abdelkhalek, Hend Reda Sakr, Hanaa Mohsen Abd -Elfattah, Fairouz Hatem Ameen

Mona Mohamed Abdelkhalek, Hend Reda Sakr, Hanaa Mohsen Abd -Elfattah, Fairouz Hatem Ameen – Effect of ketogenic diet and aerobic exercise on glucose level in prediabetes female with normal weight: A randomized controlled trial. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 206-211

Streszczenie
Cel. Powszechnie wiadomo, że osoby ze stanem przedcukrzycowym mają wysokie ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Badanie to miało na celu porównanie wpływu połączenia diety ketogenicznej i ćwiczeń aerobowych ze stosowaniem samej diety ketogenicznej na poziom glukozy u kobiet w stanie przedcukrzycowym o prawidłowej masie ciała. Metody. W sumie sześćdziesiąt ochotniczek ze stanem przedcukrzycowym z prawidłowym wskaźnikiem masy ciała (BMI) od 20-25 kg/m2 w wieku od 40 do 60 lat, podzielonych losowo na dwie równe grupy, zrekrutowano do udziału w trzymiesięcznym badaniu. Leczenie grupy (I) (n = 30) obejmowało ćwiczenia aerobowe: ćwiczenia na bieżni 5 sesji w tygodniu oraz dietę ketogeniczną. Leczenie grupy (II) (n = 30) obejmowało samą dietą ketogeniczną. Poziom glukozy na czczo i hemoglobina glikowana stanowiły wyniki pierwszorzędne, natomiast wskaźnik masy ciała i obwód talii stanowiły wyniki drugorzędne. Miary wyniku zostały zmierzone przed i po zastosowanym leczeniu dla obu grup. Wyniki. Porównanie obu grup po leczeniu wykazało znaczną poprawę stężenia glukozy na czczo i hemoglobiny glikowanej na korzyść grupy (I). Wniosek. Połączenie ćwiczeń aerobowych i diety ketogenicznej poprawia poziom glukozy u kobiet w stanie przedcukrzycowym poprzez zmniejszenie poziomu glukozy w osoczu na czczo i hemoglobiny glikowanej.
Słowa kluczowe
Dieta ketogeniczna, Ćwiczenia aerobowe, Glukoza w osoczu na czczo, Hemoglobina glikowana
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Odległa ocena jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych leczonych zachowawczo i operacyjnie

Marcin Świątczak, Aneta Nowicka, Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Przedborska, Magdalena Pruszyńska, Katarzyna Glibov, Jan W. Raczkowski

Marcin Świątczak, Aneta Nowicka, Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Przedborska, Magdalena Pruszyńska, Katarzyna Glibov, Jan W. Raczkowski – Long-term evaluation of the quality of life of patients with osteoarthritis treated conservatively and surgically. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 198-204

Streszczenie
Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego to jedno z najczęstszych przewlekłych schorzeń układu ruchu. Całkowita alloplastyka stawu biodrowego (CAB) jest często wybieranym sposobem leczenia obok formy leczenia zachowawczego. Celem pracy była odległa ocena jakości życia pacjentów po zabiegu całkowitej alloplastyki stawu biodrowego oraz po leczeniu zachowawczym.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 35 pacjentów ze zdiagnozowaną wieloletnią chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego, u których wykonano CAB
z dostępem operacyjnym tylno-bocznym. Oceny dokonano w Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM–CSW w Łodzi. Grupę kontrolną tworzyło 15 pacjentów z długoletnią chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego leczonych zachowawczo. Dane medyczne uzyskano z historii choroby oraz autorskiej ankiety, natomiast do oceny jakości życia posłużył kwestionariusz The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF).
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy pomocy programów MS Office oraz testu t-Studenta, uznając za istotne statystycznie wyniki poniżej p < 0,05.
Wyniki. Ocena domen była zbliżona w obu grupach, największy dysonans obserwowano w ocenach domeny somatycznej i socjalnej. W oparciu
o kwestionariusz WHOQOL-BREF pacjenci grupy badanej w większości oceniali jakość życia od 60% do 70% wartości maksymalnej, najwyżej sferę psychologiczną, najsłabiej somatyczną. W grupie kontrolnej domena socjalna uzyskała 78% wartości maksymalnej, pozostałe domeny – 74% wartości maksymalnej.
Wnioski. Pacjenci leczeni zachowawczo oceniali swoją jakość życia we wszystkich domenach wyżej niż pacjenci, u których przeprowadzono zabieg CAB. W obu badanych grupach wariant odpowiedzi „pozytywny” był najczęściej wybieranym w kwestionariuszu WHOQOL-BREF.
Słowa kluczowe:
jakość życia, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, alloplastyka
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ochrona prawna fizjoterapeuty jako zawodu zaufania publicznego

Marcin Mikos, Mateusz Curyło, Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz, Tomasz Pęcherz, Ewa Kucharska, Jan. W. Raczkowski

Marcin Mikos, Mateusz Curyło, Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz, Tomasz Pęcherz, Ewa Kucharska, Jan. W. Raczkowski – Legal protection of the physiotherapist as a profession of public trust. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 194-196

Streszczenie
Wśród zawodów medycznych zaufania publicznego znajduje się zawód fizjoterapeuty. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty konstytuuje zawód fizjoterapeuty jako zawód medyczny zaufania publicznego. Zawody medyczne posiadające status zawodu zaufania publicznego takie jak lekarz, pielęgniarka oraz ratownik medyczny posiadają szczególną ochronę prawna której fizjoterapeuta nie posiada. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie wskazała fizjoterapeuty jako funkcjonariusza publicznego. To w bezpośredni sposób pozbawia fizjoterapeutów tej szczególnej ochrony prawnej która przyporządkowana jest dla funkcjonariusza publicznego.
Słowa kluczowe:
Fizjoterapeuta – zawód medyczny zaufania publicznego, ochrona prawna fizjoterapeuty, funkcjonariusz publiczny, niebezpieczeństwo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
Artykuł w j. polskim, dostępny w sklepie wydawnictwa

Ćwiczenie głębokich zginaczy szyjnych przy użyciu Pressure Biofeedback oraz zintegrowana technika hamowania nerwowo-mięśniowego w przewlekłym mechanicznym bólu szyi: randomizowane badanie kontrolowane

Eman Mohamed Fahmy, Ghada Ismail Mohamed, Ragia Mohamed Kamel, Amira Hussin Draz

Eman Mohamed Fahmy, Ghada Ismail Mohamed, Ragia Mohamed Kamel, Amira Hussin Draz – Deep cervical flexor pressure biofeedback exercise versus integrated neuromuscular inhibition technique in chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 186-192

Streszczenie
Cel. Badanie to przeprowadzono w celu porównania wpływu ćwiczenia głębokich zginaczy szyjnych przy użyciu pressure biofeedback i zintegrowanej techniki hamowania nerwowo-mięśniowego na leczenie przewlekłego mechanicznego bólu szyi. Materiały i metody. W badaniu wzięło udział czterdziestu pięciu pacjentów (34 kobiety, 11 mężczyzn), w wieku
(27,47 ± 3,29) lat z przewlekłym mechanicznym bólem szyi losowo przydzielonych do trzech równych grup: Grupa (A): ćwiczenia głębokich zginaczy szyjnych przy użyciu pressure biofeedback plus tradycyjny program; Grupa ( B): zintegrowana technika hamowania nerwowo-mięśniowego plus program tradycyjny i Grupa (C) tylko program tradycyjny (podczerwień, ultradźwięki i masaż) przez trzy tygodnie, trzy sesje w tygodniu. Wyniki mierzone za pomocą inklinometru do oceny zakresu ruchu kręgosłupa szyjnego w sześciu kierunkach, wizualnej skali analogowej dla bólu i wskaźnika niepełnosprawności funkcjonalnej wynikającej z bólu szyi przed i po leczeniu. Wyniki. W ramach analizy grupowej wykazano istotną różnicę w zakresie ruchu, bólu i wskaźnika niepełnosprawności wynikającej z bólu szyi przed i po leczeniu w trzech grupach na poziomie p ˂ 0,05; analiza międzygrupowa wykazała istotną różnicę w zakresie ruchu, bólu po leczeniu na korzyść
grupy A na poziomie p < 0,05, natomiast brak istotnej różnicy między grupami A, B w zakresie wskaźnika niepełnosprawności wynikającej z bólu szyi na poziomie p > 0,05. Wnioski. Ćwiczenia głębokich zginaczy szyjnych przy użyciu biofeedback i zintegrowana technika hamowania nerwowo-mięśniowego są skutecznymi metodami leczenia przewlekłego mechanicznego bólu szyi; lepsze wyniki osiągnięto w przypadku stosowania ćwiczeń głębokich zginaczy szyjnych przy użyciu biofeedback.
Słowa kluczowe
Głębokie zginacze szyjne, ćwiczenia przy użyciu biofeedback, zintegrowana technika hamowania nerwowo-mięśniowego, mechaniczny ból szyi, wskaźnik niepełnosprawności wynikającej z bólu szyi
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ Kinesiology Taping na ból i obciążenie stopy z deformacją bunionette – opis przypadku

Tobiasz Żłobiński, Anna Stolecka-Warzecha, Barbara Błońska-Fajfrowska

Tobiasz Żłobiński, Anna Stolecka-Warzecha, Barbara Błońska-Fajfrowska – Effect of Kinesiology Taping on pain and load in the case of feet with bunionette deformity – a case report. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 178-185

Streszczenie
Cel pracy. Ocena wpływu metody Kinesiology Taping (KT) na zmianę ustawienia stopy oraz  na sposób jej funkcjonowania w pozycji stojącej i w czasie chodu u pacjentki z deformacją bunionette.
Materiał i metodyka. Artykuł jest doniesieniem o wykorzystaniu aplikacji Kinesiology Taping w kompleksowym postępowaniu zachowawczym w przypadku deformacji bunionette wraz z oceną skuteczności terapii poprzez badanie komputerowe stóp. Badanie stóp obejmowało trzykrotne pomiary dokonane na skanerze 3D oraz na platformie baropodometrycznej, oceniające sposób obciążania stopy w trakcie stania oraz w trakcie chodu. Pierwszy pomiar przeprowadzono przed aplikacją plastrów, drugi bezpośrednio po aplikacji plastrów, trzeci pomiar został dokonany po okresie miesięcznego stosowania plastrów.
Wyniki. Aplikacja plastrów Kinesiology Taping wpłynęła na pomiary antropometryczne stopy, jak również na sposób redystrybucji obciążenia poszczególnych części stóp w trakcie stania oraz chodzenia.
Wnioski. Stosowanie aplikacji Kinesiology Taping wydaje się mieć wpływ na sposób ustawienia stopy, a także sposób kształtowania biomechaniki stopy w przypadku deformacji bunionette. W piśmiennictwie nie znaleźliśmy doniesień o kompleksowym sposobie leczenia zachowawczego tej wady za pomocą tej metody, co może być istotne w przypadku leczenia pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą poddać się leczeniu operacyjnemu.
Słowa kluczowe:
Kinesiology Taping, bunionette, palce mniejsze, stopa
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ różnych metod terapeutycznych na wyczucie pozycji stawu szyjnego, ból szyi i zawroty głowy u pacjentów ze spondylozą szyjną: randomizowane badanie kontrolowane

Nagwa Ibrahim Rehab, Marwa Shafiek Mustafa Saleh, Shaima M. Abdelmageed, Noura Elkafrawy

Nagwa Ibrahim Rehab, Marwa Shafiek Mustafa Saleh, Shaima M. Abdelmageed, Noura Elkafrawy – Effect of different therapeutic modalities on cervical joint position sense, neck pain and dizziness in patients with cervical spondylosis: A randomized controlled trial. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 170-177

Streszczenie
Informacje wprowadzające. Zawroty głowy są częstym objawem występującym po spondylozie szyjnej, spowodowanym zaburzeniami bodźców czuciowych z proprioceptorów szyi. Zarówno terapia manualna, jak i trening głębokich zginaczy szyjnych poprawiają wyczucie pozycji w stawie szyjnym, jednak nie ma dowodów na to, jaka metoda jest najskuteczniejsza w zakresie poprawy wyczucia pozycji stawu szyjnego i redukowania zawrotów głowy u pacjentów ze spondylozą szyjną. Cel. Zbadanie i porównanie wpływu przedłużonego naturalnego ślizgu oscylacyjnego Mulligana (SNAG), mobilizacji Maitlanda i treningu głębokich zginaczy szyjnych (DCF) na wyczucie pozycji stawu szyjnego, ból szyi i zawroty głowy u pacjentów ze spondylozą szyjną. Metody. W badaniu wzięło udział 56 pacjentów ze spondylozą szyjną obu płci w wieku od 40 do 55 lat. Pacjenci zostali wybrani z przychodni ambulatoryjnej Wydziału Fizykoterapii Uniwersytetu w Kairze. Zostali losowo przydzieleni do czterech grup (jedna grupa kontrolna i trzy grupy badane). Grupa badana I była poddawana mobilizacji SNAG Mulligana oraz konwencjonalnej fizjoterapii (gorący okład wilgotny, przezskórna stymulacja nerwów (TENS), ćwiczenia głębokich zginaczy szyjnych); grupa badana II była poddawana mobilizacji pasywnej Maitlanda oraz konwencjonalnej fizjoterapii; grupa badana III była poddawana treningowi głębokich zginaczy szyjnych oraz konwencjonalnej fizjoterapii; a grupa kontrolna IV była poddawana wyłącznie konwencjonalnej fizjoterapii. Pierwszorzędowym wynikiem było wyczucie pozycji stawu szyjnego oceniane za pomocą pomiaru dokładności repozycji głowy (HRA); pomiary drugorzędne obejmowały ocenę nasilenia zawrotów głowy za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS) dot. zawrotów głowy, niepełnosprawności spowodowanej zawrotami głowy za pomocą kwestionariusza Dizziness Handicap Inventory (DHI) i nasilenia bólu szyi za pomocą Numerycznej Skali Oceny Bólu (NPRS); wszystkie miary wyników zostały ocenione dla każdego pacjenta przed i po 6 tygodniach programu leczenia w czterech grupach (3 sesje tydzień). Wyniki. Nie było istotnej różnicy we wszystkich mierzonych zmiennych (RT HRA, LT HRA, NPRS, skala zawrotów głowy VAS i DHI) między grupą I i II po sześciu tygodniach leczenia (p > 0,05). Natomiast nastąpił istotny spadek wszystkich mierzonych zmiennych w obu grupach I i II w porównaniu z grupą III i IV po leczeniu (p < 0,05) oraz w grupie III w porównaniu z grupą IV po leczeniu (p < 0,05 ). Wnioski. Wyniki wykazały, że zarówno metoda Mulligana SNAG, jak i pasywna mobilizacja Maitlanda mają podobny wpływ na wyczucie pozycji stawu szyjnego, ból szyi i zawroty głowy u pacjentów ze spondylozą szyjną. Każda z nich była skuteczniejsza niż trening głębokich zginaczy szyjnych w poprawie określonych wyżej problemów.
Słowa kluczowe
Zawroty głowy pochodzenia szyjnego, propriocepcja szyi, Ból szyi, mobilizacja Maitlanda, mobilizacja Mulligana, Trening głębokich zginaczy szyjnych, Spondyloza szyjna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Sytuacja zawodowa fizjoterapeutów w dobie pandemii COVID-19

Damian Durlak

Damian Durlak – Professional situation of physiotherapists during the COVID-19 pandemic. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 164-169

Streszczenie
Wstęp. Epidemia COVID-19 wpłynęła na sytuację ekonomiczną w Polsce i większości krajów świata. Spowodowało to duże zmiany w sytuacji zawodowej obywateli, a co za tym idzie – niepokój o przyszłość wśród pracowników. Także fizjoterapeutów spotkały duże zmiany zawodowe.
Cel badania. W badaniu skoncentrowano się na sprawdzeniu opinii fizjoterapeutów na temat ich obecnej sytuacji zawodowej. Sprawdzono występowanie istotnej statystycznie korelacji między odpowiedziami a cechami socjodemograficznymi respondentów.
Materiał i metoda. W badaniu wykorzystano autorski formularz ankiety zawierający pytania dotyczące sytuacji zawodowej. Badanie przeprowadzono na grupie 101 fizjoterapeutów.
Wyniki. Badanie fizjoterapeuci w większości nie odczuli znacznych zmian w wyniku pandemii COVID-19, chcieliby jednak uzyskać dodatkowe benefity jak inne zawody medyczne. Między odpowiedziami na większość pytań a cechami socjodemograficznymi wystąpiła istotna statystycznie korelacja.
Wnioski. Placówki medyczne powinny w dalszym ciągu dbać o swoich pracowników, oferując fizjoterapeutom podobne korzyści, jak innym zawodom medycznym. Mimo sytuacji epidemiologicznej, pensje i wymiar czasu pracy fizjoterapeutów nie powinny być zmniejszane.
Słowa kluczowe:
fizjoterapeuci, COVID-19, pandemia koronawirusa, sytuacja zawodowa
Artykuł w j. polskim – dostępny wyłącznie w sklepie

1 2 3 102